Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Βασικά χαρακτηριστικά & πλεονεκτήματα της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.);

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.);

Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) και τα οποία την εξειδικεύουν είναι τα εξής:

• Είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με εμπορική ιδιότητα.
• Ένα μέλος έχει μια ψήφο ανεξάρτητα από τον αριθμό συνεταιριστικών μερίδων.
• Κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής είναι υποχρεωτικά και μέλος της επιχείρησης.
• Κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες.
• Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους–εταίρου σε Κοιν.Σ.Επ.δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.
• Μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ που έχει έδρα στην ίδια Περιφερειακή ενότητα και τον ίδιο καταστατικό σκοπό.
• Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και είναι εργαζόμενοι σε αυτή.

 

Γιατί να ιδρύσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.);

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) ως αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού: 
• Προσφέρει μια λύση στα συνεχώς αυξανόμενα ποσοστά της ανεργίας μέσω της δημιουργίας σταθερών θέσεων εργασίας.
• Είναι ένα συλλογικό εγχείρημα που προσφέρει λύσεις σε πραγματικές ανάγκες προς όφελος των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας και οδηγεί  στην απόκτηση συλλογικών ωφελειών που συνδέονται με τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παράγονται.
• Βοηθά στη δημιουργία δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ εργαζομένων και επιχείρησης καθώς  θεωρείται απαραίτητο οι εργαζόμενοι – εκτός ειδικών εξαιρέσεων όπως εξωτερικοί συνεργάτες, δοκιμαστική περίοδος κ.λπ. - να είναι και μέλη της επιχείρησης.
• Προωθεί στα άτομα που συμμετέχουν σε αυτήν εθελοντικά την καλλιέργεια της αίσθησης του «ανήκειν» σε μια κοινότητα, αναπτύσσοντας μια δραστηριότητα μαζί με άλλα άτομα, στην οποία τους ωθεί το κίνητρο της ταυτότητάς τους ως πολίτες.


Δεν υπάρχουν σχόλια: