Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Μετατίθενται χρονικά, κατά δύο μήνες η δυνατότητα κατ εξαίρεση, διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, για υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί και διαβιβαστεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) εισαγγελική παραγγελία

Μετατίθενται χρονικά, κατά δύο μήνες η δυνατότητα κατ εξαίρεση, διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, για υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί και διαβιβαστεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) εισαγγελική παραγγελία
Νέα τροπολογία επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
Με την υπόψη τροπολογία, συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 17Α του ν.2523/1997, που διέπουν το πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και προβλέπονται τα εξής:
Μετατίθενται χρονικά, κατά δύο μήνες:
ι) η δυνατότητα κατ' εξαίρεση, διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, για υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί και διαβιβαστεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) εισαγγελική παραγγελία και έχουν προτεραιοποιηθεί ή πρόκειται να προτεραιοποιηθούν (έως 30-9-2017 αντί έως 31-7-2017 που ισχύει),
ιι) η ανάθεση, από 1-10-2017 (αντί από 1-8-2017 που ισχύει) εκτέλεσης των εισαγγελικών παραγγελιών, για τη διενέργεια ελέγχων σε Υπηρεσία εκτός της Α.Α.Δ.Ε. με ειδικούς προανακριτικούς υπαλλήλους, που εποπτεύονται από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και με αρμοδιότητα την έρευνα τέλεσης εγκλημάτων φοροδιαφυγής ή λοιπών οικονομικών αδικημάτων.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο...
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις μετατίθενται χρονικά (και συγκεκριμένα κατά δύο μήνες) οι προθεσμίες που έχουν τεθεί στην παρ. 5 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 (Α' 179), όπως η παρ. 5 έχει τροποποιηθεί μετά την έναρξη ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 4472/2017 (Α' 74). Η νέα τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για την ομαλή έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας που προβλέπεται στη συγκεκριμένη παράγραφο.


Διατάξεις νόμου

Άρθρο...
1. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτ. α' της παρ. 5 του άρθρου 17 Α του ν. 2523/1997 (Α' 179), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της παρ. 5 από την παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 4472/2017(Α' 74), η φράση «έως τις 31.7.2017» αντικαθίσταται από τη φράση «έως τις 30.9.2017».
2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτ. β' της παρ. 5 του άρθρου 17 Α του ν. 2523/1997 (Α' 179), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της παρ. 5 από την παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 4472/2017 (Α' 74), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου 2017».

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: