Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

Άρειος Πάγος 314/2017 Χρονικά όρια εργασίας - Εργασία κατά το Σάββατο σε σύστημα 5θήμερης εργασίας. Εργασία την Κυριακή χωρίς χορήγηση άλλης ημέρας αναπαύσεως. Υπερωρία και υπερεργασία σε σύστημα 5θήμερης απασχόλησης

Άρειος Πάγος 314/2017
Χρονικά όρια εργασίας - Εργασία κατά το Σάββατο σε σύστημα 5θήμερης εργασίας. Εργασία την Κυριακή χωρίς χορήγηση άλλης ημέρας αναπαύσεως. Υπερωρία και υπερεργασία σε σύστημα 5θήμερης απασχόλησης

Περίληψη
Τα χρονικά όρια της εργασίας των μισθωτών έχουν καθοριστεί με ειδικές διατάξεις δημοσίας  τάξεως, με την έννοια ότι αποτελούν τα ελάχιστα όρια προστασίας των εργαζομένων και συνεπώς  με ατομική ή συλλογική σύμβαση εργασίας ή με διαιτητική απόφαση ή άλλη κανονιστική πράξη  νομοθετικής ή συμβατικής ισχύος μπορούν να περιοριστούν, όχι όμως και να ξεπεραστούν χωρίς  την τήρηση της διαδικασίας για τη νομιμότητα της υπερωριακής απασχολήσεως.
Ειδικότερα: Με  την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1975 της 26.2.1975, η οποία κυρώθηκε με το ν. 133/1975, εισήχθη η εβδομάδα των  πέντε (5) εργασίμων ημερών ή το λεγόμενο διαφορετικά πενθήμερο εργασίας, δηλαδή  καθιερώθηκε ως χρονικό όριο εργασίας οι σαράντα πέντε (45) ώρες την εβδομάδα.
Εξάλλου, κατά  το άρθρο 6 της από 14.2.1984 εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, που δημοσιεύθηκε  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας 11770/20.3.1984  (ΦΕΚ Β’ , 81), η εβδομαδιαία διάρκεια της εργασίας των μισθωτών ορίστηκε από 1.1.1984 σε 40 ώρες, για την απασχόληση δε πέρα από το συμβατικό (συλλογικό) αυτό εβδομαδιαίο ωράριο έως  τη συμπλήρωση του νόμιμου ανώτατου ωραρίου εβδομαδιαίας εργασίας (υπερεργασία)  καταβάλλεται αμοιβή, σύμφωνα με το άρθρο 9 της 1/1982 απόφασης του Δ.Δ. Δ.Δ. Αθηνών, που  κυρώθηκε με το άρθρο 29 του ν. 1346/1983 (ΑΠ 864/2015).
Από το συνδυασμό των ως άνω  διατάξεων προκύπτει μεταξύ άλλων, ότι υπό το σύστημα της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας η  εκούσια ή εξαναγκασμένη παροχή εργασίας (εντός του 8/ώρου) κατά τα Σάββατα, ημέρα  υποχρεωτικής ανάπαυσης λόγω εξάντλησης του 5νθημέρου, απαγορευομένη από κανόνα δημόσιας  τάξης, είναι άκυρη και γεννά απαίτηση απόδοσης της ωφέλειας του εργοδότη από την παροχή μιας  τέτοιας εργασίας κατά τις αρχές του αδικαιολόγητου πλουτισμού κατ` αρ. 904 Α.Κ.( ΑΠ 864/2015,  ΑΠ 1615/2011).
Περαιτέρω, με την ΥΑ 13129/2004 (ΦΕΚ Β` 1643/5-11-2004) "Κήρυξη υποχρεωτικής  της απόφασης διαιτησίας 39/2004 που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων  στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της Χώρας", που αφορά, μεταξύ άλλων τους  εργαζόμενους που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις που  δραστηριοποιούνται στους χώρους του καθαρισμού κτιρίων, ως βοηθητικό προσωπικό  καθαριότητας, καθιερώνεται, για τους εργαζομένους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή  εβδομαδιαία εργασία πέντε ημερών, 8ώρου ημερήσιας απασχόλησης και 40 ωρών εβδομαδιαίας  εργασίας, oι θεσμικοί όροι της ΕΓΣΣΕ όπως ισχύει αποτελούν μέρος αυτής και ισχύουν και για τους  μισθωτούς που υπάγονται σ` αυτή, η δε ισχύς της αρχίζει από 1.1.2004 (AΠ 1166/2014).

Εξ άλλου  από τις διατάξεις των άρθρων 2 του ν. 435/1976, 1 και παρ. 1 το άρθρου 10 του ΒΔ 748/1966, τις διατάξεις  της 8900/1956 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και του άρθρου 904 ΑΚ, προκύπτει  ότι σε εκείνον που παρέσχε την εργασία του κατά τις Κυριακές πρέπει να χορηγηθεί  αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση διαρκείας 24 συνεχών ωρών σε άλλη, εργάσιμη ημέρα της  εβδομάδας που άρχισε την Κυριακή.

Η εκούσια ή εξαναγκασμένη παροχή εργασίας κατά την  Κυριακή χωρίς χορήγηση άλλης ημέρας αναπαύσεως την εβδομάδα που ακολουθεί την Κυριακή,  απαγορευμένη από τους πιο πάνω κανόνες δημοσίας τάξεως, είναι άκυρη και γεννά, πέραν της  προσαύξησης 75% επί του νομίμου ημερομισθίου για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, απαίτηση  αποδόσεως της ωφέλειας του εργοδότη από την παροχή μιας τέτοιας εργασίας κατά τις αρχές του  αδικαιολογήτου πλουτισμού. 

Η ωφέλεια αυτή, όπως και στην περίπτωση εργασίας κατά το  Σάββατο, ως έκτης ημέρας σε σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, συνίσταται στις  αποδοχές τις οποίες ο εργοδότης θα κατέβαλλε σε άλλο μισθωτό, που θα απασχολείτο με έγκυρη  σύμβαση εργασίας κατά τις ως άνω ημέρες, υπό τις αυτές συνθήκες με τον ακύρως κατ` αυτές  εργασθέντα (ΑΠ 67/2015, ΑΠ 32/2013, ΑΠ 376/2010, ΑΠ 1732/2005).

Στην αξίωση αυτή, από τον  αδικαιολόγητο πλουτισμό, περιλαμβάνονται και τα καταβαλλόμενα στο μισθωτό επιδόματα, μόνο  εφόσον αυτά θα καταβάλλονταν και στο μισθωτό, τον οποίο θα προσλάμβανε άλλως ο εργοδότης,  αφού διαφορετικά, ως προς αυτά, δεν υπάρχει πλουτισμός του εργοδότη (ΑΠ 32/2013,  ΑΠ 1732/2005).

Εξ άλλου Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2874/2000, όπως τροποποιήθηκε με το  άρθρο 1 του ν. 3385/2005 (έναρξη ισχύος από 1.10.2005):
1. Σε επιχειρήσεις στις οποίες  εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα, ο εργαζόμενος  μπορεί να απασχολείται πέντε (5) επί πλέον ώρες την εβδομάδα κατά την κρίση του εργοδότη  (υπερεργασία). Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η, 42η, 43η, 44η, και 45η ώρα) αμείβονται με το  καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα,  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όρια υπερωριακής απασχολήσεως.
Για όσους εργαζόμενους  ισχύει σύστημα εργασίας έξι (6) εργάσιμων ημερών την εβδομάδα, η σύμφωνα με το προηγούμενο  εδάφιο, υπερεργασία ανέρχεται σε οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα (από 41η έως 48η ώρα).
2. Η  πέραν των σαράντα πέντε (45) ωρών την εβδομάδα απασχόληση του μισθωτού στις επιχειρήσεις  της παραγράφου 1 θεωρείται υπερωριακή απασχόληση ως προς όλες τις νόμιμες συνέπειες,  διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης. Για όσους εργαζόμενους ισχύει σύστημα εργασίας έξι (6)  εργάσιμων ημερών την εβδομάδα, υπερωριακή απασχόληση θεωρείται η εργασία πέραν των  σαράντα οκτώ (48) ωρών την εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθμίσεις για  το νόμιμο ημερήσιο ωράριο εργασίας.
3. Μισθωτοί απασχολούμενοι υπερωριακά δικαιούνται για  κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας και μέχρι τη συμπλήρωση 120 ωρών ετησίως αμοιβή ίση με το  καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 50%. Η αμοιβή για την πέραν των 120 ωρών  ετησίως υπερωριακή απασχόληση είναι το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%.
4.  Κάθε ώρα υπερωρίας, για την πραγματοποίηση της οποίας δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες από το  νόμο (άρθρο 3 του ν.δ. 515/1970) διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης, χαρακτηρίζεται εφεξής  κατ εξαίρεση υπερωρία.
5. Για κάθε ώρα κατ` εξαίρεση υπερωρίας ο μισθωτός δικαιούται  αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%.

Η στην άνω διάταξη  έκφραση, ότι θεωρείται υπερωριακή απασχόληση η πέραν των 45 ωρών την εβδομάδα επί πλέον  απασχόληση, επί πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης, δεν έχει την έννοια ότι ως υπερωρία  θεωρείται πλέον μόνον η υπέρβαση του ανωτάτου νομίμου εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας και όχι  η υπέρβαση του ανωτάτου ωραρίου της ημερήσιας απασχολήσεως του μισθωτού, το οποίο και  μετά την 1.4.2001, ελλείψει άλλης ειδικής ρυθμίσεως εξακολουθεί να είναι το 9ωρο επί πενθήμερης  εβδομαδιαίας απασχολήσεως.
Επομένως, για τους εργαζόμενους με το σύστημα της πενθήμερης  εβδομαδιαίας εργασίας και μετά την ισχύ του ν. 2874/2000, ως υπερωριακή εργασία θεωρείται η  απασχόληση πέραν των εννέα (9) ωρών ημερησίως.
Ο νομοθέτης με το άρθρο 4 του ν. 2874/2000  ήθελε να υπογραμμίσει ότι μετά την κατάργηση των 5 ωρών εβδομαδιαίας υπερεργασιακής  απασχολήσεως, το ανώτατο νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας είναι πλέον 45 (αντί 48) ώρες, με  ό,τι αυτό συνεπάγεται (ΑΠ 1409/2014) Από την τελευταία αυτή διάταξη, του άρθρου 4 Ν.  2874/2000, σαφώς συνάγεται επίσης ότι η αξίωση αμοιβής της κατ’ εξαίρεση υπερωρίας στηρίζεται  ευθέως στο νόμο και όχι στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις.

Δηλαδή, μετά την ισχύ  του ανωτέρω νόμου 2874/2000 ο εργαζόμενος για την παράνομη (κατ’ εξαίρεση) υπερωριακή  απασχόλησή του δεν έχει πλέον δύο διακριτές αξιώσεις, όπως όριζε η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν.  435/1976, αλλά μία, για την θεμελίωση της οποίας δεν απαιτείται η επίκληση των προϋποθέσεων  του αδικαιολογήτου πλουτισμού (ΑΠ 206/2009, 196/2008).

Αριθμός 314/2017 
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Β2’ Πολιτικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ασπασία Καρέλλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο  Πάσσο, Παναγιώτη Κατσιρούμπα, Δήμητρα Κοκοτίνη και Γεώργιο Μιχολιά, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο Κατάστημά του, στις 8 Νοεμβρίου 2016, με την παρουσία και της  γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:

Της αναιρεσείουσας: ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία ..................... Ανώνυμος Εταιρεία Παροχής  Υπηρεσιών, Εμπορική και Αντιπροσωπειών" και τον διακριτικό τίτλο ........................, που εδρεύει στο.............................διατηρεί υποκατάστημα ...................... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον  πληρεξούσιο δικηγόρο της ..........................με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.,  που κατέθεσε προτάσεις.

Της αναιρεσίβλητης: ................................., η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια  δικηγόρο της ....................., που κατέθεσε προτάσεις.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 9/12/2012 αγωγή της ήδη αναιρεσίβλητης, που κατατέθηκε  στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης.

Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 5210/2013 του ίδιου Δικαστηρίου και 2624/2015 του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί η αναιρεσείουσα εταιρεία με την από 29/9/2015  αίτησή της.

Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν  όπως σημειώνεται πιο πάνω.

Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Παναγιώτης Κατσιρούμπας ανέγνωσε την από 27/2/2016 έκθεσή του, με  την οποία εισηγήθηκε να γίνει εν μέρει δεκτός ο μοναδικός λόγος της κρινόμενης αίτησης  αναίρεσης.

Η πληρεξούσια της αναιρεσίβλητης ζήτησε την απόρριψη της αίτησης και την καταδίκη της  αντιδίκου της στη δικαστική δαπάνη της.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Τα χρονικά όρια της εργασίας των μισθωτών έχουν καθοριστεί με ειδικές διατάξεις δημοσίας  τάξεως, με την έννοια ότι αποτελούν τα ελάχιστα όρια προστασίας των εργαζομένων και συνεπώς  με ατομική ή συλλογική σύμβαση εργασίας ή με διαιτητική απόφαση ή άλλη κανονιστική πράξη  νομοθετικής ή συμβατικής ισχύος μπορούν να περιοριστούν, όχι όμως και να ξεπεραστούν χωρίς  την τήρηση της διαδικασίας για τη νομιμότητα της υπερωριακής απασχολήσεως.
Ειδικότερα: Με  την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1975 της 26.2.1975, η οποία κυρώθηκε με το ν. 133/1975, εισήχθη η εβδομάδα των  πέντε (5) εργασίμων ημερών ή το λεγόμενο διαφορετικά πενθήμερο εργασίας, δηλαδή  καθιερώθηκε ως χρονικό όριο εργασίας οι σαράντα πέντε (45) ώρες την εβδομάδα.
Εξάλλου, κατά  το άρθρο 6 της από 14.2.1984 εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, που δημοσιεύθηκε  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας 11770/20.3.1984  (ΦΕΚ Β’ , 81), η εβδομαδιαία διάρκεια της εργασίας των μισθωτών ορίστηκε από 1.1.1984 σε 40  ώρες, για την απασχόληση δε πέρα από το συμβατικό (συλλογικό) αυτό εβδομαδιαίο ωράριο έως  τη συμπλήρωση του νόμιμου ανώτατου ωραρίου εβδομαδιαίας εργασίας (υπερεργασία)  καταβάλλεται αμοιβή, σύμφωνα με το άρθρο 9 της 1/1982 απόφασης του Δ.Δ. Δ.Δ. Αθηνών, που  κυρώθηκε με το άρθρο 29 του ν. 1346/1983 (ΑΠ 864/2015).
Από το συνδυασμό των ως άνω  διατάξεων προκύπτει μεταξύ άλλων, ότι υπό το σύστημα της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας η  εκούσια ή εξαναγκασμένη παροχή εργασίας (εντός του 8/ώρου) κατά τα Σάββατα, ημέρα  υποχρεωτικής ανάπαυσης λόγω εξάντλησης του 5νθημέρου, απαγορευομένη από κανόνα δημόσιας  τάξης, είναι άκυρη και γεννά απαίτηση απόδοσης της ωφέλειας του εργοδότη από την παροχή μιας  τέτοιας εργασίας κατά τις αρχές του αδικαιολόγητου πλουτισμού κατ` αρ. 904 Α.Κ.( ΑΠ 864/2015,  ΑΠ 1615/2011). Περαιτέρω, με την ΥΑ 13129/2004 (ΦΕΚ Β` 1643/5-11-2004) "Κήρυξη υποχρεωτικής  της απόφασης διαιτησίας 39/2004 που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων  στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της Χώρας", που αφορά, μεταξύ άλλων τους  εργαζόμενους που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις που  δραστηριοποιούνται στους χώρους του καθαρισμού κτιρίων, ως βοηθητικό προσωπικό  καθαριότητας, καθιερώνεται, για τους εργαζομένους που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή  εβδομαδιαία εργασία πέντε ημερών, 8ώρου ημερήσιας απασχόλησης και 40 ωρών εβδομαδιαίας  εργασίας, oι θεσμικοί όροι της ΕΓΣΣΕ όπως ισχύει αποτελούν μέρος αυτής και ισχύουν και για τους  μισθωτούς που υπάγονται σ` αυτή, η δε ισχύς της αρχίζει από 1.1.2004 (AΠ 1166/2014).

Εξ άλλου  από τις διατάξεις των άρθρων 2 του ν. 435/1976, 1 και παρ. 1 το άρθρου 10 του ΒΔ 748/1966, τις διατάξεις  της 8900/1956 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και του άρθρου 904 ΑΚ, προκύπτει  ότι σε εκείνον που παρέσχε την εργασία του κατά τις Κυριακές πρέπει να χορηγηθεί  αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση διαρκείας 24 συνεχών ωρών σε άλλη, εργάσιμη ημέρα της  εβδομάδας που άρχισε την Κυριακή.

Η εκούσια ή εξαναγκασμένη παροχή εργασίας κατά την  Κυριακή χωρίς χορήγηση άλλης ημέρας αναπαύσεως την εβδομάδα που ακολουθεί την Κυριακή,  απαγορευμένη από τους πιο πάνω κανόνες δημοσίας τάξεως, είναι άκυρη και γεννά, πέραν της  προσαύξησης 75% επί του νομίμου ημερομισθίου για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, απαίτηση  αποδόσεως της ωφέλειας του εργοδότη από την παροχή μιας τέτοιας εργασίας κατά τις αρχές του  αδικαιολογήτου πλουτισμού.

Η ωφέλεια αυτή, όπως και στην περίπτωση εργασίας κατά το  Σάββατο, ως έκτης ημέρας σε σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, συνίσταται στις  αποδοχές τις οποίες ο εργοδότης θα κατέβαλλε σε άλλο μισθωτό, που θα απασχολείτο με έγκυρη  σύμβαση εργασίας κατά τις ως άνω ημέρες, υπό τις αυτές συνθήκες με τον ακύρως κατ` αυτές  εργασθέντα (ΑΠ 67/2015, ΑΠ 32/2013, ΑΠ 376/2010, ΑΠ 1732/2005).

Στην αξίωση αυτή, από τον  αδικαιολόγητο πλουτισμό, περιλαμβάνονται και τα καταβαλλόμενα στο μισθωτό επιδόματα, μόνο  εφόσον αυτά θα καταβάλλονταν και στο μισθωτό, τον οποίο θα προσλάμβανε άλλως ο εργοδότης,  αφού διαφορετικά, ως προς αυτά, δεν υπάρχει πλουτισμός του εργοδότη (ΑΠ 32/2013,  ΑΠ 1732/2005).

Εξ άλλου Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2874/2000, όπως τροποποιήθηκε με το  άρθρο 1 του ν. 3385/2005 (έναρξη ισχύος από 1.10.2005):
1. Σε επιχειρήσεις στις οποίες  εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα, ο εργαζόμενος  μπορεί να απασχολείται πέντε (5) επί πλέον ώρες την εβδομάδα κατά την κρίση του εργοδότη  (υπερεργασία). Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η, 42η, 43η, 44η, και 45η ώρα) αμείβονται με το  καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα,  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όρια υπερωριακής απασχολήσεως.
Για όσους εργαζόμενους  ισχύει σύστημα εργασίας έξι (6) εργάσιμων ημερών την εβδομάδα, η σύμφωνα με το προηγούμενο  εδάφιο, υπερεργασία ανέρχεται σε οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα (από 41η έως 48η ώρα).
2. Η  πέραν των σαράντα πέντε (45) ωρών την εβδομάδα απασχόληση του μισθωτού στις επιχειρήσεις  της παραγράφου 1 θεωρείται υπερωριακή απασχόληση ως προς όλες τις νόμιμες συνέπειες,  διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης. Για όσους εργαζόμενους ισχύει σύστημα εργασίας έξι (6)  εργάσιμων ημερών την εβδομάδα, υπερωριακή απασχόληση θεωρείται η εργασία πέραν των  σαράντα οκτώ (48) ωρών την εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθμίσεις για  το νόμιμο ημερήσιο ωράριο εργασίας.
3. Μισθωτοί απασχολούμενοι υπερωριακά δικαιούνται για  κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας και μέχρι τη συμπλήρωση 120 ωρών ετησίως αμοιβή ίση με το  καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 50%. Η αμοιβή για την πέραν των 120 ωρών  ετησίως υπερωριακή απασχόληση είναι το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%.
4.  Κάθε ώρα υπερωρίας, για την πραγματοποίηση της οποίας δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες από το  νόμο (άρθρο 3 του ν.δ. 515/1970) διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης, χαρακτηρίζεται εφεξής  κατ εξαίρεση υπερωρία.
5. Για κάθε ώρα κατ` εξαίρεση υπερωρίας ο μισθωτός δικαιούται  αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%.

Η στην άνω διάταξη  έκφραση, ότι θεωρείται υπερωριακή απασχόληση η πέραν των 45 ωρών την εβδομάδα επί πλέον  απασχόληση, επί πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης, δεν έχει την έννοια ότι ως υπερωρία  θεωρείται πλέον μόνον η υπέρβαση του ανωτάτου νομίμου εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας και όχι  η υπέρβαση του ανωτάτου ωραρίου της ημερήσιας απασχολήσεως του μισθωτού, το οποίο και  μετά την 1.4.2001, ελλείψει άλλης ειδικής ρυθμίσεως εξακολουθεί να είναι το 9ωρο επί πενθήμερης  εβδομαδιαίας απασχολήσεως.
Επομένως, για τους εργαζόμενους με το σύστημα της πενθήμερης  εβδομαδιαίας εργασίας και μετά την ισχύ του ν. 2874/2000, ως υπερωριακή εργασία θεωρείται η  απασχόληση πέραν των εννέα (9) ωρών ημερησίως.
Ο νομοθέτης με το άρθρο 4 του ν. 2874/2000  ήθελε να υπογραμμίσει ότι μετά την κατάργηση των 5 ωρών εβδομαδιαίας υπερεργασιακής  απασχολήσεως, το ανώτατο νόμιμο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας είναι πλέον 45 (αντί 48) ώρες, με  ό,τι αυτό συνεπάγεται (ΑΠ 1409/2014) Από την τελευταία αυτή διάταξη, του άρθρου 4 Ν.  2874/2000, σαφώς συνάγεται επίσης ότι η αξίωση αμοιβής της κατ’ εξαίρεση υπερωρίας στηρίζεται  ευθέως στο νόμο και όχι στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις.

Δηλαδή, μετά την ισχύ  του ανωτέρω νόμου 2874/2000 ο εργαζόμενος για την παράνομη (κατ’ εξαίρεση) υπερωριακή  απασχόλησή του δεν έχει πλέον δύο διακριτές αξιώσεις, όπως όριζε η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του Ν.  435/1976, αλλά μία, για την θεμελίωση της οποίας δεν απαιτείται η επίκληση των προϋποθέσεων  του αδικαιολογήτου πλουτισμού (ΑΠ 206/2009, 196/2008).

Στην προκειμένη περίπτωση, το ως  εφετείο δικάσαν Μονομελές Πρωτοδικείο, δέχθηκε με την προσβαλλομένη απόφασή του ότι  αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της από 13.1.2013 σύμβασης  εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, η ενάγουσα προσελήφθη από την ατομική επιχείρηση με  το διακριτικό τίτλο "..." προκειμένου να εργαστεί, με καθεστώς μερικής απασχόλησης, ως  καθαρίστρια. Η παραπάνω επιχείρηση το έτος 2004 εξαγοράσθηκε από την εναγόμενη, εδρεύουσα  στην Αθήνα εταιρία παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης, η οποία ανέλαβε το έργο της  καθαριότητας των χώρων της Διεθνούς Έκθεσης και για τον λόγο αυτό υπεισήλθε στη θέση του  εργοδότη της ενάγουσας, η οποία έκτοτε εργαζόταν, με εργοδότρια την εναγόμενη, ως  καθαρίστρια για τον καθαρισμό των χώρων διοίκησης της Δ.Ε.Θ., των φυλακίων, των πυλών της,  και του ραδιοφωνικού σταθμού της. Κατά τα έτη 2007 και 2008, ο συμφωνημένος με την  εναγόμενη χρόνος εργασίας της ενάγουσας ήταν, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 06.00 το  πρωί ως τις 11.00 το μεσημέρι, ενώ από τη 1.10.2009 συμφωνήθηκε σε δύο ημέρες την εβδομάδα,  Τρίτη και Παρασκευή, επί 5 ώρες την κάθε μία ημέρα, όπως νόμιμα ανήγγειλε αρμοδίως η  εναγόμενη δυνάμει της από 1.10.2009 αναγγελίας γνωστοποίησης όρων ατομικής σύμβασης. Κατά  το ως άνω χρονικό διάστημα ίσχυσαν, η από 12.4.2007 ΣΣΕ και η υπ’ αριθ. 19/2007 Διαιτητική  απόφαση, που κηρύχθηκε υποχρεωτική με την ΥΑ 37866/22.5.2008 ΦΕΚ Β 1165/25.6.2008 και η  υπ’ αριθ. 11/2008 Διαιτητική απόφαση διετούς διάρκειας, που κηρύχθηκε υποχρεωτική με την ΥΑ  51871/11.7.2008 ΦΕΚ Β 1448/23.7.2008, σύμφωνα με τις οποίες, το νόμιμο ωρομίσθιο για τις  εργαζόμενες σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, έγγαμες και με 3 έως 6 έτη προϋπηρεσίας, όπως η  ενάγουσα, ανερχόταν, από 1.1.2007 έως 1.9.2007 σε 5,77 ευρώ και από 1.9.2007 έως 1.1.2008 σε  5,94 ευρώ, από 1.1.2008 έως 1.9.2008 σε 6,15 ευρώ και από 1.9.2008 έως 1.1.2009 σε 6,35 ευρώ  και από 1.1.2009 έως 1.9.2009 για 6 έως 9 έτη προϋπηρεσίας που είχε ήδη συμπληρώσει η  ενάγουσα, σε 6,83 ευρώ και από 1.9.2009 σε 7,11 ευρώ. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι, μολονότι το  συμφωνημένο ωράριο της ενάγουσας ήταν επί πέντε ώρες ημερησίως, η ενάγουσα εργαζόταν στην  πραγματικότητα έξι ώρες ημερησίως, από ώρα 06.00 πρωινή έως 12.00 μεσημβρινή, ενώ καθ’ όλο  το παραπάνω χρονικό διάστημα των ετών 2007 έως 2009, λόγω της διεξαγωγής πολλών  κλαδικών εκθέσεων στους χώρους της Δ.Ε.Θ. σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, η ενάγουσα  απαιτήθηκε να εργαστεί ως άνω πολλές ημέρες της εβδομάδας για περισσότερες ώρες πέραν του  ανωτέρω ωραρίου της, αλλά και Σάββατα και Κυριακές. Συγκεκριμένα αποδείχθηκε ότι, το έτος  2007, οπότε κατά τα προεκτεθέντα το νόμιμο ωρομίσθιο της ενάγουσας ανερχόταν από 1.1.2007  έως 1.9.2007 σε 5,77 ευρώ και από 1.9.2007 έως 1.1.2008 σε 5,94 ευρώ, τον μήνα Ιανουάριο η  ενάγουσα εργάσθηκε κατ’ αρχήν 20 εργάσιμες ημέρες επί 6 ώρες ημερησίως και συνολικά 120 ώρες  Χ 5,77 νόμιμο ωρομίσθιο = 692,40 ευρώ. Επιπλέον εργάσθηκε από 4 ώρες στις 13/1 και στις 20/1,  ημέρες Σάββατο, επομένως η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα  κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο που θα εργαζόταν ως άνω και η ενάγουσα δικαιούται το ποσό των  2X4 ώρες = 8 ώρες Χ 5,77 = 46,16 ευρώ. Περαιτέρω, από 26/1 έως και 29/1 διεξήχθη στους  χώρους της Δ.Ε.Θ. η κλαδική έκθεση ..., οπότε η ενάγουσα, την Παρασκευή στις 26/1 και την  Δευτέρα στις 29/1 εργάσθηκε επιπλέον και τις δύο ημέρες, από τις 15.00 το μεσημέρι έως τις 21.00  το βράδυ, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 12 ώρες, εκ των οποίων της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το  ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 5,77 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 2 ημέρες = 92,32 ευρώ, η 9η  ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η οποία αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο  προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 7,22 ευρώ Χ 2 ημέρες = 14,44 ευρώ, οι δε υπόλοιπες τρεις ώρες  ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες αμείβονται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά  100% ήτοι 11,54 Χ 3 ώρες Χ 2 ημέρες = 69,24 ευρώ. Το Σάββατο στις 27/1/ και την Κυριακή στις  28/1, η ενάγουσα εργάστηκε από τις 6.00 π.μ. έως και τις 21.00 μ.μ., ήτοι 15 ώρες ημερησίως,  επομένως η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο  εργαζόμενο με τα ίδια προσόντα που θα εργαζόταν ως άνω. Επομένως η ενάγουσα δικαιούται, για  το Σάββατο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, για τις 8 ώρες Χ 5,77  νόμιμο ωρομίσθιο = 46,16 ευρώ, για τις 6 ώρες ως κατ’ εξαίρεση υπερωρίες, με το νόμιμο  ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%, 11,54 Χ 6 ώρες = 69,24 ευρώ, ενώ για την Κυριακή με το  νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, 8 ώρες Χ 10,09 = 80,72 ευρώ και για τις 6 ώρες  υπερωρίες με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 175% λόγω Κυριακής και για υπερωρίες, 6  ώρες Χ 15,86 = 95,16 ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται, τόσο από τη σύμβαση  εργασίας, όσο και από τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, συνολικά μικτές αποδοχές  (692,40 + 46,16 + 92,32 + 14,44 + 69,24 + 46,16 + 69,24 + 80,72 + 95,16) 1.205,84 ευρώ και  καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών) 971,30 ευρώ, η εναγόμενη της  κατέβαλε το ποσό των 491,94 ευρώ και το ποσό των 63,54 ευρώ με την υπ’ αριθ. .../2012  κατάθεση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης της Συμβ/φου Θεσσαλονίκης Μ. Ά., συνολικά το  ποσό των 555,48 ευρώ και της οφείλει το ποσό των 415,82 ευρώ, τον μήνα Φεβρουάριο η  ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’ αρχήν 17 ημέρες επί 6 ώρες ημερησίως και συνολικά 102 ώρες Χ 5,77  νόμιμο ωρομίσθιο = 588,54 ευρώ. Επιπλέον εργάσθηκε 4 ώρες στις 17/2 και, ημέρα Σάββατο,  επομένως η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο  εργαζόμενο που θα εργαζόταν ως άνω και η ενάγουσα δικαιούται το ποσό των 4 ώρες Χ 5,77 =  23,08 ευρώ. Περαιτέρω, από 8/2 έως και 11/2 διεξήχθη στους χώρους της Δ.Ε.Θ. η κλαδική  έκθεση ..., οπότε η ενάγουσα, την Πέμπτη στις 8/2 και την Παρασκευή στις 9/2 εργάσθηκε  επιπλέον και τις δύο ημέρες, από τις 12.00 το μεσημέρι έως τις 21.00 το βράδυ, δηλαδή εργάστηκε  συνολικά 15 ώρες, εκ των οποίων της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και  δη 8 ώρες Χ 5,77 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 2 ημέρες = 92,32 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί  νόμιμη υπερεργασία η οποία αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 7,22  ευρώ Χ 2 ημέρες = 14,44 ευρώ, οι δε υπόλοιπες έξι ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι  οποίες αμείβονται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 11,54 Χ 6 ώρες Χ 2  ημέρες = 138,48 ευρώ. Το Σάββατο στις 10/2 και την Κυριακή στις 11/2, η ενάγουσα εργάστηκε  από τις 6.00 π.μ. έως και τις 21.00 μ.μ., ήτοι 15 ώρες ημερησίως και η εναγόμενη ωφελήθηκε από  την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο με τα ίδια προσόντα που θα  εργαζόταν ως άνω. Επομένως η ενάγουσα δικαιούται, για το Σάββατο, σύμφωνα με τις διατάξεις  του αδικαιολόγητου πλουτισμού, για τις 8 ώρες Χ 5,77 νόμιμο ωρομίσθιο = 46,16 ευρώ, για τις 6  ώρες ως κατ’ εξαίρεση υπερωρίες, με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%, 11,54 Χ 6  ώρες = 69,24 ευρώ, ενώ για την Κυριακή με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, 8  ώρες Χ 10,09 = 80,72 ευρώ και για τις 6 ώρες υπερωρίες με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο  κατά 175% λόγω Κυριακής και για υπερωρίες, 6 ώρες Χ 15,86 = 95,16 ευρώ. Συνεπεία των  ανωτέρω, της οφείλονται, τόσο από τη σύμβαση εργασίας, όσο και από τις διατάξεις του  αδικαιολόγητου πλουτισμού, συνολικά μικτές αποδοχές (588,54 + 23,08 + 92,32 + 14,44 +  138,48 + 46,16 + 69,24 + 80,72 + 95,16) 1.148,10 ευρώ και καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις  ασφαλιστικών εισφορών) 924,80 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 586 ευρώ και το  ποσό των 78,48 ευρώ με την υπ’ αριθ. .../2012 κατάθεση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης  της Συμβ/φου Θεσσαλονίκης Μ. Ά., συνολικά το ποσό των 656,48 ευρώ και της οφείλει το ποσό  των 268,32 ευρώ, τον μήνα Μάρτιο η ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’ αρχήν 13 ημέρες επί 6 ώρες  ημερησίως και συνολικά 78 ώρες Χ 5,77 νόμιμο ωρομίσθιο = 450,06 ευρώ. Επιπλέον εργάσθηκε 4  ώρες στις 17/3 και στις 24/3, ημέρες Σάββατο, επομένως η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία  της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο που θα εργαζόταν ως άνω και η ενάγουσα  δικαιούται το ποσό των 4 ώρες Χ 5,77 Χ 2 = 46,16 ευρώ. Περαιτέρω, από 9/3 έως και 12/3  διεξήχθη στους χώρους της Δ.Ε.Θ. η κλαδική έκθεση ... και από 29/3 έως και 31/3/ η έκθεση ...,  οπότε η ενάγουσα, την Παρασκευή στις 9/3 και την Δευτέρα στις 12/3 εργάσθηκε επιπλέον και τις  δύο ημέρες, από τις 12.00 το μεσημέρι έως τις 21.00 το βράδυ, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 15  ώρες, εκ των οποίων της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ  5,77 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 2 ημέρες = 92,32 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη  υπερεργασία η οποία αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 7,22 ευρώ Χ  2 ημέρες = 14,44 ευρώ, οι δε υπόλοιπες έξι ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες  αμείβονται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 11,54 Χ 6 ώρες Χ 2 ημέρες =  138,48 ευρώ. Επιπλέον, την Πέμπτη στις 29/3 και την Παρασκευή στις 30/3 εργάσθηκε επιπλέον  και τις δύο ημέρες, από τις 12.00 το μεσημέρι έως τις 20.00 το βράδυ, δηλαδή εργάστηκε συνολικά  14 ώρες, εκ των οποίων της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες  Χ 5,77 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 2 ημέρες = 92,32 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη  υπερεργασία η οποία αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 7,22 ευρώ Χ  2 ημέρες = 14,44 ευρώ, οι δε υπόλοιπες πέντε ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες  αμείβονται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 11,54 Χ 5 ώρες Χ 2 ημέρες =  115,4 ευρώ. Το Σάββατο στις 10/3 και την Κυριακή στις 11/3, η ενάγουσα εργάστηκε από τις 6.00  π.μ. έως και τις 21.00 μ.μ., ήτοι 15 ώρες ημερησίως και η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία  της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο με τα ίδια προσόντα που θα εργαζόταν ως  άνω. Επομένως η ενάγουσα δικαιούται, για το Σάββατο, σύμφωνα με τις διατάξεις του  αδικαιολόγητου πλουτισμού, για τις 8 ώρες Χ 5,77 νόμιμο ωρομίσθιο = 46,16 ευρώ, για τις 6 ώρες  ως κατ’ εξαίρεση υπερωρίες, με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%, 11,54 Χ 6 ώρες =  69,24 ευρώ, ενώ για την Κυριακή με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, 8 ώρες Χ  10,09 = 80,72 ευρώ και για τις 6 ώρες υπερωρίες με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά  175% λόγω Κυριακής και για υπερωρίες, 6 ώρες Χ 15,86 = 95,16 ευρώ. Επιπλέον, το Σάββατο στις  31/3, η ενάγουσα εργάστηκε από τις 6.00 π.μ. έως και τις 20.00 μ.μ., ήτοι 14 ώρες ημερησίως και  η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο  με τα ίδια προσόντα που θα εργαζόταν ως άνω. Επομένως η ενάγουσα δικαιούται, για το Σάββατο,  σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, για τις 8 ώρες Χ 5,77 νόμιμο ωρομίσθιο  = 46,16 ευρώ, για τις 5 ώρες ως κατ’ εξαίρεση υπερωρίες, με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο  κατά 100%, 11,54 Χ 5 ώρες = 57,7 ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται, τόσο από τη  σύμβαση εργασίας, όσο και από τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, συνολικά μικτές  αποδοχές (450,06 + 46,16 + 92,32 + 14,44 + 138,48 + 46,16 + 69,24 + 80,72 + 95,16 + 92,32 +  14,44 + 115,4 + 46,16 + 57,7) 1.358,76 ευρώ και καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις  ασφαλιστικών εισφορών) 1.080 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 1.008 ευρώ και της  οφείλει το ποσό των 72 ευρώ, τον μήνα Απρίλιο, η ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’ αρχήν 14 ημέρες επί  6 ώρες ημερησίως και συνολικά 84 ώρες Χ 5,77 νόμιμο ωρομίσθιο = 484,68 ευρώ. Επιπλέον  εργάσθηκε 4 ώρες στις 14/4 και, ημέρα Σάββατο, επομένως η εναγόμενη ωφελήθηκε από την  εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο που θα εργαζόταν ως άνω και η  ενάγουσα δικαιούται το ποσό των 4 ώρες Χ 5,77 = 23,08 ευρώ. Περαιτέρω, από 21/4 έως και 29/4  διεξήχθησαν στους χώρους της Δ.Ε.Θ. οι κλαδικές εκθέσεις ..., οπότε η ενάγουσα, από την Δευτέρα  στις 23/4 έως και την Παρασκευή στις 27/4 εργάσθηκε επιπλέον όλες τις ημέρες, από τις 12.00 το  μεσημέρι έως τις 20.00 το βράδυ, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 14 ώρες, εκ των οποίων της  οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 5,77 νόμιμο ωρομίσθιο Χ  5 ημέρες = 230,08 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η οποία αμείβεται με  το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 7,22 ευρώ Χ 5 ημέρες = 36,1 ευρώ, οι δε  υπόλοιπες πέντε ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες αμείβονται με το νόμιμο  ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 11,54 Χ 5 ώρες Χ 5 ημέρες = 288,5 ευρώ. Τα Σάββατα  στις 21/4 και στις 28/4 και τις Κυριακές στις 22/4 και στις 29/4, η ενάγουσα εργάστηκε από τις 6.00  π.μ. έως και τις 20.00 μ.μ., ήτοι 14 ώρες ημερησίως και η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία  της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο με τα ίδια προσόντα που θα εργαζόταν ως  άνω. Επομένως η ενάγουσα δικαιούται, για τα Σάββατα, σύμφωνα με τις διατάξεις του  αδικαιολόγητου πλουτισμού, για τις 8 ώρες Χ 5,77 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 2 = 92,32 ευρώ, για τις 5  ώρες ως κατ’ εξαίρεση υπερωρίες, με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%, 11,54 Χ 5  ώρες Χ 2 = 115,4 ευρώ, ενώ για τις Κυριακές με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, 8  ώρες Χ 10,09 Χ 2 = 161,44 ευρώ και για τις 5 ώρες υπερωρίες με το νόμιμο ωρομίσθιο  προσαυξημένο κατά 175% λόγω Κυριακής και για υπερωρίες, 5 ώρες Χ 15,86 Χ2 = 158,6 ευρώ.
Συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται, τόσο από τη σύμβαση εργασίας, όσο και από τις διατάξεις  του αδικαιολόγητου πλουτισμού, συνολικά μικτές αποδοχές (484,68 + 23,08 + 230,08 + 36,1 +  288,5 + 92,32 + 115,4 + 161,44 + 158,6) 1.640,20 ευρώ και καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις  ασφαλιστικών εισφορών) 1.321,19 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 792 ευρώ και  της οφείλει το ποσό των 529,19 ευρώ, από το οποίο θα της επιδικαστεί το αιτηθέν ποσό των  519,12 ευρώ, τον μήνα Μάιο, η ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’ αρχήν 14 ημέρες επί 6 ώρες ημερησίως  και συνολικά 84 ώρες Χ 5,77 νόμιμο ωρομίσθιο = 484,68 ευρώ. Επιπλέον εργάσθηκε 4 ώρες στις  26/5, ημέρα Σάββατο, επομένως η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που  θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο που θα εργαζόταν ως άνω και η ενάγουσα δικαιούται το ποσό  των 4 ώρες Χ 5,77 = 23,08 ευρώ. Περαιτέρω, από 3/5 έως και 6/5 διεξήχθη στους χώρους της  Δ.Ε.Θ. η κλαδική έκθεση ... και από 12/5 έως και 20/5 οι κλαδικές εκθέσεις ..., summer ..., οπότε η  ενάγουσα, την Πέμπτη στις 3/5 και την Παρασκευή στις 4/5 εργάσθηκε επιπλέον και τις δύο  ημέρες, από τις 15.00 το μεσημέρι έως τις 20.00 το βράδυ, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 11 ώρες,  εκ των οποίων της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 5,77  νόμιμο ωρομίσθιο Χ 2 ημέρες = 92,32 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η  οποία αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 7,22 ευρώ Χ 2 ημέρες =  14,44 ευρώ, οι δε υπόλοιπες δύο ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες αμείβονται με το  νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 11,54 Χ 2 ώρες Χ 2 ημέρες = 46,16 ευρώ.
Επιπλέον, από την Δευτέρα στις 14/5 έως και την Παρασκευή στις 18/5 εργάσθηκε επιπλέον από τις  12.00 το μεσημέρι έως τις 21.00 το βράδυ, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 15 ώρες, εκ των οποίων  της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 5,77 νόμιμο  ωρομίσθιο Χ 5 ημέρες = 230,08 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η οποία  αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 7,22 ευρώ Χ 5 ημέρες = 36,1  ευρώ, οι δε υπόλοιπες έξι ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες αμείβονται με το νόμιμο  ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 11,54 Χ 6 ώρες Χ 5 ημέρες = 346,2 ευρώ. Το Σάββατο  στις 5/5 και την Κυριακή στις 6/5, η ενάγουσα εργάστηκε από τις 6.00 π.μ. έως και τις 20.00 μ.μ.,  ήτοι 14 ώρες ημερησίως και η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα  κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο με τα ίδια προσόντα που θα εργαζόταν ως άνω. Επομένως η  ενάγουσα δικαιούται, για το Σάββατο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού,  για τις 8 ώρες Χ 5,77 νόμιμο ωρομίσθιο = 46,16 ευρώ, για τις 5 ώρες ως κατ’ εξαίρεση υπερωρίες,  με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%, 11,54 Χώρες = 57,7 ευρώ, ενώ για την  Κυριακή με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, 8 ώρες Χ 10,09 = 80,72 ευρώ και για  τις 5 ώρες υπερωρίες με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 175% λόγω Κυριακής και για  υπερωρίες, 5 ώρες Χ 15,86 = 79,3 ευρώ. Επιπλέον, τα Σάββατα στις 12/5 και στις 19/5, η ενάγουσα  εργάστηκε από τις 6.00 π.μ. έως και τις 21.00 μ.μ. ήτοι 15 ώρες ημερησίως και η εναγόμενη  ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο με τα ίδια  προσόντα που θα εργαζόταν ως άνω. Επομένως η ενάγουσα δικαιούται, για το Σάββατο, σύμφωνα  με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, για τις 8 ώρες Χ 5,77 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 2 =  92,32 ευρώ, για τις 6 ώρες ως κατ’ εξαίρεση υπερωρίες, με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο  κατά 100%, 11,54 Χ 6 ώρες Χ 2 = 115,4 ευρώ. Τις δε Κυριακές 13/5 και 23/5, η ενάγουσα  εργάστηκε από τις 6.00 π.μ. έως και τις 21.00μ.μ., ήτοι 15 ώρες ημερησίως και η εναγόμενη  ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο με τα ίδια  προσόντα που θα εργαζόταν ως άνω, ήτοι, με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, 8  ώρες Χ 10,09 Χ 2 = 161,44 ευρώ και για τις 6 ώρες υπερωρίες με το νόμιμο ωρομίσθιο  προσαυξημένο κατά 175% λόγω Κυριακής και για υπερωρίες, 6 ώρες Χ 15,86 Χ 2 = 190,32 ευρώ.
Συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται, τόσο από τη σύμβαση εργασίας, όσο και από τις διατάξεις  του αδικαιολόγητου πλουτισμού, συνολικά μικτές αποδοχές (484,68 + 23,08 + 92,32 + 14,44 +  46,16 + 46,16 + 57,7 + 80,72 + 79,3 + 230,08 +36,1+ 346,2 + 92,32 + 115,4 + 161,44 + 190,32)  2.096,42 ευρώ και καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών) 1.688,67 ευρώ, η  εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 973 ευρώ και της οφείλει το ποσό των 715,67 ευρώ, τον  μήνα Ιούνιο, η ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’ αρχήν 21 εργάσιμες ημέρες επί 6 ώρες ημερησίως και  συνολικά 126 ώρες Χ 5,77 νόμιμο ωρομίσθιο = 727,02 ευρώ. Επιπλέον εργάσθηκε από 4 ώρες στις  2/6, στις 9/6, στις 16/6, στις 23/6 και στις 30/6, ημέρες Σάββατο, επομένως η εναγόμενη  ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο που θα  εργαζόταν ως άνω και η ενάγουσα δικαιούται το ποσό των 4 ώρες Χ 5,77 Χ 5 = 115,4 ευρώ.
Συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται, τόσο από τη σύμβαση εργασίας, όσο και από τις διατάξεις  του αδικαιολόγητου πλουτισμού, συνολικά μικτές αποδοχές (727,02+115,4) 842,42 ευρώ και  καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών) 678,57 ευρώ, η εναγόμενη της  κατέβαλε το ποσό των 887 ευρώ και δεν της οφείλει ουδέν ποσό, τον μήνα Ιούλιο, η ενάγουσα  εργάσθηκε, κατ’ αρχήν 5 ημέρες επί 6 ώρες ημερησίως και συνολικά 30 ώρες Χ 5,77 νόμιμο  ωρομίσθιο = 173,1 ευρώ. Επιπλέον εργάσθηκε 4 ώρες στις 7/7 και στις 14/7, ημέρες Σάββατο,  επομένως η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο  εργαζόμενο που θα εργαζόταν ως άνω και η ενάγουσα δικαιούται το ποσό των 4 ώρες Χ 5,77 Χ 2  = 46,16 ευρώ. Περαιτέρω, από τις 9/7 έως τις 13/7 και από τις 30/7 έως τις 31/7, η ενάγουσα  εργάσθηκε επιπλέον κάθε ημέρα και από τις 14.00 το μεσημέρι έως τις 20.00 το βράδυ,  αναπληρώνοντας άλλες εργαζόμενες που βρισκόταν σε άδεια, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 12  ώρες, εκ των οποίων της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ  5,77 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 7 ημέρες = 323,12 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη  υπερεργασία η οποία αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 7,22 ευρώ Χ  7 ημέρες = 50,54 ευρώ, οι δε υπόλοιπες τρεις ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες  αμείβονται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 11,54 Χ 3 ώρες Χ 7 ημέρες =  242,34 ευρώ. Επιπλέον, από 16/7 έως 29/7 της χορηγήθηκε άδεια, για την οποία της οφειλόταν 10  ημέρες Χ 5,77 Χ 6 ώρες = 346,2 ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται, τόσο από τη  σύμβαση εργασίας, όσο και από τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, συνολικά μικτές  αποδοχές (173,1 + 46,16 + 323,12 + 50,54 + 242,34 + 346,2) 1.181,46 ευρώ και καθαρές (μείον  19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών) 951,66 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των  696 ευρώ και της οφείλει το ποσό των 529,19 ευρώ, από το οποίο θα της επιδικαστεί το αιτηθέν  ποσό των 255,66 ευρώ, τον μήνα Αύγουστο, η ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’ αρχήν 11 εργάσιμες  ημέρες επί 6 ώρες ημερησίως και συνολικά 66 ώρες Χ 5,77 νόμιμο ωρομίσθιο = 380,82 ευρώ.
Επιπλέον εργάσθηκε 4 ώρες στις 4/8, στις 11/8, στις 18/8 και στις 25/8, ημέρες Σάββατο, επομένως  η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο  που θα εργαζόταν ως άνω και η ενάγουσα δικαιούται το ποσό των 4 ώρες Χ 5,77 Χ 4 = 92,32  ευρώ. Περαιτέρω, από 1/8 έως τις 3/8 και από τις 6/8 έως τις 10/8, η ενάγουσα εργάσθηκε  επιπλέον κάθε ημέρα και από τις 14.00 το μεσημέρι έως τις 20.00 το βράδυ, αναπληρώνοντας  άλλες εργαζόμενες που βρισκόταν σε άδεια, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 12 ώρες, εκ των οποίων  της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 5,77 νόμιμο  ωρομίσθιο Χ 8 ημέρες = 369,28 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η οποία  αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 7,22 ευρώ Χ 8 ημέρες = 57,76  ευρώ, οι δε υπόλοιπες τρεις ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες αμείβονται με το  νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 11,54 Χ 3 ώρες Χ 8 ημέρες = 276,96 ευρώ.  Συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται, τόσο από τη σύμβαση εργασίας, όσο και από τις διατάξεις  του αδικαιολόγητου πλουτισμού, συνολικά μικτές αποδοχές (380,82 + 92,32 + 369,28 + 57,76 +  276,96) 1.177,14 ευρώ και καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών) 948,18  ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 696 ευρώ και της οφείλει το ποσό των 925 ευρώ,  από το οποίο θα της επιδικαστεί το αιτηθέν ποσό των 23,18 ευρώ, τον μήνα Σεπτέμβριο, η  ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’ αρχήν 15 εργάσιμες ημέρες επί 6 ώρες ημερησίως και συνολικά 90 ώρες  Χ 5,94 νόμιμο ωρομίσθιο = 534,6 ευρώ; Επιπλέον εργάσθηκε 4 ώρες στη 1/9, στις 22/9 και στις  29/9, ημέρες Σάββατο, επομένως η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που  θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο που θα εργαζόταν ως άνω και η ενάγουσα δικαιούται το ποσό  των 4 ώρες Χ 5,94 Χ 3 = 71,28 ευρώ. Περαιτέρω, από 8/9 έως και 16/9 διεξήχθη η Διεθνής Έκθεση  Θεσσαλονίκης, οπότε η ενάγουσα, από τη Δευτέρα στις 10/9 έως την Παρασκευή στις 14/9  εργάσθηκε επιπλέον, από τις 12.00 το μεσημέρι έως τις 21.00 το βράδυ, δηλαδή εργάστηκε  συνολικά 15 ώρες, εκ των οποίων της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και  δη 8 ώρες Χ 5,94 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 5 ημέρες = 237,6 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί  νόμιμη υπερεργασία η οποία αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 7,43  ευρώ Χ 5 ημέρες = 37,15 ευρώ, οι δε υπόλοιπες έξι ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι  οποίες αμείβονται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 11,88 Χ 6 ώρες Χ 5  ημέρες = 356,4 ευρώ. Τα Σάββατα στις 8/9 και στις 15/9 και τις Κυριακές στις 9/9 και στις 16/9, η  ενάγουσα εργάστηκε από τις 6.00 π.μ. έως και τις 22.00 μ.μ., ήτοι 16 ώρες ημερησίως και η  εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο με  τα ίδια προσόντα που θα εργαζόταν ως άνω. Επομένως η ενάγουσα δικαιούται, για τα Σάββατα,  σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, για τις 8 ώρες Χ 5,94 νόμιμο ωρομίσθιο  Χ 2 = 95,04 ευρώ, για τις 7 ώρες ως κατ’ εξαίρεση υπερωρίες, με το νόμιμο ωρομίσθιο  προσαυξημένο κατά 100%, 11,88 Χ 7 ώρες Χ 2 = 166,32 ευρώ, ενώ για τις Κυριακές με το νόμιμο  ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, 8 ώρες Χ 10,39 Χ 2 = 166,24 ευρώ και για τις 7 ώρες  υπερωρίες με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 175% λόγω Κυριακής και για υπερωρίες, 7  ώρες Χ 16,13 = 225,82 ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται, τόσο από τη σύμβαση  εργασίας, όσο και από τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, συνολικά μικτές αποδοχές  1.835,34 ευρώ και καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών] 1.478,37 ευρώ, η  εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 1.147 ευρώ και της οφείλει το ποσό των 331,37 ευρώ, τον  μήνα Οκτώβριο, η ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’ αρχήν 17 εργάσιμες ημέρες επί 6 ώρες ημερησίως και  συνολικά 102 ώρες Χ 5,94 νόμιμο ωρομίσθιο = 605,88 ευρώ. Επιπλέον εργάσθηκε 4 ώρες στις  27/10, ημέρα Σάββατο, επομένως η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που  θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο που θα εργαζόταν ως άνω και η ενάγουσα δικαιούται το ποσό  των 4 ώρες Χ 5,94 = 23,76 ευρώ. Περαιτέρω, στους χώρους στις ΔΕΘ διεξήχθησαν, από 4/10 έως  και 7/10 η έκθεση ..., από 13/10 έως 15/10 η έκθεση ... και από 19/10 έως 22/10 η έκθεση ...,  οπότε η ενάγουσα, επί πέντε καθημερινές εργάσθηκε επιπλέον, από τις 12.00 το μεσημέρι έως τις  20.00 το βράδυ, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 14 ώρες, εκ των οποίων της οφείλονταν, για τις 8  ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 5,94 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 5 ημέρες = 237,6  ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η οποία αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο  προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 7,43 ευρώ Χ 5 ημέρες = 37,15 ευρώ, οι δε υπόλοιπες πέντε ώρες  ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες αμείβονται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά  100% ήτοι 11,88 Χ 5 ώρες Χ 5 ημέρες = 297 ευρώ. Τα Σάββατα στις 6/10, στις 13/10 και στις  20/10 και τις Κυριακές στις 7/10, στις 14/10 και στις 21/10, η ενάγουσα εργάστηκε από τις 6.00  π.μ. έως και τις 20.00 μ.μ., ήτοι 14 ώρες ημερησίως και η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία  της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο με τα ίδια προσόντα που θα εργαζόταν ως  άνω. Επομένως η ενάγουσα δικαιούται, για τα Σάββατα, σύμφωνα με τις διατάξεις του  αδικαιολόγητου πλουτισμού, για τις 8 ώρες Χ 5,94 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 3 = 142,56 ευρώ, για τις 5  ώρες ως κατ’ εξαίρεση υπερωρίες, με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%, 11,88 Χ 5  ώρες Χ 3 = 178,2 ευρώ, ενώ για τις Κυριακές με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, 8  ώρες Χ 10,39 Χ 3 = 249,36 ευρώ και για τις 5 ώρες υπερωρίες με το νόμιμο ωρομίσθιο  προσαυξημένο κατά 175% λόγω Κυριακής και για υπερωρίες, 5 ώρες Χ 16,13 Χ 3 = 241,95 ευρώ.
Συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται, τόσο από τη σύμβαση εργασίας, όσο και από τις διατάξεις  του αδικαιολόγητου πλουτισμού, συνολικά μικτές αποδοχές (605,88 + 23,76 + 237,6 + 37,15 +  297 + 142,56 + 178,2 + 249,36 + 241,95) 2.013,46 ευρώ και καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις  ασφαλιστικών εισφορών) 1.621,85 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 1.011,62 ευρώ  και της οφείλει το ποσό των 610,23 ευρώ, τον μήνα Νοέμβριο, η ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’ αρχήν  18 εργάσιμες ημέρες επί 6 ώρες ημερησίως και συνολικά 108 ώρες Χ 5,94 νόμιμο ωρομίσθιο =  641,52 ευρώ. Επιπλέον εργάσθηκε 4 ώρες στις 10/11 και στις 17/11, ημέρες Σάββατο, επομένως η  εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο  που θα εργαζόταν ως άνω και η ενάγουσα δικαιούται το ποσό των 4 ώρες Χ 5,94 Χ 2 = 47,52  ευρώ. Περαιτέρω, στους χώρους στις ΔΕΘ διεξήχθησαν, από 1/11 έως και 4/11 η έκθεση ... και από  22/11 έως 25/11 η έκθεση ..., οπότε η ενάγουσα, επί τέσσερις καθημερινές εργάσθηκε επιπλέον,  από τις 12.00 το μεσημέρι έως τις 21.00 το βράδυ, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 15 ώρες, εκ των  οποίων της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 5,94 νόμιμο  ωρομίσθιο Χ 4 ημέρες = 190,08 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η οποία  αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 7,43 ευρώ Χ 4 ημέρες = 29,72  ευρώ, οι δε υπόλοιπες έξι ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες αμείβονται με το νόμιμο  ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 11,88 Χ 6 ώρες Χ 4 ημέρες = 285,12 ευρώ. Τα Σάββατα  στις 3/11 και στις 24/11 και τις Κυριακές στις 4/11 και στις 25/11, η ενάγουσα εργάστηκε από τις  6.00 π.μ. έως και τις 21.00 μ.μ., ήτοι 15 ώρες ημερησίως και η εναγόμενη ωφελήθηκε από την  εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο με τα ίδια προσόντα που θα  εργαζόταν ως άνω. Επομένως η ενάγουσα δικαιούται, για τα Σάββατα, σύμφωνα με τις διατάξεις  του αδικαιολόγητου πλουτισμού, για τις 8 ώρες Χ 5,94 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 2 = 95,04 ευρώ, για τις  6 ώρες ως κατ’ εξαίρεση υπερωρίες, με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%, 11,88 Χ 5  ώρες Χ 2 = 142,56 ευρώ, ενώ για τις Κυριακές με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, 8  ώρες Χ 10,39 Χ 2 = 166,24 ευρώ και για τις 6 ώρες υπερωρίες με το νόμιμο ωρομίσθιο  προσαυξημένο κατά 175% λόγω Κυριακής και για υπερωρίες, 6 ώρες Χ 16,13 Χ 2 = 193,56 ευρώ.
Συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται, τόσο από τη σύμβαση εργασίας, όσο και από τις διατάξεις  του αδικαιολόγητου πλουτισμού, συνολικά μικτές αποδοχές (641,52 + 47,52 + 190,08 + 29,72 +  285,12 + 95,04 + 142,56 + 166,24 + 193,56) 1.791,36 ευρώ και καθαρές (μείον 19,45%  κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών) 1.442,94 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 1.063  ευρώ και της οφείλει το ποσό των 380 ευρώ και τον μήνα Δεκέμβριο, η ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’  αρχήν 9 εργάσιμες ημέρες επί 6 ώρες ημερησίως και συνολικά 54 ώρες Χ 5,94 νόμιμο ωρομίσθιο =  320,76 ευρώ. Επιπλέον εργάσθηκε 4 ώρες τη 1/12, στις 8/12, στις 15/12 και στις 29/12, ημέρες  Σάββατο, επομένως η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε  σε άλλο εργαζόμενο που θα εργαζόταν ως άνω και η ενάγουσα δικαιούται το ποσό των 4 ώρες Χ  5,94 Χ 4 = 95,04 ευρώ. Περαιτέρω, από τις 10/12 έως και τις 14/12, η ενάγουσα εργάσθηκε  επιπλέον κάθε ημέρα και από τις 14.00 το μεσημέρι έως τις 20.00 το βράδυ, αναπληρώνοντας άλλη  εργαζόμενη που βρισκόταν σε άδεια, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 12 ώρες, εκ των οποίων της  οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 5,94 νόμιμο ωρομίσθιο Χ  5 ημέρες = 237,6 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η οποία αμείβεται με το  νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 7,43 ευρώ Χ 5 ημέρες = 37,15 ευρώ, οι δε  υπόλοιπες τρεις ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες αμείβονται με το νόμιμο  ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 11,88 Χ 3 ώρες Χ 5 ημέρες = 178,2 ευρώ. Επιπλέον,  από 17/12 έως 21/12 της χορηγήθηκε άδεια, για την οποία της οφειλόταν 5 ημέρες Χ 5,94 Χ 6  ώρες = 178,2 ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται, τόσο από τη σύμβαση εργασίας, όσο  και από τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, συνολικά μικτές αποδοχές (320,76 + 95,04  + 237,6 + 37,15 + 178,2 + 178,2) 1.046,95 ευρώ και καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις  ασφαλιστικών εισφορών) 843,32 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 845 ευρώ και  ουδέν της οφείλει. Για το έτος 2007 η εναγόμενη της όφειλε, για δώρο Πάσχα 15 ημερομίσθια, τα  οποία υπολογίζονται σε (58,38 ευρώ Χ 15 = 875,7 + 36,47) 911,97 ευρώ μικτά και καθαρά (μείον  19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών) 734,6 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των  481 ευρώ και της οφείλει το ποσό των 253,6 ευρώ, για δώρο Χριστουγέννων 25 ημερομίσθια, τα  οποία υπολογίζονται σε (63,28 ευρώ Χ 25 = 875,7 + 65,90) 1.647,90 ευρώ μικτά και καθαρά  (μείον 19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών) 1.327,38 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το  ποσό των 677,38 ευρώ και της οφείλει το ποσό των 650 ευρώ και, τέλος, για επίδομα αδείας 13  ημερομίσθια, τα οποία υπολογίζονται σε (61,66 ευρώ Χ 13) 801,58 ευρώ μικτά και καθαρά (μείον  19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών) 645,67 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των  245 ευρώ και της οφείλει το ποσό των 400,67 ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω, για το έτος 2007 η  εναγόμενη της οφείλει το συνολικό ποσό των (415,82 + 268,32 + 72 + 519,12 + 715,67 + 255,66  + 23,18 + 331,37 + 610,23 + 380 + 253,6 + 650 + 400,67) 4.895,64 ευρώ (- 208,43 - 1,68  διαφορές καταβληθεισών αποδοχών) 4.685,53 ευρώ. Το έτος 2008, οπότε κατά τα προεκτεθέντα  το νόμιμο ωρομίσθιο της ενάγουσας ανερχόταν από 1.1.2008 έως 1.9.2008 σε 6,15 ευρώ και από  1.9.2008 έως 1.1.2009 σε 6,35 ευρώ, τον μήνα Ιανουάριο, η ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’ αρχήν 19  εργάσιμες ημέρες επί 6 ώρες ημερησίως και συνολικά 114 ώρες Χ 6,15 νόμιμο ωρομίσθιο = 701,01  ευρώ. Επιπλέον εργάσθηκε 4 ώρες στις 5/1 και στις 12/1, ημέρες Σάββατο, επομένως η εναγόμενη  ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο που θα  εργαζόταν ως άνω και η ενάγουσα δικαιούται το ποσό των 4 ώρες Χ 6,15 Χ 2 = 49,2 ευρώ.
Περαιτέρω, στους χώρους στις ΔΕΘ διεξήχθησαν, από 19/1 έως και 21/1 η έκθεση ... και από 25/1  έως 28/1 η έκθεση ..., οπότε η ενάγουσα, επί τρεις καθημερινές εργάσθηκε επιπλέον, από τις 12.00  το μεσημέρι έως τις 20.00 το βράδυ, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 14 ώρες, εκ των οποίων της  οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 6,15 νόμιμο ωρομίσθιο Χ  3 ημέρες = 147,6 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η οποία αμείβεται με το  νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 7,68 ευρώ Χ 3 ημέρες = 23,04 ευρώ, οι δε  υπόλοιπες πέντε ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες αμείβονται με το νόμιμο  ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 12,3 Χ 5 ώρες Χ 3 ημέρες = 184,5 ευρώ. Τα Σάββατα  στις 19/1 και 26/1 και τις Κυριακές στις 20/1 και 27/1, η ενάγουσα εργάστηκε από τις 6.00 π.μ. έως  και τις 20.00 μ.μ., ήτοι 14 ώρες ημερησίως και η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά  το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο με τα ίδια προσόντα που θα εργαζόταν ως άνω.  Επομένως η ενάγουσα δικαιούται, για τα Σάββατα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου  πλουτισμού, για τις 8 ώρες Χ 6,15 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 2 = 98,4 ευρώ, για τις 5 ώρες ως κατ’  εξαίρεση υπερωρίες, με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%, 12,3 Χ 5 ώρες Χ 2 = 123  ευρώ, ενώ για τις Κυριακές με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, 8 ώρες Χ 10,76 Χ 2  = 172,16 ευρώ και για τις 5 ώρες υπερωρίες με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 175%  λόγω Κυριακής και για υπερωρίες, 5 ώρες Χ 16,91 Χ 2 = 169,1 ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω, της  οφείλονται, τόσο από τη σύμβαση εργασίας, όσο και από τις διατάξεις του αδικαιολόγητου  πλουτισμού, συνολικά μικτές αποδοχές (701,1 + 49,2 + 147,6 + 23,04 + 184,5 + 98,4 + 123 +  172,16 + 169,1) 1.668,1 ευρώ και καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών)  1.343,65 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 855 ευρώ και της οφείλει το ποσό των  488,65 ευρώ, τον μήνα Φεβρουάριο, η ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’ αρχήν 16 εργάσιμες ημέρες επί 6  ώρες ημερησίως και συνολικά 96 ώρες Χ 6,15 νόμιμο ωρομίσθιο = 590,04 ευρώ. Επιπλέον  εργάσθηκε 4 ώρες στις 2/2 και στις 16/2, ημέρες Σάββατο, επομένως η εναγόμενη ωφελήθηκε από  την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο που θα εργαζόταν ως άνω και  η ενάγουσα δικαιούται το ποσό των 4 ώρες Χ 6,15 Χ 2 = 49,2 ευρώ. Περαιτέρω, στους χώρους  στις ΔΕΘ διεξήχθησαν, από 6/2 έως και 10/2 η έκθεση ... και από 21/2 έως 24/2 οι εκθέσεις ... και  ..., οπότε η ενάγουσα: την Τετάρτη 6/2, την Πέμπτη 7/2 και την Παρασκευή 8/2 εργάσθηκε  επιπλέον, από τις 12.00 το μεσημέρι έως τις 21.00 το βράδυ, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 15 ώρες,  εκ των οποίων της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 6,15  νόμιμο ωρομίσθιο Χ 3 ημέρες = 147,6 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η  οποία αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 7,68 ευρώ Χ 3 ημέρες =  23,04 ευρώ, οι δε υπόλοιπες έξι ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες αμείβονται με το  νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 12,3 Χ 6 ώρες Χ 3 ημέρες = 221,4 ευρώ. Την  Πέμπτη στις 21/2 και την Παρασκευή στις 22/2 εργάσθηκε επιπλέον και τις δύο ημέρες, από τις  12.00 το μεσημέρι έως τις 20.00 το βράδυ, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 14 ώρες, εκ των οποίων  της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 6,15 νόμιμο  ωρομίσθιο Χ 2 ημέρες = 98,4 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η οποία  αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 7,68 ευρώ Χ 2 ημέρες = 15,36  ευρώ, οι δε υπόλοιπες πέντε ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες αμείβονται με το  νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 12,3 Χ 5 ώρες Χ 2 ημέρες = 123 ευρώ. Το  Σάββατο στις 9/2 και την Κυριακή στις 10/2, η ενάγουσα εργάστηκε από τις 6.00 π.μ. έως και τις  21.00 μ.μ., ήτοι 15 ώρες ημερησίως και η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το  ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο με τα ίδια προσόντα που θα εργαζόταν ως άνω.
Επομένως η ενάγουσα δικαιούται, για το Σάββατο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου  πλουτισμού, για τις 8 ώρες Χ 6,15 νόμιμο ωρομίσθιο = 49,2 ευρώ, για τις 6 ώρες ως κατ’ εξαίρεση  υπερωρίες, με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%, 12,3 Χ 6 ώρες = 73,8 ευρώ, ενώ  για την Κυριακή, με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, 8 ώρες Χ 10,76 = 86,08 ευρώ  και για τις 6 ώρες υπερωρίες με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 175% λόγω Κυριακής  και για υπερωρίες, 6 ώρες Χ 16,91 = 101,46 ευρώ. Επιπλέον, το Σάββατο στις 23/2 και την Κυριακή  στις 24/2, η ενάγουσα εργάστηκε από τις 6.00 π.μ. έως και τις 20.00 μ.μ., ήτοι 14 ώρες ημερησίως  και η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο  εργαζόμενο με τα ίδια προσόντα που θα εργαζόταν ως άνω. Επομένως η ενάγουσα δικαιούται, για  το Σάββατο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, για τις 8 ώρες Χ 6,15  νόμιμο ωρομίσθιο = 49,2 ευρώ, για τις 5 ώρες ως κατ’ εξαίρεση υπερωρίες, με το νόμιμο ωρομίσθιο  προσαυξημένο κατά 100%, 12,3 Χ 5 ώρες = 61,5 ευρώ, ενώ για την Κυριακή με το νόμιμο  ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, 8 ώρες Χ 10,76 = 86,08 ευρώ και για τις 5 ώρες υπερωρίες  με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 175% λόγω Κυριακής και για υπερωρίες, 5 ώρες Χ  16,91 = 84,55 ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται, τόσο από τη σύμβαση εργασίας, όσο  και από τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, συνολικά μικτές αποδοχές (590,4 + 49,2 +  147,6 + 23,04 + 221,4 + 49,2 + 73,8 + 86,08 + 101,46 + 98,4 + 15,36 + 123 + 49,2 + 61,5 +  86,08 + 84,55) 1.860,27 ευρώ και καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών)  1.498,45 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 1.120 ευρώ και της οφείλει το ποσό των  378,45 ευρώ, τον μήνα Μάρτιο, η ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’ αρχήν 17 εργάσιμες ημέρες επί 6  ώρες ημερησίως και συνολικά 102 ώρες Χ 6,15 νόμιμο ωρομίσθιο = 627,23 ευρώ. Επιπλέον  εργάσθηκε 4 ώρες στις 1/3, 8/3, 22/3 και 29/3, ημέρες Σάββατο, επομένως η εναγόμενη  ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο που θα  εργαζόταν ως άνω και η ενάγουσα δικαιούται το ποσό των 4 ώρες Χ 6,15 Χ 4 = 98,4 ευρώ.
Περαιτέρω, στους χώρους στις ΔΕΘ από 14/3 έως και 17/3 διεξήχθησαν οι εκθέσεις ..., οπότε η  ενάγουσα, επί δύο καθημερινές εργάσθηκε επιπλέον, από τις 15.00 το μεσημέρι έως τις 20.00 το  βράδυ, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 11 ώρες, εκ των οποίων της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως  άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 6,15 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 2 ημέρες = 98,4 ευρώ, η 9η ώρα  ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η οποία αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο  κατά 25% ήτοι 7,68 ευρώ Χ 2 ημέρες = 15,36 ευρώ, οι δε υπόλοιπες δύο ώρες ημερησίως  αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες αμείβονται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%  ήτοι 12,3 Χ 2 ώρες Χ 2 ημέρες = 49,2 ευρώ. Το Σάββατο στις 16/3 και την Κυριακή στις 17/3, η  ενάγουσα εργάστηκε από τις 06.00 έως και τις 10.00 και από τις 15.00 έως και τις 20.00, ήτοι 9  ώρες ημερησίως και η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε  σε άλλο εργαζόμενο με τα ίδια προσόντα που θα εργαζόταν ως άνω. Επομένως η ενάγουσα  δικαιούται, για το Σάββατο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, για τις 8  ώρες Χ 6,15 νόμιμο ωρομίσθιο = 49,2 ευρώ, ενώ για την Κυριακή με το νόμιμο ωρομίσθιο  προσαυξημένο κατά 75%, 8 ώρες Χ 10,76 = 86,08 ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται,  τόσο από τη σύμβαση εργασίας, όσο και από τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού,  συνολικά μικτές αποδοχές (627,23 + 98,4 + 98,4 + 15,36 + 49,2 + 49,2 + 86,08) 1.023,87 ευρώ  και καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών) 824,73 ευρώ, η εναγόμενη της  κατέβαλε το ποσό των 841 ευρώ και ουδέν ποσό της οφείλει, τον μήνα Απρίλιο, η ενάγουσα  εργάσθηκε, κατ’ αρχήν 10 εργάσιμες ημέρες επί 6 ώρες ημερησίως και συνολικά 60 ώρες Χ 6,15  νόμιμο ωρομίσθιο = 369 ευρώ. Επιπλέον εργάσθηκε 4 ώρες στις 5/4, 12/4 και 26/4, ημέρες  Σάββατο, επομένως η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε  σε άλλο εργαζόμενο που θα εργαζόταν ως άνω και η ενάγουσα δικαιούται το ποσό των 4 ώρες Χ  6,15 Χ 3 = 73,8 ευρώ, ενώ εργάσθηκε και 28/4, δεύτερη ημέρα του Πάσχα, επί 6 ώρες οι οποίες  αμείβονται με 75% προσαύξηση, 6 Χ 10,76= 64,54 ευρώ. Περαιτέρω, από 7/4 έως και 11/4 η  ενάγουσα εργάσθηκε επιπλέον κάθε ημέρα και από τις 14.00 το μεσημέρι έως τις 20.00 το βράδυ,  αναπληρώνοντας άλλη εργαζόμενη που βρισκόταν σε άδεια, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 12 ώρες,  εκ των οποίων της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 6,15  νόμιμο ωρομίσθιο Χ 5 ημέρες = 246 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η  οποία αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 7,68 ευρώ Χ 5 ημέρες =  38,4 ευρώ, οι δε υπόλοιπες τρεις ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες αμείβονται με το  νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 12,3 Χ 3 ώρες Χ 5 ημέρες = 184,5 ευρώ. Επίσης  το μήνα αυτό η ενάγουσα έλαβε 5 ημέρες άδεια, για τις οποίες της οφειλόταν 5 Χ 6,15 Χ 6 ώρες =  184,5 ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται, τόσο από τη σύμβαση εργασίας, όσο και από  τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, συνολικά μικτές αποδοχές (369 + 73,8 + 64,54 +  246 + 38,4 + 184,5 + 184,5) 1.160,74 ευρώ και καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών  εισφορών) 934,98 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 670 ευρώ και της οφείλει το  ποσό των 264,98 ευρώ, τον μήνα Μάιο, η ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’ αρχήν 16 εργάσιμες ημέρες  επί 6 ώρες ημερησίως και συνολικά 96 ώρες Χ 6,15 νόμιμο ωρομίσθιο = 590,4 ευρώ. Επιπλέον  εργάσθηκε 4 ώρες στις 3/5 και στις 24/5, ημέρες Σάββατο, επομένως η εναγόμενη ωφελήθηκε από  την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο που θα εργαζόταν ως άνω και  η ενάγουσα δικαιούται το ποσό των 4 ώρες Χ 6,15 Χ 2 = 49,2 ευρώ. Περαιτέρω, στους χώρους  στις ΔΕΘ διεξήχθησαν, από 10/5 έως και 18/5 η έκθεση ..........., οπότε η ενάγουσα, επί 5  καθημερινές εργάσθηκε επιπλέον, από τις 12.00 το μεσημέρι έως τις 21.00 το βράδυ, δηλαδή  εργάστηκε συνολικά 15 ώρες, εκ των οποίων της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο  ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 6,15 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 5 ημέρες = 246 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως  αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η οποία αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25%  ήτοι 7,68 ευρώ Χ 5 ημέρες = 38,4 ευρώ, οι δε υπόλοιπες έξι ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες,  οι οποίες αμείβονται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 12,3 Χ 6 ώρες Χ 5  ημέρες = 369 ευρώ. Τα Σάββατα στις 10/5 και 17/5 και τις Κυριακές στις 11/5 και 18/5, η ενάγουσα  εργάστηκε από τις 6.00 π.μ. έως και τις 20.00 μ.μ., ήτοι 14 ώρες ημερησίως και η εναγόμενη  ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο με τα ίδια  προσόντα που θα εργαζόταν ως άνω. Επομένως η ενάγουσα δικαιούται, για τα Σάββατα, σύμφωνα  με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, για τις 8 ώρες Χ 6,15 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 2 =  98,4 ευρώ, για τις 5 ώρες ως κατ,’ εξαίρεση υπερωρίες, με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο  κατά 100%, 12,3 Χ 5 ώρες Χ 2 - 123 ευρώ, ενώ για τις Κυριακές με το νόμιμο ωρομίσθιο  προσαυξημένο κατά 75%, 8 ώρες Χ 10,76 Χ 2 = 172,16 ευρώ και για τις 5 ώρες υπερωρίες με το  νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 175% λόγω Κυριακής και για υπερωρίες, 5 ώρες Χ 16,91 Χ  2 = 169,1 ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται, τόσο από τη σύμβαση εργασίας, όσο και  από τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, συνολικά μικτές αποδοχές (590,4 + 49,2 + 246  + 38,4 + 369 + 98,4 + 123 + 172,16 + 169,1) 1.338,46 ευρώ και καθαρές (μείον 19,45%  κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών) 1.078,12 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 1.083  ευρώ και ουδέν ποσό της οφείλει, τον μήνα Ιούνιο, η ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’ αρχήν 15  εργάσιμες ημέρες επί 6 ώρες ημερησίως και συνολικά 90 ώρες Χ 6,15 νόμιμο ωρομίσθιο = 553,5  ευρώ. Επιπλέον εργάσθηκε 4 ώρες στις 7/6, 14/6, 21/6 και 28/6, ημέρες Σάββατο, επομένως η  εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο  που θα εργαζόταν ως άνω και η ενάγουσα δικαιούται το ποσό των 4 ώρες Χ 6,15 Χ 4 = 98,4 ευρώ.
Περαιτέρω, από 23/6 έως και 27/6 η ενάγουσα εργάσθηκε επιπλέον κάθε ημέρα και από τις 14.00  το μεσημέρι έως τις 20.00 το βράδυ, αναπληρώνοντας άλλη εργαζόμενη που βρισκόταν σε άδεια,  δηλαδή εργάστηκε συνολικά 12 ώρες, εκ των οποίων της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω  νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 6,15 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 5 ημέρες = 246 ευρώ, η 9η ώρα  ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η οποία αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο  κατά 25% ήτοι 7,68 ευρώ Χ 5 ημέρες = 38,4 ευρώ, οι δε υπόλοιπες τρεις ώρες ημερησίως  αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες αμείβονται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%  ήτοι 12,3 Χ 3 ώρες Χ 5 ημέρες = 184,5 ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται, τόσο από τη  σύμβαση εργασίας, όσο και από τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, συνολικά μικτές  αποδοχές (553,5 + 98,4 + 246 + 38,4 + 184,5) 1.120,8 ευρώ και καθαρές (μείον 19,45%  κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών) 902,80 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 680,01  ευρώ και της οφείλει 222,70 ευρώ, τον μήνα Ιούλιο, η ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’ αρχήν 19  εργάσιμες ημέρες επί 6 ώρες ημερησίως και συνολικά 114 ώρες Χ 6,15 νόμιμο ωρομίσθιο = 701,1  ευρώ. Επιπλέον εργάσθηκε 4 ώρες στις 5/7, 12/7, 19/7 και 26/7, ημέρες Σάββατο, επομένως η  εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο  που θα εργαζόταν ως άνω και η ενάγουσα δικαιούται το ποσό των 4 ώρες Χ 6,15 Χ 4 = 98,4 ευρώ.
Επίσης το μήνα αυτό η ενάγουσα έλαβε 4 ημέρες άδεια, για τις οποίες της οφειλόταν 4 Χ 6,15 Χ 6  ώρες = 147,6 ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται, τόσο από τη σύμβαση εργασίας, όσο  και από τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, συνολικά μικτές αποδοχές (701,1 + 98,4 +  147,6) 947,10 ευρώ και καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών) 762,89 ευρώ,  η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 708 ευρώ και της οφείλει το ποσό των 54,89 ευρώ, τον  μήνα Αύγουστο, η ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’ αρχήν 9 εργάσιμες ημέρες επί 6 ώρες ημερησίως και  συνολικά 54 ώρες Χ 6,15 νόμιμο ωρομίσθιο = 332,1 ευρώ. Επιπλέον εργάσθηκε 4 ώρες στις 16/8,  23/8 και 30/8, ημέρες Σάββατο, επομένως η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το  ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο που θα εργαζόταν ως άνω και η ενάγουσα δικαιούται  το ποσό των 4 ώρες Χ 6,15 Χ 3 = 73,8 ευρώ, ενώ εργάσθηκε και 28/4, δεύτερη ημέρα του Πάσχα,  επί 6 ώρες οι οποίες αμείβονται με 75% προσαύξηση, 6 Χ 10,76= 64,54 ευρώ. Περαιτέρω, από 18/8  έως και 22/8 η ενάγουσα εργάσθηκε επιπλέον κάθε ημέρα και από τις 13.00 το μεσημέρι έως τις  18.00, αναπληρώνοντας άλλη εργαζόμενη που βρισκόταν σε άδεια, δηλαδή εργάστηκε συνολικά  11 ώρες, εκ των οποίων της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες  Χ 6,15 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 5 ημέρες = 246 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη  υπερεργασία η οποία αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 7,68 ευρώ Χ  5 ημέρες = 38,4 ευρώ, οι δε υπόλοιπες δύο ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες  αμείβονται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 12,3 Χ 2 ώρες Χ 5 ημέρες =  123 ευρώ. Επίσης το μήνα αυτό η ενάγουσα έλαβε 6 ημέρες άδεια, για τις οποίες της οφειλόταν 6 Χ  6,15 Χ 6 ώρες = 221,4 ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται, τόσο από τη σύμβαση  εργασίας, όσο και από τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, συνολικά μικτές αποδοχές  (332,1 + 73,8 + 246 + 38,4 + 123) 1.034,70 ευρώ και καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις  ασφαλιστικών εισφορών) 833,45 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 590,01 ευρώ και  της οφείλει το ποσό των 243,35 ευρώ, τον μήνα Σεπτέμβριο, η ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’ αρχήν  17 εργάσιμες ημέρες επί 6 ώρες ημερησίως και συνολικά 102 ώρες Χ 6,35 νόμιμο ωρομίσθιο =  647,7 ευρώ. Επιπλέον εργάσθηκε 4 ώρες στις 20/9 και στις 27/9, ημέρες Σάββατο, επομένως η  εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο  που θα εργαζόταν ως άνω και η ενάγουσα δικαιούται το ποσό των 4 ώρες Χ 6,35 Χ 2 = 50,8 ευρώ.
Περαιτέρω, από 6/9 έως και 14/9 διεξήχθη η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οπότε η ενάγουσα,  από τη Δευτέρα στις 8/9 έως την Παρασκευή στις 12/9 εργάσθηκε επιπλέον, από τις 12.00 το  μεσημέρι έως τις 21.00 το βράδυ, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 15 ώρες, εκ των οποίων της  οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 6,35 νόμιμο ωρομίσθιο Χ  5 ημέρες = 254 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η οποία αμείβεται με το  νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 7,93 ευρώ Χ 5 ημέρες = 39,65 ευρώ, οι δε  υπόλοιπες έξι ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες αμείβονται με το νόμιμο ωρομίσθιο  προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 12,7 Χ 6 ώρες Χ 5 ημέρες = 381 ευρώ. Τα Σάββατα στις 6/9 και  στις 13/9 και τις Κυριακές στις 7/9 και στις 14/9, η ενάγουσα εργάστηκε από τις 6.00 π.μ. έως και  τις 22.00 μ.μ., ήτοι 16 ώρες ημερησίως και η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το  ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο με τα ίδια προσόντα που θα εργαζόταν ως άνω.  Επομένως η ενάγουσα δικαιούται, για τα Σάββατα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου  πλουτισμού, για τις 8 ώρες Χ 6,35 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 2 = 101,60 ευρώ, για τις 7 ώρες ως κατ’  εξαίρεση υπερωρίες, με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%, 12,7 Χ 7 ώρες Χ 2 =  177,80 ευρώ, ενώ για τις Κυριακές με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, 8 ώρες Χ  11,11 Χ 2 = 177,76 ευρώ και για τις 7 ώρες υπερωρίες με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο  κατά 175% λόγω Κυριακής και για υπερωρίες, 7 ώρες Χ 17,46 = 244,44 ευρώ. Συνεπεία των  ανωτέρω, της οφείλονται, τόσο από τη σύμβαση εργασίας, όσο και από τις διατάξεις του  αδικαιολόγητου πλουτισμού, συνολικά μικτές αποδοχές (647,7 + 50,8 + 254 + 39,65 + 381 +  101,60 + 177,80 + 177,76 + 244,44) 2.074,75 ευρώ και καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις  ασφαλιστικών εισφορών) 1.671,22 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 994 ευρώ και  της οφείλει το ποσό των 677,22 ευρώ, τον μήνα Οκτώβριο, η ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’ αρχήν 15  εργάσιμες ημέρες επί 6 ώρες ημερησίως και συνολικά 90 ώρες Χ 6,35 νόμιμο ωρομίσθιο = 571,5  ευρώ. Επιπλέον εργάσθηκε 4 ώρες στις 25/10, ημέρα Σάββατο, επομένως η εναγόμενη ωφελήθηκε  από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο που θα εργαζόταν ως  άνω και η ενάγουσα δικαιούται το ποσό των 4 ώρες Χ 6,35 = 25,4 ευρώ. Περαιτέρω, στους  χώρους στις ΔΕΘ διεξήχθησαν, από 2/10 έως και 5/10 η έκθεση ..., από 11/10 έως 13/10 η έκθεση  ..., από 17/10 έως 20/10 η έκθεση ... και από 30/10 έως και 31/10 η έκθεση ...- ..., οπότε η  ενάγουσα: 2/10 και 3/10 εργάσθηκε επιπλέον, από τις 12.00 το μεσημέρι έως τις 20.00 το βράδυ,  δηλαδή εργάστηκε συνολικά 14 ώρες, εκ των οποίων της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω  νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 6,35 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 2 ημέρες = 101,6 ευρώ, η 9η ώρα  ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η οποία αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο  κατά 25% ήτοι 7,93 ευρώ Χ 2 ημέρες = 15,86 ευρώ, οι δε υπόλοιπες πέντε ώρες ημερησίως  αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες αμείβονται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%  ήτοι 12,7 Χ 5 ώρες Χ 2 ημέρες = 127 ευρώ. Στις 13/10 εργάσθηκε επιπλέον, από τις 15.00 το  μεσημέρι έως τις 21.00 το βράδυ, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 12 ώρες, εκ των οποίων της  οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 6,35 νόμιμο ωρομίσθιο =  50,8 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η οποία αμείβεται με το νόμιμο  ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 7,93 ευρώ, οι δε υπόλοιπες τρεις ώρες αποτελούν  υπερωρίες, οι οποίες αμείβονται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 12,7 Χ 3  ώρες = 38,1 ευρώ. 17/10 και 20/10 εργάσθηκε επιπλέον, από τις 15.00 το μεσημέρι έως τις 21.00  το βράδυ, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 12 ώρες, έκτων οποίων της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το  ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 6,35 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 2 ημέρες = 101,6 ευρώ, η 9η  ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η οποία αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο  προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 7,93 ευρώ Χ 2 ημέρες = 15,86 ευρώ, οι δε υπόλοιπες τρεις ώρες  ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες αμείβονται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά  100% ήτοι 12,7 Χ 3 ώρες Χ 2 ημέρες = 76,2 ευρώ. 30/10 και 31/10 εργάσθηκε επιπλέον, από τις  12.00 το μεσημέρι έως τις 21.00 το βράδυ, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 15 ώρες, εκ των οποίων  της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 6,35 νόμιμο  ωρομίσθιο Χ 2 ημέρες = 101,6 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η οποία  αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 7,93 ευρώ Χ 2 ημέρες = 15,86  ευρώ, οι δε υπόλοιπες έξι ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες αμείβονται με το νόμιμο  ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 12,7 Χ 6 ώρες Χ 2 ημέρες = 152,4 ευρώ. Το Σάββατο  στις 4/10 και την Κυριακή στις 5/10, η ενάγουσα εργάστηκε από τις 6.00 π.μ. έως και τις 21.00  μ.μ., ήτοι 15 ώρες ημερησίως και η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που  θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο με τα ίδια προσόντα που θα εργαζόταν ως άνω. Επομένως η  ενάγουσα δικαιούται, για το Σάββατο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού,  για τις 8 ώρες Χ 6,35 νόμιμο ωρομίσθιο = 50,8 ευρώ, για τις 6 ώρες ως κατ’ εξαίρεση υπερωρίες, με  το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%, 12,7 Χ 6 ώρες = 76,2 ευρώ, ενώ για την Κυριακή  με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, 8 ώρες Χ 11,11 = 88,88 ευρώ και για τις 6 ώρες  υπερωρίες με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 175% λόγω Κυριακής και για υπερωρίες, 6  ώρες Χ 17,46 = 104,76 ευρώ. Επιπλέον, το Σάββατο στις 11/10 και την Κυριακή στις 12/10, η  ενάγουσα εργάστηκε από τις 6.00 π.μ. έως και τις 21.00 μ.μ., ήτοι 15 ώρες ημερησίως και η  εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο με  τα ίδια προσόντα που θα εργαζόταν ως άνω. Επομένως η ενάγουσα δικαιούται, για το Σάββατο,  σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, για τις 8 ώρες Χ 6,35 νόμιμο ωρομίσθιο  = 50,8 ευρώ, για τις 6 ώρες ως κατ’ εξαίρεση υπερωρίες, με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο  κατά 100%, 12,7 Χ 6 ώρες = 76,2 ευρώ, ενώ για την Κυριακή με το νόμιμο ωρομίσθιο  προσαυξημένο κατά 75%, 8 ώρες Χ 11,11 = 88,88 ευρώ και για τις 6 ώρες υπερωρίες με το νόμιμο  ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 175% λόγω Κυριακής και για υπερωρίες, 6 ώρες Χ 17,46 = 104,76  ευρώ. Τέλος, το Σάββατο στις 19/10 και την Κυριακή στις 20/10, η ενάγουσα εργάστηκε από τις  6.00 π.μ. έως και τις 22.00 μ.μ., ήτοι 16 ώρες ημερησίως και η εναγόμενη ωφελήθηκε από την  εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο με τα ίδια προσόντα που θα  εργαζόταν ως άνω. Επομένως η ενάγουσα δικαιούται, για το Σάββατο, σύμφωνα με τις διατάξεις  του αδικαιολόγητου πλουτισμού, για τις 8 ώρες Χ 6,35 νόμιμο ωρομίσθιο = 50,8 ευρώ, για τις 7  ώρες ως κατ’ εξαίρεση υπερωρίες, με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%, 12,7 Χ 7  ώρες = 88,9 ευρώ, ενώ για την Κυριακή με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, 8 ώρες  Χ 11,11 = 88,88 ευρώ και για τις 7 ώρες υπερωρίες με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά  175% λόγω Κυριακής και για υπερωρίες, 7 ώρες Χ 17,46 = 122,22 ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω,  της οφείλονται, τόσο από τη σύμβαση εργασίας, όσο και από τις διατάξεις του αδικαιολόγητου  πλουτισμού, συνολικά μικτές αποδοχές (571,5 + 25,4 + 101,6 + 15,86 + 127 + 50,8 + 76,2 +  88,88 + 104,76 + 50,8 + 38,1 + 50,8 + 76,2 + 88,88 + 104,76 + 104,76 + 15,86 + 76,2 + 50,8 +  88,9 + 88,88 + 122,22 + 101,6 + 15,86 + 152,4) 2.385,86 ευρώ και καθαρές (μείον 19,45%  κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών] 1.921,82 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 1.038  ευρώ και της οφείλει το ποσό των 883,82 ευρώ, τον μήνα Νοέμβριο, η ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’  αρχήν 18 εργάσιμες ημέρες επί 6 ώρες ημερησίως και συνολικά 108 ώρες Χ 6,35 νόμιμο ωρομίσθιο  = 685,8 ευρώ. Επιπλέον εργάσθηκε 4 ώρες στις 8/11, 22/11 και 29/11, ημέρες Σάββατο, επομένως  η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο  που θα εργαζόταν ως άνω και η ενάγουσα δικαιούται το ποσό των 4 ώρες Χ 6,35 Χ 3 = 76,2 ευρώ.
Περαιτέρω, στους χώρους στις ΔΕΘ διεξήχθησαν, από 1/11 έως 2/11 η έκθεση ... και από 13/11  έως 16/11 η έκθεση ..., οπότε η ενάγουσα: 13/11 και 14/11 εργάσθηκε επιπλέον, από τις 16.00 έως  τις 20.00, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 10 ώρες, εκ των οποίων της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το  ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 6,35 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 2 ημέρες = 101,6 ευρώ, η 9η  ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η οποία αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο  προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 7,93 ευρώ Χ 2 ημέρες = 15,86 ευρώ, οι δε άλλη μία ώρα ημερησίως  αποτελεί υπερωρία, η οποία αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 12,7  Χ 2 ημέρες = 25,4 ευρώ. Το Σάββατο στη 1/11 η ενάγουσα εργάστηκε από τις 6.00 π.μ. έως και τις  23.00 μ.μ., ήτοι 17 ώρες και η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα  κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο με τα ίδια προσόντα που θα εργαζόταν ως άνω. Επομένως η  ενάγουσα δικαιούται, για το Σάββατο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού,  για τις 8 ώρες Χ 6,35 νόμιμο ωρομίσθιο = 50,8 ευρώ, για τις 8 ώρες ως κατ’ εξαίρεση υπερωρίες, με  το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%, 12,7 Χ 8 ώρες = 101,6 ευρώ, την Κυριακή 2/11 η  ενάγουσα εργάστηκε από τις 6.00 π.μ. έως και τις 21.00 μ.μ., ήτοι 15 ώρες και η εναγόμενη  ωφελήθηκε από την εργασία της ως άνω και δικαιούται, σύμφωνα με τις διατάξεις του  αδικαιολόγητου πλουτισμού, το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, 8 ώρες Χ 11,11 =  88,88 ευρώ και για τις 6 ώρες υπερωρίες με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 175% λόγω  Κυριακής και για υπερωρίες, 6 ώρες Χ 17,46 = 104,76 ευρώ. Επιπλέον, το Σάββατο 15/11 η  ενάγουσα εργάστηκε από τις 6.00 π.μ. έως και τις 10.00 και από τις 16.00 έως τις 20.00, ήτοι 8  ώρες και η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο  εργαζόμενο με τα ίδια προσόντα που θα εργαζόταν ως άνω. Επομένως η ενάγουσα δικαιούται, για  το Σάββατο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, για τις 8 ώρες Χ 6,35  νόμιμο ωρομίσθιο = 50,8 ευρώ, την Κυριακή 16/11 η ενάγουσα εργάστηκε από τις 8.00 έως και τις  20.00, ήτοι 12 ώρες και η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της ως άνω και δικαιούται,  σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο  κατά 75%, 8 ώρες Χ 11,11 = 88,88 ευρώ και για τις 2 ώρες υπερωρίες με το νόμιμο ωρομίσθιο  προσαυξημένο κατά 175% λόγω Κυριακής και για υπερωρίες, 2 ώρες Χ 17,46 = 34,92 ευρώ.
Συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται, τόσο από τη σύμβαση εργασίας, όσο και από τις διατάξεις  του αδικαιολόγητου πλουτισμού, συνολικά μικτές αποδοχές (685,8 + 76,2 + 50,8 + 101,6 + 88,88  + 104,76 + 101,6 + 15,86 + 25,4 + 50,8 + 88,88 + 34,92) 1.425,50 ευρώ και καθαρές (μείον  19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών) 1.148,25 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό  των 680 ευρώ και της οφείλει το ποσό των 462,25 ευρώ και, τον μήνα Δεκέμβριο, η ενάγουσα  εργάσθηκε, κατ’ αρχήν 16 εργάσιμες ημέρες επί 6 ώρες ημερησίως και συνολικά 96 ώρες Χ 6,35  νόμιμο ωρομίσθιο = 609,6 ευρώ. Επιπλέον εργάσθηκε 4 ώρες στις 6/12, 13/12 και 27/12, ημέρες  Σάββατο, επομένως η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε  σε άλλο εργαζόμενο που θα εργαζόταν ως άνω και η ενάγουσα δικαιούται το ποσό των 4 ώρες Χ  6,35 Χ 3 = 76,2 ευρώ. Επιπλέον, από 15/12 έως 19/12 της χορηγήθηκε άδεια, για την οποία της  οφειλόταν 5 ημέρες Χ 6,35 Χ 6 ώρες = 190,5 ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται, τόσο  από τη σύμβαση εργασίας, όσο και από τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, συνολικά  μικτές αποδοχές (609,6 + 76,2 + 190,5) 876,3 ευρώ και καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις  ασφαλιστικών εισφορών) 705,86 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 690 ευρώ και της  οφείλει 15,86 ευρώ. Για το έτος 2008 η εναγόμενη της όφειλε, για δώρο Πάσχα 15 ημερομίσθια, τα  οποία υπολογίζονται σε (59,31 ευρώ Χ 15 = 889,59 +37,07] 926,66 ευρώ μικτά και καθαρά (μείον  19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών) 746,42 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των  420,60 ευρώ και της οφείλει το ποσό των 325,82 ευρώ, για δώρο Χριστουγέννων 25 ημερομίσθια,  τα οποία υπολογίζονται σε (61,63 ευρώ Χ 25 = 1540,66 +64,19) 1.604,85 ευρώ μικτά και καθαρά  (μείον 19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών) 1.292,71 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το  ποσό των 621,25 ευρώ και της οφείλει το ποσό των 671,46 ευρώ και, τέλος, για επίδομα αδείας 13  ημερομίσθια, τα οποία υπολογίζονται σε (60,84ευρώ Χ 13) 790,95 ευρώ μικτά και καθαρά (μείον  19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών) 637,11 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των  349,94 ευρώ και της οφείλει το ποσό των 287,17 ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω, για το έτος 2008  η εναγόμενη της οφείλει το συνολικό ποσό των (488,65 + 378,45 + 264,98 + 222,70 + 54,89 +  243,35 + 677,22 + 883,82 + 462,25 + 15,86 + 325,82 + 671,46 + 287,17) 4.976,62 (- 21,27  ευρώ διαφορές καταβληθεισών αποδοχών) 4.955,35 ευρώ. Το έτος 2009, οπότε κατά τα  προεκτεθέντα το νόμιμο ωρομίσθιο της ενάγουσας ανερχόταν από 1.1.2009 έως 1.9.2009 σε 6,83  ευρώ και από 1.9.2009 σε 7,11 ευρώ, τον μήνα Ιανουάριο, η ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’ αρχήν 17  εργάσιμες ημέρες επί 6 ώρες ημερησίως και συνολικά 102 ώρες Χ 6,51 νόμιμο ωρομίσθιο = 664,02  ευρώ. Επιπλέον εργάσθηκε 4 ώρες στις 3/1, 10/1 και 31/1, ημέρες Σάββατο, επομένως η εναγόμενη  ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο που θα  εργαζόταν ως άνω και η ενάγουσα δικαιούται το ποσό των 4 ώρες Χ 6,51 Χ 3 = 78,12 ευρώ.
Περαιτέρω, στους χώρους στις ΔΕΘ διεξήχθησαν, από 17/1 έως και 19/1 η κλαδική έκθεση ... και  από 23/1 έως 26/1 η έκθεση ..., οπότε η ενάγουσα: 23/1 και 26/1 εργάσθηκε επιπλέον, από τις  12.00 έως τις 21.00, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 15 ώρες, έκτων οποίων της οφείλονταν, για τις 8  ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 6,51 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 2 ημέρες = 104,16  ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η οποία αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο  προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 8,14 ευρώ Χ 2 ημέρες = 16,28 ευρώ, οι δε άλλες 6 ώρες ημερησίως  αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες αμείβονται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%  ήτοι 13,02 Χ 6 ώρες Χ 2 ημέρες = 156,24 ευρώ. 19/1 εργάσθηκε επιπλέον, από τις 15.00 έως τις  20.00, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 11 ώρες, έκτων οποίων της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως  άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 6,51 νόμιμο ωρομίσθιο = 52,08 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως  αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η οποία αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25%  ήτοι 8,14 ευρώ, οι δε άλλες 2 ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες αμείβονται με το  νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 13,02 Χ 2 ώρες = 26,04 ευρώ. Το Σάββατο 17/1  η ενάγουσα εργάστηκε από τις 6.00 έως και τις 10.00 και από τις 15.00 ως τις 20.00 ήτοι 9 ώρες  και η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο  εργαζόμενο με τα ίδια προσόντα που θα εργαζόταν ως άνω. Επομένως η ενάγουσα δικαιούται, για  το Σάββατο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, για τις 8 ώρες Χ 6,51  νόμιμο ωρομίσθιο = 52,08 ευρώ, την Κυριακή 18/1 η ενάγουσα εργάστηκε από τις 8.00 έως και τις  20.00, ήτοι 12 ώρες και η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της ως άνω και δικαιούται,  σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο  κατά 75%, 8 ώρες Χ 11,39 = 91,12 ευρώ και για τις 3 ώρες υπερωρίες με το νόμιμο ωρομίσθιο  προσαυξημένο κατά 175% λόγω Κυριακής και για υπερωρίες, 3 ώρες Χ 17,90 = 53,7 ευρώ.  Επιπλέον, το Σάββατο 24/1 η ενάγουσα εργάστηκε από τις 6.00 π.μ. έως και τις 22.00, ήτοι 16  ώρες και η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο  εργαζόμενο με τα ίδια προσόντα που θα εργαζόταν ως άνω. Επομένως η ενάγουσα δικαιούται, για  το Σάββατο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, για τις 8 ώρες Χ 6,51  νόμιμο ωρομίσθιο = 52,08 ευρώ, οι δε άλλες 8 ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες  αμείβονται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 13,02 Χ 8 ώρες = 104,16 ευρώ  και την Κυριακή 25/1 η ενάγουσα εργάστηκε από τις 6.00 έως και τις 21.00, ήτοι 15 ώρες και η  εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της ως άνω και δικαιούται, σύμφωνα με τις διατάξεις του  αδικαιολόγητου πλουτισμού, το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, 8 ώρες Χ 11,39 =  91,12 ευρώ και για τις 6 ώρες υπερωρίες με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 175% λόγω  Κυριακής και για υπερωρίες, 6 ώρες Χ 17,90 = 107,4 ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω, της  οφείλονται, τόσο από τη σύμβαση εργασίας, όσο και από τις διατάξεις του αδικαιολόγητου  πλουτισμού, συνολικά μικτές αποδοχές (664,02 + 78,12 + 104,166 + 16,28 + 156,24 + 52,08 +  26,04 + 52,08 + 52,08 + 8,14 + 104,16 + 91,12 + 13,02 + 53,7 + 91,12 + 107,4) 1.669,76 ευρώ  και καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών) 1.343 ευρώ, η εναγόμενη της  κατέβαλε το ποσό των 729 ευρώ και της οφείλει το ποσό των 614 ευρώ, τον μήνα Φεβρουάριο, η  ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’ αρχήν 16 εργάσιμες ημέρες επί 6 ώρες ημερησίως και συνολικά 96 ώρες  Χ 6,83 νόμιμο ωρομίσθιο = 655,68 ευρώ. Επιπλέον εργάσθηκε 4 ώρες στη 1/2, 14/2 και 28/2,  ημέρες Σάββατο, επομένως η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα  κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο που θα εργαζόταν ως άνω και η ενάγουσα δικαιούται το ποσό των 4  ώρες Χ 6,83 Χ 3 = 81,96 ευρώ. Περαιτέρω, στους χώρους στις ΔΕΘ διεξήχθησαν, από 5/2 έως και  8/2 η έκθεση ... και από 19/2 έως και 22/2 η ... και η ..., οπότε η ενάγουσα: 5/2 και 6/2 εργάσθηκε  επιπλέον, από τις 12.00 έως τις 21.00, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 15 ώρες, εκ των οποίων της  οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 6,83 νόμιμο ωρομίσθιο Χ  2 ημέρες = 109,28 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η οποία αμείβεται με  το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 8,54 ευρώ Χ 2 ημέρες = 17,08 ευρώ, οι δε  άλλες έξι ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες αμείβονται με το νόμιμο ωρομίσθιο  προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 13,66 Χ 6 ώρες Χ 2 ημέρες = 163,92 ευρώ. 19/2 και 20/2  εργάσθηκε επιπλέον, από τις 12.00 έως τις 21.00, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 15 ώρες, εκ των  οποίων της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 6,83 νόμιμο  ωρομίσθιο Χ 2 ημέρες = 109,28 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η οποία  αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 8,54 ευρώ Χ 2 ημέρες = 17,08  ευρώ, οι δε άλλες έξι ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες αμείβονται με το νόμιμο  ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 13,66 Χ 6 ώρες Χ 2 ημέρες = 163,92 ευρώ. Το Σάββατο  7/2 και την Κυριακή 8/2 η ενάγουσα εργάστηκε από τις 6.00 π.μ. έως και τις 21.00 μ.μ., ήτοι 15  ώρες και η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο  εργαζόμενο με τα ίδια προσόντα που θα εργαζόταν ως άνω. Επομένως η ενάγουσα δικαιούται, για  το Σάββατο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, για τις 8 ώρες Χ 6,83  νόμιμο ωρομίσθιο = 54,64 ευρώ, για τις 6 ώρες ως κατ’ εξαίρεση υπερωρίες, με το νόμιμο  ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%, 13,66 Χ 6 ώρες = 81,96 ευρώ και την Κυριακή το νόμιμο  ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, 8 ώρες Χ 11,95 = 95,6 ευρώ και για τις 6 ώρες υπερωρίες με  το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 175% λόγω Κυριακής και για υπερωρίες, 6 ώρες Χ 18,78  = 112,68 ευρώ. Επιπλέον, το Σάββατο 21/2 και την Κυριακή 22/2 η ενάγουσα εργάστηκε από τις  6.00 π.μ. έως και τις 21.00 μ.μ., ήτοι 15 ώρες και η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της  κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο με τα ίδια προσόντα που θα εργαζόταν ως  άνω. Επομένως η ενάγουσα δικαιούται, για το Σάββατο, σύμφωνα με τις διατάξεις του  αδικαιολόγητου πλουτισμού, για τις 8 ώρες Χ 6,83 νόμιμο ωρομίσθιο = 54,64 ευρώ, για τις 6 ώρες  ως κατ’ εξαίρεση υπερωρίες, με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%, 13,66 Χ 6 ώρες =  81,96 ευρώ και την Κυριακή το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, 8 ώρες Χ 19,95= 95,6  ευρώ και για τις 6 ώρες υπερωρίες με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 175% λόγω  Κυριακής και για υπερωρίες, 6 ώρες Χ 18,78 = 112,68 ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω, της  οφείλονται, τόσο από τη σύμβαση εργασίας, όσο και από τις διατάξεις του αδικαιολόγητου  πλουτισμού, συνολικά μικτές αποδοχές (655,68 + 81,96 + 109,28 + 17,08 + 163,92 + 54,64 +  81,96+ 95,6 + 112,68 + 109,28 + 17,08 + 163,92 + 54,64 + 81,96 + 95,6 + 112,68} 2.067,96  ευρώ και καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών) 1.617,42 ευρώ, η εναγόμενη  της κατέβαλε το ποσό των 846 ευρώ και της οφείλει το ποσό των 771,42 ευρώ, τον μήνα Μάρτιο,  η ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’ αρχήν 15 εργάσιμες ημέρες επί 6 ώρες ημερησίως και συνολικά 90  ώρες Χ 6,83 νόμιμο ωρομίσθιο = 614,7 ευρώ. Επιπλέον εργάσθηκε 4 ώρες στις 28/3, ημέρα  Σάββατο, επομένως η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε  σε άλλο εργαζόμενο που θα εργαζόταν ως άνω και η ενάγουσα δικαιούται το ποσό των 4 ώρες Χ  6,83 = 27,32 ευρώ. Περαιτέρω, στους χώρους στις ΔΕΘ διεξήχθησαν, από 6/3 έως και 9/3 η  έκθεση ... από 14/3 έως 16/3 η έκθεση ... και από 19/3 έως και 22/3 η έκθεση ... οπότε η  ενάγουσα: 6/3 και 9/3 εργάσθηκε επιπλέον, από τις 12.00 έως τις 21.00, δηλαδή εργάστηκε  συνολικά 15 ώρες, εκ των οποίων της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και  δη 8 ώρες Χ 6,83 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 2 ημέρες = 109,28 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί  νόμιμη υπερεργασία η οποία αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 8,54  ευρώ Χ 2 ημέρες = 17,08 ευρώ, οι δε άλλες έξι ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες  αμείβονται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 13,66 Χ 6 ώρες Χ 2 ημέρες =  163,92 ευρώ. 16/3 εργάσθηκε επιπλέον, από τις 15.00 έως τις 21.00, δηλαδή εργάστηκε συνολικά  12 ώρες, εκ των οποίων της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες  Χ 6,83 νόμιμο ωρομίσθιο = 54,64 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η οποία  αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 8,54 ευρώ, οι δε άλλες τρεις ώρες  ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες αμείβονται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά  100% ήτοι 13,66 Χ 3 ώρες = 40,98 ευρώ. 19/3 και 20/3 εργάσθηκε επιπλέον, από τις 12.00 έως τις  20.00, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 14 ώρες, εκ των οποίων της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως  άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 6,83 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 2 ημέρες = 109,28 ευρώ, η 9η  ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η οποία αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο  προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 8,54 ευρώ Χ 2 ημέρες = 17,08 ευρώ, οι δε άλλες πέντε ώρες  ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες αμείβονται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά  100% ήτοι 13,66 Χ 5 ώρες Χ 2 ημέρες = 136,6 ευρώ. Το Σάββατο 7/3 και την Κυριακή 8/3 η  ενάγουσα εργάστηκε από τις 6.00 π.μ. έως και τις 21.00 μ.μ., ήτοι 15 ώρες και η εναγόμενη  ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο με τα ίδια  προσόντα που θα εργαζόταν ως άνω. Επομένως η ενάγουσα δικαιούται, για το Σάββατο, σύμφωνα  με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, για τις 8 ώρες Χ 6,83 νόμιμο ωρομίσθιο = 54,64  ευρώ, για τις 6 ώρες ως κατ’ εξαίρεση υπερωρίες, με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά  100%, 13,66 Χ 6 ώρες = 81,96 ευρώ και την Κυριακή το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά  75%, 8 ώρες Χ 11,95 = 95,6 ευρώ και για τις 6 ώρες υπερωρίες με το νόμιμο ωρομίσθιο  προσαυξημένο κατά 175% λόγω Κυριακής και για υπερωρίες, 6 ώρες Χ 18,78 = 112,68 ευρώ. Το  Σάββατο 14/3 και την Κυριακή 15/3 η ενάγουσα εργάστηκε από τις 6.00 π.μ. έως και τις 21.00  μ.μ., ήτοι 15 ώρες και η εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα  κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο με τα ίδια προσόντα που θα εργαζόταν ως άνω. Επομένως η  ενάγουσα δικαιούται, για το Σάββατο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού,  για τις 8 ώρες Χ 6,83 νόμιμο ωρομίσθιο = 54,64 ευρώ, για τις 6 ώρες ως κατ’ εξαίρεση υπερωρίες,  με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%, 13,66 Χ 6 ώρες = 81,96 ευρώ και την Κυριακή  το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, 8 ώρες Χ 11,95 = 95,6 ευρώ και για τις 6 ώρες  υπερωρίες με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 175% λόγω Κυριακής και για υπερωρίες, 6  ώρες Χ 18,78 = 112,68 ευρώ. Επιπλέον, το Σάββατο 21/3 και την Κυριακή 22/3 η ενάγουσα  εργάστηκε από τις 6.00 π.μ. έως και τις 20.00 μ.μ., ήτοι 14 ώρες και η εναγόμενη ωφελήθηκε από  την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο με τα ίδια προσόντα που θα  εργαζόταν ως άνω. Επομένως η ενάγουσα δικαιούται, για το Σάββατο, σύμφωνα με τις διατάξεις  του αδικαιολόγητου πλουτισμού, για τις 8 ώρες Χ 6,83 νόμιμο ωρομίσθιο = 54,64 ευρώ, για τις 5  ώρες ως κατ’ εξαίρεση υπερωρίες, με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%, 13,66 Χ 5  ώρες = 68,30 ευρώ και την Κυριακή το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, 8 ώρες Χ  11,95 = 95,6 ευρώ και για τις 5 ώρες υπερωρίες με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά  175% λόγω Κυριακής και για υπερωρίες, 5 ώρες Χ 18,78 = 93,9 ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω, της  οφείλονται, τόσο από τη σύμβαση εργασίας, όσο και από τις διατάξεις του αδικαιολόγητου  πλουτισμού, συνολικά μικτές αποδοχές (614,7 + 27,32 + 109,28 + 17,06 + 163,92 + 54,64 +  81,96 + 95,6 + 112,68 + 109,28 + 17,08 + 136,6 + 54,6 + 8,54 + 68,3 + 95,6 + 93,9 + 54,64 +  81,96 + 95,6 + 112,68 + 54,64 + 40,98) 2.301,55 ευρώ και καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις  ασφαλιστικών εισφορών) 1.853,90 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 1.116,63 ευρώ  και της οφείλει το ποσό των 737,27 ευρώ, τον μήνα Απρίλιο, η ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’ αρχήν  14 εργάσιμες ημέρες επί 6 ώρες ημερησίως και συνολικά 84 ώρες Χ 6,83 νόμιμο ωρομίσθιο =  573,72 ευρώ. Επιπλέον εργάσθηκε 4 ώρες στις 18/4 και 25/4, ημέρες Σάββατο, επομένως η  εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο  που θα εργαζόταν ως άνω και η ενάγουσα δικαιούται το ποσό των 4 ώρες Χ 6,83 Χ 2 = 54,64  ευρώ. Περαιτέρω, στους χώρους στις ΔΕΘ διεξήχθη, από 2/4 έως και 5/4 η έκθεση ..., οπότε η  ενάγουσα: 2/4 και 3/4 εργάσθηκε επιπλέον, από τις 15.00 έως τις 21.00, δηλαδή εργάστηκε  συνολικά 12 ώρες, εκ των οποίων της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και  δη 8 ώρες Χ 6,83 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 2 ημέρες = 109,28 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί  νόμιμη υπερεργασία η οποία αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 8,54  ευρώ Χ 2 ημέρες = 17,08 ευρώ, οι δε άλλες τρεις ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες  αμείβονται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 13,66 Χ 3 ώρες Χ 2 ημέρες =  81,96 ευρώ. Το Σάββατο 4/4 και την Κυριακή 5/4 η ενάγουσα εργάστηκε από τις 6.00 π.μ. έως τις  10.00 και από τις 15.00 ως τις 21.00 μ.μ., ήτοι 10 ώρες και η εναγόμενη ωφελήθηκε από την  εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο με τα ίδια προσόντα που θα  εργαζόταν ως άνω. Επομένως η’ ενάγουσα δικαιούται, για το Σάββατο, σύμφωνα με τις διατάξεις  του αδικαιολόγητου πλουτισμού, για τις 8 ώρες Χ 6,83 νόμιμο ωρομίσθιο = 54,64 ευρώ, για τη 1  ώρα ως κατ’ εξαίρεση υπερωρία, με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%, 13,66 ευρώ  και την Κυριακή το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, 8 ώρες Χ 11,95 = 95,6 ευρώ και  για τη 1 ώρα υπερωρία με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 175% λόγω Κυριακής και για  υπερωρίες, 18,78 ευρώ. Επιπλέον, το μήνα αυτό η ενάγουσα έλαβε και 5 ημέρες άδεια, για τις  οποίες τις οφείλονται 5 ημέρες Χ 6 ώρες Χ 6,83 = 204,9 ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω, της  οφείλονται, τόσο από τη σύμβαση εργασίας, όσο και από τις διατάξεις του αδικαιολόγητου  πλουτισμού, συνολικά μικτές αποδοχές (573,72 + 54,64 + 109,28 + 17,08 + 81,96 + 54,64 +  13,66 + 95,6 + 18,78 + 204,9) 1.224,26 ευρώ και καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις  ασφαλιστικών εισφορών) 986,15 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 653,15 ευρώ και  της οφείλει το ποσό των 333 ευρώ, τον μήνα Μάιο, η ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’ αρχήν 23  εργάσιμες ημέρες επί 6 ώρες ημερησίως και συνολικά 138 ώρες Χ 6,83 νόμιμο ωρομίσθιο = 942,54  ευρώ. Επιπλέον εργάσθηκε 4 ώρες στις 2/5, 23/5 και 30/5, ημέρες Σάββατο, επομένως η εναγόμενη  ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο που θα  εργαζόταν ως άνω και η ενάγουσα δικαιούται το ποσό των 4 ώρες Χ 6,83 Χ 3 ημέρες = 81,96  ευρώ. Περαιτέρω, στους χώρους στις ΔΕΘ διεξήχθη από 9/5 έως και 17/5 η έκθεση ..., οπότε η  ενάγουσα, στις 11/5 εργάσθηκε επιπλέον, από τις 15.00 έως τις 21.00, δηλαδή εργάστηκε συνολικά  12 ώρες, εκ των οποίων της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες  Χ 6,83 νόμιμο ωρομίσθιο = 54,64 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η οποία  αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 17,08 ευρώ, οι δε άλλες τρεις  ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες αμείβονται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο  κατά 100% ήτοι 13,66 Χ 3 ώρες = 40,98 ευρώ. Τα Σάββατα 9/5 και 16/5 και τις Κυριακές 10/5 και  17/5 η ενάγουσα εργάστηκε από τις 6.00 π.μ. έως και τις 20.00 μ.μ., ήτοι 14 ώρες και η εναγόμενη  ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο με τα ίδια  προσόντα που θα εργαζόταν ως άνω. Επομένως η ενάγουσα δικαιούται, για τα Σάββατα, σύμφωνα  με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, για τις 8 ώρες Χ 6,83 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 2 =  109,28 ευρώ, για τις 5 ώρες ως κατ’ εξαίρεση υπερωρίες, με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο  κατά 100%, 13,66 Χ 5 ώρες Χ 2 = 136,6 ευρώ και την Κυριακή το νόμιμο ωρομίσθιο  προσαυξημένο κατά 75%, 8 ώρες Χ 11,95 Χ 2 = 191,2 ευρώ και για τις 5 ώρες υπερωρίες με το  νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 175% λόγω Κυριακής και για υπερωρίες, 5 ώρες Χ 18,78 Χ  2 = 187,8 ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται, τόσο από τη σύμβαση εργασίας, όσο και  από τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, συνολικά μικτές αποδοχές (942,54 + 81,96 +  54,64 + 8,54 + 40,98 + 109,28 + 136,6 + 191,2 + 187,8) 1.535,4 ευρώ και καθαρές (μείον  19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών) 1.235,8 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό  των 854,75 ευρώ και της οφείλει το ποσό των 381,05 ευρώ, τον μήνα Ιούνιο, η ενάγουσα  εργάσθηκε 21 εργάσιμες ημέρες επί 6 ώρες ημερησίως και συνολικά 126 ώρες Χ 6,83 νόμιμο  ωρομίσθιο = 860,58 ευρώ, συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται από τη σύμβαση εργασίας,  μικτές αποδοχές 860,58 ευρώ και καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών)  693,20 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 683,39 ευρώ και της οφείλει το ποσό των  9,81 ευρώ, τον μήνα Ιούλιο, η ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’ αρχήν 13 εργάσιμες ημέρες επί 6 ώρες  ημερησίως και συνολικά 78 ώρες Χ 6,83 νόμιμο ωρομίσθιο = 532,74 ευρώ. Περαιτέρω, από 13/7  έως και 17/7 η ενάγουσα εργάσθηκε και από 13.00 έως 18.00 καθημερινά αναπληρώνοντας  εργαζόμενη που είχε πάρει την άδεια της, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 11 ώρες, εκ των οποίων της  οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 6,83 νόμιμο ωρομίσθιο Χ  5 ημέρες = 273,2 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η οποία αμείβεται με το  νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 8,54 ευρώ Χ 5 ημέρες = 42,7 ευρώ, οι δε άλλες  δύο ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες αμείβονται με το νόμιμο ωρομίσθιο  προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 13,66 Χ 2 ώρες Χ 5 ημέρες = 136,6 ευρώ. Επιπλέον, το μήνα αυτό  η ενάγουσα έλαβε και 5 ημέρες άδεια, για τις οποίες της οφείλονται 5 ημέρες Χ 6 ώρες Χ 6,83 =  204,9 ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται, τόσο από τη σύμβαση εργασίας, όσο και από  τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, συνολικά μικτές αποδοχές (532,74 + 273,2 + 42,7 +  136,6 + 204,9) 1.190,14 ευρώ και καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών)  958,66 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 645,94 ευρώ και της οφείλει το ποσό των  312,72 ευρώ, τον μήνα Αύγουστο, η ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’ αρχήν 16 εργάσιμες ημέρες επί 6  ώρες ημερησίως και συνολικά 96 ώρες Χ 6,83 νόμιμο ωρομίσθιο = 655,68 ευρώ. Επιπλέον, το μήνα  αυτό η ενάγουσα έλαβε και 5 ημέρες άδεια, για τις οποίες της οφείλονται 5 ημέρες Χ 6 ώρες Χ 6,83  = 204,9 ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται από τη σύμβαση εργασίας, συνολικά μικτές  αποδοχές (655,68 +204,9) 860,58 ευρώ και καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών  εισφορών) 693,20 ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 597,99 ευρώ και της οφείλει το  ποσό των 95,21 ευρώ, τον μήνα Σεπτέμβριο, η ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’ αρχήν 17 εργάσιμες  ημέρες επί 6 ώρες ημερησίως και συνολικά 102 ώρες Χ 7,11 νόμιμο ωρομίσθιο = 725,22 ευρώ.
Περαιτέρω, από 6/9 έως και 14/9 διεξήχθη η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οπότε η ενάγουσα:  7/9 και 8/9 εργάσθηκε επιπλέον, από τις 12.00 έως τις 20.00, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 14  ώρες, εκ των οποίων της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ  7,11 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 2 ημέρες = 113,7 ευρώ, η 9η ώρα ημερησίως αποτελεί νόμιμη  υπερεργασία η οποία αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% ήτοι 8,89 ευρώ Χ  2 ημέρες = 17,78 ευρώ, οι δε άλλες πέντε ώρες ημερησίως αποτελούν υπερωρίες, οι οποίες  αμείβονται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100% ήτοι 14,22 Χ 5 ώρες Χ 2 ημέρες =  142,2 ευρώ. 9/9, 10/9 και 11/9 εργάσθηκε επιπλέον, από τις 06.00 έως τις 15.00, δηλαδή  εργάστηκε συνολικά 9 ώρες, εκ των οποίων της οφείλονταν, για τις 8 ώρες το ως άνω νόμιμο  ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 7,11 νόμιμο ωρομίσθιο Χ 3 ημέρες = 170,64 ευρώ, η δε 9η ώρα  ημερησίως αποτελεί νόμιμη υπερεργασία η οποία αμείβεται με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο  κατά 25% ήτοι 8,89 Χ 3 = 26,67 ευρώ. Το Σάββατο 5/9 και την Κυριακή 6/9 η ενάγουσα  εργάστηκε από τις 6.00 π.μ. έως και τις 22.00 μ.μ., ήτοι 16 ώρες και η εναγόμενη ωφελήθηκε από  την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο με τα ίδια προσόντα που θα  εργαζόταν ως άνω. Επομένως η ενάγουσα δικαιούται, για το Σάββατο, σύμφωνα με τις διατάξεις  του αδικαιολόγητου πλουτισμού, για τις 8 ώρες Χ 7,11 νόμιμο ωρομίσθιο = 56,88 ευρώ, για τις 7  ώρες ως κατ’ εξαίρεση υπερωρίες, με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%, 14,22 Χ 7  ώρες = 99,54 ευρώ και την Κυριακή το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, 8 ώρες Χ  12,44 = 99,52 ευρώ και για τις 7 ώρες υπερωρίες με το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά  175% λόγω Κυριακής και για υπερωρίες, 7 ώρες Χ 19,55 = 136,85 ευρώ. Το Σάββατο 12/9 και την  Κυριακή 13/9 η ενάγουσα εργάστηκε από τις 6.00 π.μ. έως και τις 11.00 μ.μ., ήτοι 5 ώρες και η  εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο με  τα ίδια προσόντα που θα εργαζόταν ως άνω. Επομένως η ενάγουσα δικαιούται, για το Σάββατο,  σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, για τις 5 ώρες Χ 7,11 νόμιμο ωρομίσθιο  = 35,55 ευρώ και την Κυριακή το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, 5 ώρες Χ 12,44 =  62,2 ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται, τόσο από τη σύμβαση εργασίας, όσο και από  τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, συνολικά μικτές αποδοχές (725,22 + 113,7 + 17,78  + 142,2 + 170,64 + 26,67 + 56,88 + 99,54 + 99,52 + 136,85 + 35,55 + 62,4) 1.686,95 ευρώ και  καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών) 1.358,84 ευρώ, η εναγόμενη της  κατέβαλε το ποσό των 848,69 ευρώ και της οφείλει το ποσό των 510,15 ευρώ, τον μήνα  Οκτώβριο η ενάγουσα εργάσθηκε, κατ’ αρχήν 9 εργάσιμες ημέρες επί 5 ώρες ημερησίως και  συνολικά 45 ώρες Χ 7,11νόμιμο ωρομίσθιο = 319,95 ευρώ. Περαιτέρω, στους χώρους στις ΔΕΘ  διεξήχθη από 29/10 έως και 1/11 η έκθεση ...- ..., οπότε η ενάγουσα, στις 29/10 εργάσθηκε, από  τις 07.00 έως τις 15.00, δηλαδή εργάστηκε συνολικά 8 ώρες, εκ των οποίων της οφείλονταν το ως  άνω νόμιμο ωρομίσθιο και δη 8 ώρες Χ 7,11 νόμιμο ωρομίσθιο = 56,88 ευρώ. Το Σάββατο 31/10  και την Κυριακή 1/11 η ενάγουσα εργάστηκε από τις 7.00 έως και τις 15.00 ήτοι 8 ώρες και η  εναγόμενη ωφελήθηκε από την εργασία της κατά το ποσό που θα κατέβαλε σε άλλο εργαζόμενο με  τα ίδια προσόντα που θα εργαζόταν ως άνω. Επομένως η ενάγουσα δικαιούται, για το Σάββατο,  σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, για τις 8 ώρες Χ 7,11 νόμιμο ωρομίσθιο  = 56,88 ευρώ και την Κυριακή το νόμιμο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, 8 ώρες Χ 12,44 =  99,52 ευρώ. Συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται, τόσο από τη σύμβαση εργασίας, όσο και από  τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, συνολικά μικτές αποδοχές (319,95 + 56,88 + 56,88  + 99,52) 533,23 ευρώ και καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών) 429,52  ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 567,18 ευρώ και δεν της οφείλει ουδέν ποσό, αλλά  της κατέβαλε επιπλέον 137,66 ευρώ, τον μήνα Νοέμβριο η ενάγουσα εργάσθηκε, 8 εργάσιμες  ημέρες επί 5 ώρες ημερησίως και συνολικά 40 ώρες Χ 7,11 νόμιμο ωρομίσθιο = 284,4 ευρώ.
Συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται από τη σύμβαση εργασίας, συνολικά οι παραπάνω μικτές  αποδοχές και καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών) 229,08 ευρώ, η  εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 266,65 ευρώ και δεν της οφείλει ουδέν ποσό, αλλά της  κατέβαλε επιπλέον 37,57 ευρώ και, τον μήνα Δεκέμβριο η ενάγουσα εργάσθηκε, 10 εργάσιμες  ημέρες επί 5 ώρες ημερησίως και συνολικά 50 ώρες Χ 7,11 νόμιμο ωρομίσθιο = 355,5 ευρώ.  Συνεπεία των ανωτέρω, της οφείλονται από τη σύμβαση εργασίας, συνολικά οι παραπάνω μικτές  αποδοχές και καθαρές (μείον 19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών) 286,36 ευρώ, η  εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 325,9 ευρώ και δεν της οφείλει ουδέν ποσό, αλλά της  κατέβαλε επιπλέον 39,54 ευρώ. Τέλος, για το έτος 2009 η εναγόμενη της όφειλε, για δώρο Πάσχα  15 ημερομίσθια, τα οποία υπολογίζονται σε (72,93 ευρώ Χ 15 = 1093,96+45,48) 1.139,55 ευρώ  μικτά και καθαρά (μείον 19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών) 917,90 ευρώ, η εναγόμενη  της κατέβαλε το ποσό των 467,3 ευρώ και της οφείλει το ποσό των 450,60 ευρώ, για δώρο  Χριστουγέννων 25 ημερομίσθια, τα οποία υπολογίζονται σε (56,44 ευρώ Χ 25 = 1411,06+58,79)  1.469,8 ευρώ μικτά και καθαρά (μείον 19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών) 1.183,97  ευρώ, η εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 501,89 ευρώ και της οφείλει το ποσό των 682,08  ευρώ και, τέλος, για επίδομα αδείας 13 ημερομίσθια, τα οποία υπολογίζονται σε (63,50 ευρώ Χ 13)  825,49 ευρώ μικτά και καθαρά (μείον 19,45% κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών) 664,93 ευρώ, η  εναγόμενη της κατέβαλε το ποσό των 454,73 ευρώ και της οφείλει το ποσό των 210,20 ευρώ.
Συνεπεία των ανωτέρω, για το έτος 2009 η εναγόμενη της οφείλει το συνολικό ποσό των (614 +  771,42 + 737,27 + 333 + 381,05 + 9,81 + 312,72 + 95,21 + 510,15 + 450,60 + 682,08 + 210,20)  5.107,51 ευρώ (214,77 ευρώ διαφορές καταβληθεισών αποδοχών) 4.892,74 ευρώ. Συνεπεία των  ανωτέρω και για τους προεκτεθέντες λόγους, η εναγόμενη όφειλε στην ενάγουσα το συνολικό  ποσό των (4.685,53 ευρώ + 4.955,35 ευρώ + 4.892,74 ευρώ) 14.533,62 ευρώ.
Η άποψη ότι στην  αποδοτέα ωφέλεια του αδικαιολόγητου πλουτισμού δεν υπολογίζονται τα επιδόματα  οικογενειακών βαρών, τριετιών κ.λ.π., επειδή η εργασία με έγκυρη σύμβαση μπορεί να παρασχεθεί  και από εργαζόμενο χωρίς οικογενειακά βάρη και προϋπηρεσία, παραβλέπει το γεγονός ότι ο  εργοδότης επέλεξε να απασχολήσει ακύρως τον συγκεκριμένο εργαζόμενο με τα συγκεκριμένα  προσόντα (οικογενειακά βάρη, τριετίες, πείρα και ικανότητες) και αυτού την αξία της εργασίας  ωφελήθηκε και έτσι οφείλει να αποδώσει ίσης αξίας ωφέλεια, την οποία και πράγματι απεκόμισε και  όχι μικρότερη αυτής, γιατί τότε δεν αποδίδεται ολόκληρη η ωφέλεια αλλά μέρος αυτής, κατά  παράβαση της διάταξης του άρθρου 904 του ΑΚ, μάλιστα με την αποκρουσμένη ως άνω άποψη  βλάπτεται αδικαιολογήτως ο εργαζόμενος, ο οποίος για εργασία ίσης αξίας και ποιότητας με αυτήν  που θα παρείχε με έγκυρη σύμβαση, αμείβεται με μικρότερο ποσό και ωφελείται αντίστοιχα  αδικαιολογήτως ο εργοδότης, ο οποίος έτσι ωθείται εμμέσως να χρησιμοποιεί παρανόμως και  ακύρως τις υπηρεσίες του εργαζομένου του, ώστε να τις αμείβει λιγότερο από όσο θα τις άμειβε αν  παρέχονταν με έγκυρη σύμβαση. Συνεπεία των ανωτέρω, απορριπτέος τυγχάνει ο σχετικός  ισχυρισμός της εκκαλούσας.
Επιπλέον, δεν αποδείχθηκε ότι για τα Σάββατα και τις Κυριακές που  εργαζόταν ως άνω η ενάγουσα, της χορηγούνταν από την εναγόμενη άλλη ημέρα αναπαύσεως σε  αναπλήρωση, ο δε ισχυρισμός της εκκαλούσας, ότι οι ημέρες υποχρεωτικής αναπαύσεως δεν έχουν  εφαρμογή στην περίπτωση της ενάγουσας, δεν είναι βάσιμος, εφόσον η εργασία της ενάγουσας δεν  εντάσσεται σε καμία από τις περιπτώσεις των αρ. 3 και 7 του β.δ. 748/1966.
Σημειωτέον, εξάλλου,  ότι, στους παραπάνω υπολογισμούς των νομίμων αποδοχών της ενάγουσας και στην  προσβαλλόμενη απόφαση, δεν συμπεριλαμβανόταν η 9η ώρα της υπερεργασίας τα Σάββατα και τις  Κυριακές, η οποία κρίθηκε μη νόμιμη από το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, ενώ είχαν αφαιρεθεί από τα  ως άνω οφειλόμενα ποσά και όλες οι καταβολές στις οποίες προέβη η εναγόμενη προς την  ενάγουσα, συνεπώς είχε ήδη συμψηφιστεί, στις ως άνω οφειλές της προς την ενάγουσα, το ποσό  των 9.845,55 ευρώ που ισχυρίζεται η εναγόμενη ότι της κατέβαλε επιπλέον των εκάστοτε νομίμων  αποδοχών της, απορριπτομένων των σχετικών λόγων εφέσεως της εκκαλούσας.
Με τις παραδοχές  αυτές το Μονομελές Πρωτοδικείο, δέχθηκε κατ’ ουσίαν την έφεση της αναιρεσείουσας κατά της  αποφάσεως του Ειρηνοδικείου που είχε δεχθεί την αγωγή της αναιρεσίβλητης και ερευνώντας την  τελευταία (αγωγή), δέχθηκε εν μέρει αυτήν και επιδίκασε στην αναιρεσίβλητη το συνολικό ποσό  των 14.533,62 ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται αφενός μεν και αμοιβές, σύμφωνα με τις  διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού, για εργασία που παρασχέθηκε από αυτήν προς την  αναιρεσείουσα, κατά το επίδικο χρονικό διάστημα τα Σάββατα και τις Κυριακές και αργίες, ως έκτη  και έβδομη ημέρα της εβδομάδας, χωρίς να της χορηγηθούν αναπληρωματικές ημέρες ανάπαυσης,  υπολογίζοντας στο ωρομίσθιο, με βάση το οποίο προσδιόρισε την αποδοτέα ωφέλεια που  αποκόμισε η αναιρεσείουσα εργοδότρια, το επίδομα γάμου και τα επιδόματα προϋπηρεσίας, που  λάμβανε η αναιρεσίβλητη για την εργασία της κατά το διάστημα της πενθήμερης εργασίας της, στα  πλαίσια της έγκυρης σύμβασης που την συνέδεε με την αναιρεσείουσα, που δεν αποτελούν όμως  ωφέλεια, κατά τα προαναφερόμενα, αφού δεν είναι βέβαιο ότι ο εργαζόμενος που θα απασχολείτο  στη θέση της αναιρεσίβλητης με έγκυρη σύμβαση εργασίας θα δικαιούτο το επίδομα γάμου και το  επίδομα προϋπηρεσίας και αφετέρου αμοιβή για πραγματοποίηση κατ’ εξαίρεση υπερωριών την  οποία υπολόγισε για κάθε τέτοια ώρα με βάση το νόμιμο ωρομίσθιο, προσδιοριζόμενο από το  ημερομίσθιο, τα επιδόματα και τις προσαυξήσεις που καθορίζονταν από τις προαναφερόμενες  Σ.Σ.Ε. και Δ.Α, που ήταν και το καταβαλλόμενο, προσαυξημένο κατά 100%.
Με την κρίση του αυτή  το ως εφετείο δικάσαν Μονομελές Πρωτοδικείο, όσον μεν αφορά τις κατ’ εξαίρεση υπερωρίες δεν  παραβίασε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 435/1976, 6 της από  14.2.1984 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1984 και 4 του ν. 2874/2000 και συνεπώς ο μοναδικός από τον αριθμό 1 του  άρθρου 560 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως κατά το αντίστοιχο μέρος του, με το οποίο αποδίδεται στην  προσβαλλομένη η πλημμέλεια αυτή είναι αβάσιμος. Όσον όμως αφορά την αμοιβή για εργασία κατά  τα Σάββατα και τις Κυριακές και αργίες, παραβίασε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1975  της 26.2.1975, η οποία κυρώθηκε με το ν. 133/1975, των άρθρων 6 της από 14.2.1984 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1984 , 2  του ν. 435/1976, 1 και 10 παρ. 1 του ΒΔ 748/1966, της 8900/1956 ΚΥΑ των Υπουργών  Οικονομικών και Εργασίας, της Δ.Α. 39/2004 "για τους όρους αμοιβής και εργασίας των  εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της Χώρας" και του άρθρου 904 ΑΚ.
Επομένως ο ίδιος μοναδικός από τον αριθμό 1 του άρθρου 560 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως κατά το  αντίστοιχο μέρος του, με το οποίο αποδίδεται στην προσβαλομένη απόφαση η πλημμέλεια αυτή  είναι βάσιμος. Κατ` ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει, κατά παραδοχή του μοναδικού αυτού  λόγου αναιρέσεως, ως προς το μέρος του που κρίθηκε βάσιμος, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη  απόφαση κατά το κεφάλαιό της, που αναφέρεται στην αμοιβή της αναιρεσίβλητης για εργασία κατά  τα Σάββατα και τις Κυριακές και αργίες, κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου πλουτισμού, στο  οποίο αναφέρεται κατά το μέρος του που έγινε δεκτός ο λόγος αναιρέσεως, να παραπεμφθεί η  υπόθεση, προς περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από δικαστή άλλον,  από εκείνον που την εξέδωσε (άρθρο 580 παρ. 3 ΚΠολΔ) και να συμψηφιστούν τα δικαστικά  έξοδα, λόγω της ισομερούς νίκης και ήττας κάθε διάδικου μέρους (άρθρα 178, 183 ΚΠολΔ).
Κατά τη διάταξη του άρθρου 579 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ, αν αποδεικνύεται προαποδεικτικώς εκούσια  ή αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης που αναιρέθηκε, ο Άρειος Πάγος, αν υποβλήθηκε αίτημα με  το αναιρετήριο ή με το δικόγραφο των προτάσεων, ή με αυτοτελές δικόγραφο, (που κατατίθενται  τα δύο τελευταία στη γραμματεία του Αρείου Πάγου έως την παραμονή της συζήτησης), διατάσσει  με την αναιρετική απόφασή του την επαναφορά των πραγμάτων στην κατάσταση, που υπήρχε  πριν από τη εκτέλεση.
Κατά την έννοια της διάταξης αυτής ο Άρειος Πάγος για να διατάξει την  επαναφορά των πραγμάτων στην κατάσταση, που υπήρχε πριν από την εκτέλεση, πρέπει αυτή είτε  εκούσια είτε αναγκαστική, να έγινε με βάση την αναιρούμενη απόφαση, και όχι με άλλη, γιατί στην  τελευταία περίπτωση την επαναφορά διατάσσει, κατά το άρθρο 581 παρ. 3 του ΚΠολΔ, το  δικαστήριο της παραπομπής ενώπιον του οποίου συζητείται και πάλι η έφεση μετά την αναίρεση  (ΑΠ 1134/2012, ΑΠ 557/2010, ΑΠ 1677/2008, ΑΠ 1877/2005). Σε περίπτωση που η εκτέλεση έγινε δυνάμει  προσωρινά εκτελεστής απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, εάν η απόφαση αυτή δεν είχε  επικυρωθεί από το Εφετείο με την αναιρεθείσα απόφαση του, δεν είναι παραδεκτή η αίτηση  επαναφοράς στο δικαστήριο του Αρείου Πάγιου, διότι δεν υπάρχει ταυτότητα μεταξύ  εκτελεσθείσας και αναιρεθείσας αποφάσεως (ΑΠ 415/2014, ΑΠ 127/2011). Στην προκειμένη περίπτωση  η αναιρεσείουσα, υπέβαλε με τις προτάσεις της παρούσας συζητήσεως, που κατέθεσε στη  Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου την παραμονή της συζητήσεως της υποθέσεως (7.11.2016),  αίτηση με την οποία ζητάει να διαταχθεί η επαναφορά των πραγμάτων στη κατάσταση που υπήρχε  πριν από την εκτέλεση και να υποχρεωθεί η αναιρεσίβλητη να της αποδώσει το ποσό των  16.064,16 ευρώ, το οποίο κατέβαλε σ’ αυτήν, για κεφάλαιο (15.378,92 ευρώ) και τόκους ( 685,24  ευρώ), σε εκτέλεση της προσωρινώς εκτελεστής υπ’ αριθ. 5210/2013 αποφάσεως του  Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, η οποία όμως στη συνέχεια, όπως προαναφέρθηκε, εξαφανίσθηκε με  την αναιρούμενη υπ’ αριθ. 2624/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και  δεν επικυρώθηκε από την τελευταία, ώστε να θεωρείται ενσωματωθείσα σ’ αυτήν.
Η αίτηση αυτή  είναι απορριπτέα, προεχόντως ως απαράδεκτη, διότι το προαναφερόμενο συνολικό ποσό,  καταβλήθηκε από την αιτούσα σε εκτέλεση της πρωτόδικης αποφάσεως, η εκτελεσθείσα δηλαδή  απόφαση είναι διαφορετική από την προσβαλλόμενη με την αναίρεση και αναιρεθείσα.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΑΝΑΙΡΕΙ εν μέρει την 2624/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, κατά το  αναφερόμενο στο σκεπτικό κεφάλαιο.

ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ την υπόθεση, κατά το αναιρούμενο μέρος της, προς περαιτέρω εκδίκαση, στο ίδιο  δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλον δικαστή, εκτός εκείνου που δίκασε προηγουμένως.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση περί επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση. Και

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ στο σύνολο τους τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 17 Ιανουαρίου 2017.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 21 Φεβρουαρίου  2017.

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: