Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Εξωδικαστικός συμβιβασμός: «Κούρεμα» προστίμων και ρύθμιση χρεών στο Δημόσιο από 36 έως 120 δόσεις

Εξωδικαστικός συμβιβασμός: «Κούρεμα» προστίμων και ρύθμιση χρεών στο Δημόσιο από 36 έως 120 δόσεις

7
Τη διαγραφή ποσοστού έως και 95% των επιβληθέντων πρόστιμων για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις και έως 85% των ήδη καταλογισθέντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής φορολογικών οφειλών συνεπάγεται η ένταξη υπερχρεωμένων αλλά βιώσιμων επιχειρήσεων στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών που προβλέπει ο ν. 4469/2017, σύμφωνα με τα όσα διευκρινίζονται σε αναλυτική εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με οδηγίες προς τις Δ.Ο.Υ. και τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με τη συμμετοχή του Δημοσίου, ως πιστωτή στη διαδικασία του ν. 4469/2017
Επιπλέον, όπως προκύπτει από τα όσα διευκρινίζονται στην εγκύκλιο, οι επιχειρηματίες που υπάγονται στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς το Δημόσιο θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τα χρέη αυτά τμηματικά έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις με πλήρη απαλλαγή από τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που θα προστίθεντο αν οι οφειλές τους δεν υπάγονταν στο συγκεκριμένο μηχανισμό και με ταυτόχρονη αναστολή τυχόν επιβληθέντων μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεων, πλειστηριασμών κ.λπ. και τυχόν επιβληθεισών ποινικών κυρώσεων.
Με την εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε. δίδονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή τόσο των διατάξεων του ν. 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων όσο και της πρόσφατα εκδοθείσας – σχετικής με την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών του ν. 4469/2017 – απόφασης της υφυπουργού Οικονομικών Αικ. Παπανάτσιου:
1) Για να υπερψηφίσει το Δημόσιο πρόταση επιχείρησης για αναδιάρθρωση των οφειλών της, ή πρόταση άλλου πιστωτή για αναδιάρθρωση οφειλών επιχείρησης, θα πρέπει μεταξύ άλλων:
– Να έχει γίνει πλήρης αποτίμηση της αξίας των ακινήτων της επιχείρησης. Η αποτίμηση θα πρέπει να αποτυπώνεται σε έκθεση εκτιμητή ακινήτων. Αν δεν υπάρχει έκθεση εκτιμητή το Δημόσιο θα λαμβάνει υπόψη του τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων του οφειλέτη, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
– Να έχει γίνει πλήρης αποτίμηση της αγοραίας αξίας των κινητών πραγμάτων που σχετίζονται με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη-επιχειρηματία, όπως ενσώματα και άυλα πάγια πλην ακινήτων, αποθέματα, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. απαιτήσεις, τίτλοι, καταθέσεις, μετρητά, μετοχές).  Η αγοραία αξία των παραπάνω κινητών πραγμάτων πρέπει να προκύπτει είτε από πρόσφατη έκθεση οικονομολόγου, μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προκειμένου για οφειλέτη που τηρεί απλογραφικά βιβλία ή για οφειλέτη με διπλογραφικά βιβλία και ετήσιο κύκλο εργασιών έως και 1.500.000 ευρώ είτε από πρόσφατη έκθεση ορκωτού ελεγκτή, προκειμένου για οφειλέτη, που τηρεί διπλογραφικά βιβλία και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 1.500.000 ευρώ.
2) Για να υπολογιστεί η «ικανότητα αποπληρωμής» του οφειλέτη-επιχειρηματία, δηλαδή το ποσό που δύναται να αποπληρώσει συνολικά έναντι των οφειλών του προς όλους τους πιστωτές εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβεί τους 120 μήνες, θα λαμβάνονται υπόψη:
α) για νομικά πρόσωπα (είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για συνοφειλέτη που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη), τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας τριετίας πριν την υποβολή της αίτησης, η υποχρέωση αποπληρωμής φόρων, η ανάγκη για πραγματοποίηση επενδύσεων απαραίτητων για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης, οι καταθέσεις, καθώς και το ελάχιστο αναγκαίο ποσό για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.
β) για φυσικά πρόσωπα που έχουν ατομική επιχείρηση (είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για συνοφειλέτη που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη), τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας τριετίας, πριν την υποβολή της αίτησης, τα έσοδα από άλλες πηγές, οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, οι οφειλές που προέρχονται από άλλη αιτία εκτός της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι καταθέσεις, καθώς και το ελάχιστο αναγκαίο ποσό για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.
Αναστέλλονται κατασχέσεις και ποινικές κυρώσεις.
3) Από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης του συντονιστή προς την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης προκειμένου αυτή να συμμετάσχει στη διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού, αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις εισοδημάτων, καταθέσεων, περιουσιακών στοιχείων, πλειστηριασμοί ακινήτων κ.λπ.), κατά του αιτούντα οφειλέτη και μόνο για τις οφειλές που υπάγονται σε εξωδικαστική ρύθμιση, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου (δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων κ.λπ.).
4) Από την ημερομηνία υπογραφής από το Δημόσιο της εγκριθείσας σύμβασης αναδιάρθρωσης ή, σε περίπτωση δικαστικής επικύρωσης, από την κοινοποίηση στο Δημόσιο της δικαστικής απόφασης με την οποία επικυρώθηκε σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, και μόνο για τις υπαγόμενες στη σύμβαση οφειλές, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για τις ληξιπρόθεσμες δόσεις της σύμβασης.
Για το χρονικό διάστημα της αναστολής της λήψης αναγκαστικών μέτρων αναστέλλεται και τυχόν ασκηθείσα ποινική δίωξη για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο ή αναβάλλεται η εκτέλεση ποινής φυλάκισης ή κάθειρξης που τυχόν επιβλήθηκε, λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος.
Ποιες οφειλές εντάσσονται
5) Στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού αναδιάρθρωσης επιτρέπεται να ενταχθούν οφειλές προς το Δημόσιο, οι οποίες έχουν γεννηθεί και έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Οι οφειλές αυτές θα μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις, κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 50 ευρώ. Αν υπάρχουν οφειλές βεβαιωμένες μέχρι 31-12-2016 που δεν υπερβαίνουν τις 3.000 ευρώ επιτρέπεται να ρυθμιστούν έως και σε 36 μηνιαίες δόσεις.
Ποια πρόστιμα και άλλες χρηματικές ποινές διαγράφονται έως και κατά 95%
6) Πριν την υπαγωγή σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4469/2017, αφαιρούνται από τα χρέη αυτά, ποσοστά έως και 95% από τα εξής πρόστιμα, εφόσον αυτά έχουν επιβληθεί αυτοτελώς και δεν έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή:
α) από το πρόστιμο των 100 ευρώ για μη υποβολή πιστωτικών ή μηδενικών φορολογικών δηλώσεων ή για υποβολή εκπρόθεσμων πιστωτικών ή μηδενικών δηλώσεων,
β) από τα πρόστιμα για έκδοση φορολογικών στοιχείων από ηλεκτρονικούς μηχανισμούς μη εγκεκριμένους, τα οποία κυμαίνονται από 5.000 έως 20.000 ευρώ
γ) από τα πρόστιμα για έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων κι από τα πρόστιμα για έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, τα οποία κυμαίνονται σε ποσοστά από 10% έως 100% της αξίας των στοιχείων
δ) από τα πρόστιμα για υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, τα οποία κυμαίνονται σε ποσοστά από 10% έως και 50% επί των διαφορών φόρου που έχουν διαπιστωθεί
ε) από το πρόστιμο για μη υποβολή χρεωστικής φορολογικής δήλωσης, το οποίο ανέρχεται στο 50% του φόρου που αποφεύχθηκε
στ) από τα πρόστιμα για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων τα οποία κυμαίνονται:
–         από 500 έως 1.000 ευρώ, εφόσον οι συναλλαγές απαλλάσσονται του ΦΠΑ
–         από 250 έως 500 ευρώ, κατ’ ελάχιστον, εφόσον οι συναλλαγές βαρύνονται με ΦΠΑ
ζ) από τα λοιπά πρόστιμα για διαδικαστικές φορολογικές παραβάσεις
η) από τα λοιπά πρόστιμα για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.
7) Πριν την υπαγωγή σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4469/2017, αφαιρούνται από τα χρέη αυτά, ποσοστά έως και 85% από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν επιβληθεί – κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 356/74 και του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 – κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.
   Επιπλέον, όπως προκύπτει από τα όσα διευκρινίζονται στην εγκύκλιο, οι επιχειρηματίες που υπάγονται στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς το Δημόσιο θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τα χρέη αυτά τμηματικά έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις με πλήρη απαλλαγή από τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που θα προστίθεντο αν οι οφειλές τους δεν υπάγονταν στο συγκεκριμένο μηχανισμό και με ταυτόχρονη αναστολή τυχόν επιβληθέντων μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεων, πλειστηριασμών κ.λπ. και τυχόν επιβληθεισών ποινικών κυρώσεων.
Με την εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε. δίδονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή τόσο των διατάξεων του ν. 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων όσο και της πρόσφατα εκδοθείσας – σχετικής με την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών του ν. 4469/2017 – απόφασης της υφυπουργού Οικονομικών Αικ. Παπανάτσιου:
1) Για να υπερψηφίσει το Δημόσιο πρόταση επιχείρησης για αναδιάρθρωση των οφειλών της, ή πρόταση άλλου πιστωτή για αναδιάρθρωση οφειλών επιχειρήσης, θα πρέπει μεταξύ άλλων:
– Να έχει γίνει πλήρης αποτίμηση της αξίας των ακινήτων της επιχείρησης. Η αποτίμηση θα πρέπει να αποτυπώνεται σε έκθεση εκτιμητή ακινήτων. Αν δεν υπάρχει έκθεση εκτιμητή το Δημόσιο θα λαμβάνει υπόψη του τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων του οφειλέτη, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
– Να έχει γίνει πλήρης αποτίμηση της αγοραίας αξίας των κινητών πραγμάτων που σχετίζονται με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη-επιχειρηματία, όπως ενσώματα και άυλα πάγια πλην ακινήτων, αποθέματα, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. απαιτήσεις, τίτλοι, καταθέσεις, μετρητά, μετοχές).  Η αγοραία αξία των παραπάνω κινητών πραγμάτων πρέπει να προκύπτει είτε από πρόσφατη έκθεση οικονομολόγου, μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προκειμένου για οφειλέτη που τηρεί απλογραφικά βιβλία ή για οφειλέτη με διπλογραφικά βιβλία και ετήσιο κύκλο εργασιών έως και 1.500.000 ευρώ είτε από πρόσφατη έκθεση ορκωτού ελεγκτή, προκειμένου για οφειλέτη, που τηρεί διπλογραφικά βιβλία και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 1.500.000 ευρώ.
2) Για να υπολογιστεί η «ικανότητα αποπληρωμής» του οφειλέτη-επιχειρηματία, δηλαδή το ποσό που δύναται να αποπληρώσει συνολικά έναντι των οφειλών του προς όλους τους πιστωτές εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβεί τους 120 μήνες, θα λαμβάνονται υπόψη:
α) για νομικά πρόσωπα (είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για συνοφειλέτη που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη), τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας τριετίας πριν την υποβολή της αίτησης, η υποχρέωση αποπληρωμής φόρων, η ανάγκη για πραγματοποίηση επενδύσεων απαραίτητων για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης, οι καταθέσεις, καθώς και το ελάχιστο αναγκαίο ποσό για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.
β) για φυσικά πρόσωπα που έχουν ατομική επιχείρηση (είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για συνοφειλέτη που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη), τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας τριετίας, πριν την υποβολή της αίτησης, τα έσοδα από άλλες πηγές, οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης, οι οφειλές που προέρχονται από άλλη αιτία εκτός της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι καταθέσεις, καθώς και το ελάχιστο αναγκαίο ποσό για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.
Αναστέλλονται κατασχέσεις και ποινικές κυρώσεις.
3) Από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης του συντονιστή προς την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης προκειμένου αυτή να συμμετάσχει στη διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού, αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις εισοδημάτων, καταθέσεων, περιουσιακών στοιχείων, πλειστηριασμοί ακινήτων κ.λπ.), κατά του αιτούντα οφειλέτη και μόνο για τις οφειλές που υπάγονται σε εξωδικαστική ρύθμιση, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου (δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων κ.λπ.).
4) Από την ημερομηνία υπογραφής από το Δημόσιο της εγκριθείσας σύμβασης αναδιάρθρωσης ή, σε περίπτωση δικαστικής επικύρωσης, από την κοινοποίηση στο Δημόσιο της δικαστικής απόφασης με την οποία επικυρώθηκε σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, και μόνο για τις υπαγόμενες στη σύμβαση οφειλές, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για τις ληξιπρόθεσμες δόσεις της σύμβασης.
Για το χρονικό διάστημα της αναστολής της λήψης αναγκαστικών μέτρων αναστέλλεται και τυχόν ασκηθείσα ποινική δίωξη για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο ή αναβάλλεται η εκτέλεση ποινής φυλάκισης ή κάθειρξης που τυχόν επιβλήθηκε, λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος.
Ποιες οφειλές εντάσσονται
5) Στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού αναδιάρθρωσης επιτρέπεται να ενταχθούν οφειλές προς το Δημόσιο, οι οποίες έχουν γεννηθεί και έχουν βεβαιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016. Οι οφειλές αυτές θα μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις, κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 50 ευρώ. Αν υπάρχουν οφειλές βεβαιωμένες μέχρι 31-12-2016 που δεν υπερβαίνουν τις 3.000 ευρώ επιτρέπεται να ρυθμιστούν έως και σε 36 μηνιαίες δόσεις.
Ποια πρόστιμα και άλλες χρηματικές ποινές διαγράφονται έως και κατά 95%
6) Πριν την υπαγωγή σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4469/2017, αφαιρούνται από τα χρέη αυτά, ποσοστά έως και 95% από τα εξής πρόστιμα, εφόσον αυτά έχουν επιβληθεί αυτοτελώς και δεν έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή:
α) από το πρόστιμο των 100 ευρώ για μη υποβολή πιστωτικών ή μηδενικών φορολογικών δηλώσεων ή για υποβολή εκπρόθεσμων πιστωτικών ή μηδενικών δηλώσεων,
β) από τα πρόστιμα για έκδοση φορολογικών στοιχείων από ηλεκτρονικούς μηχανισμούς μη εγκεκριμένους, τα οποία κυμαίνονται από 5.000 έως 20.000 ευρώ
γ) από τα πρόστιμα για έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων κι από τα πρόστιμα για έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, τα οποία κυμαίνονται σε ποσοστά από 10% έως 100% της αξίας των στοιχείων
δ) από τα πρόστιμα για υποβολή ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, τα οποία κυμαίνονται σε ποσοστά από 10% έως και 50% επί των διαφορών φόρου που έχουν διαπιστωθεί
ε) από το πρόστιμο για μη υποβολή χρεωστικής φορολογικής δήλωσης, το οποίο ανέρχεται στο 50% του φόρου που αποφεύχθηκε
στ) από τα πρόστιμα για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων τα οποία κυμαίνονται:
–         από 500 έως 1.000 ευρώ, εφόσον οι συναλλαγές απαλλάσσονται του ΦΠΑ
–         από 250 έως 500 ευρώ, κατ’ ελάχιστον, εφόσον οι συναλλαγές βαρύνονται με ΦΠΑ
ζ) από τα λοιπά πρόστιμα για διαδικαστικές φορολογικές παραβάσεις
η) από τα λοιπά πρόστιμα για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.
7) Πριν την υπαγωγή σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4469/2017, αφαιρούνται από τα χρέη αυτά, ποσοστά έως και 85% από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν επιβληθεί – κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 356/74 και του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 – κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.
 Πηγή:dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: