Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Β 1025684 ΕΞ 2017 Σχετικά με το έλεγχο των Μ.Κ.Ο από την Α.Α.Δ.Ε.

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΛ Β 1025684 ΕΞ 2017
Σχετικά με το έλεγχο των Μ.Κ.Ο από την Α.Α.Δ.Ε.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2017
Αρ.Πρ. ΔΕΛ Β 1025684 ΕΞ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης
Δ/νση ελέγχων
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β'

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση.

Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0001719 ΕΞ 2017/820/10.2.2017 Σημειώματος σας, με το οποίο μας αποστείλατε φωτοαντίγραφο της ανωτέρω Ερώτησης και σε ότι αφορά θέματα της αρμοδιότητας μας που θίγονται σε αυτή, σας γνωρίζουμε τα εξής.

Βασική προτεραιότητα της Α.Α.Δ.Ε. είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, για την αποτροπή και την καταστολή φαινομένων φοροδιαφυγής, οπουδήποτε αυτά κι αν εκδηλώνονται.

Προς το σκοπό αυτό, λαμβάνονται συνεχώς όλα τα απαραίτητα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για την ενίσχυση του φοροελεγκτικού μηχανισμού και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4174/2013 «Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο», όπως ισχύει, ορίζεται ότι οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή, εξαιρετικά, με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα και δεν δημοσιοποιούνται .

Πλέον σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 ορίζεται όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται «Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων» ή «Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» νοούνται ο «Διοικητής» ή το «Συμβούλιο Διοίκησης της Αρχής», κατά λόγο αρμοδιότητας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, νοείται ο Διοικητής.

Τέλος, η Υπηρεσία μας με έγγραφά της που απέστειλε προς όλα τα Υπουργεία και τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες αυτών καθώς και τις Αυτοτελείς Γενικές Γραμματείες ζήτησε από αυτές να ενημερώσουνε την Υπηρεσία μας με τα στοιχεία όλων των Ελληνικών Μ.Κ.Ο. για τις οποίες έχουν εγκριθεί χρηματοδοτήσεις δράσεων ή προγραμμάτων τους την τελευταία δεκαετία από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και από πόρους ή δωρεές Οργανισμών ή και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με αναφορά στο εγκριθέν πρόγραμμα ή δράση καθώς και να μας γνωρίσουν το φορέα χρηματοδότησης αυτών.

Τα ανωτέρω ζητηθέντα στοιχεία αμέσως μόλις αποστέλλονται από τις παραπάνω Υπηρεσίες διαβιβάζονται, από την Υπηρεσία μας, στις αρμόδιες για τον έλεγχο ελεγκτικές αρχές προκειμένου να τύχουν ελεγκτικής αξιοποίησης.

Ήδη οι ελεγκτικές αρχές της Α.Α.Δ.Ε. δρομολογούν τους ελέγχους των Μ.Κ.Ο, αρμοδιότητάς τους.Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: