Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Στις 29 Μαΐου η καταβολή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

Στις 29 Μαΐου η καταβολή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου, εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ύψους σαράντα τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και έξι λεπτών (€ 43.989.884,06) από τον ΕΦ 33-220, ΚΑΕ 2764 οικ. έτους 2017, προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή της πληρωμής μηνός Μαΐου 2017 του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 195.584 (εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσιοι ογδόντα τέσσερις).

Valeur πίστωσης: 26/05/2017, στους δικαιούχους: 29/05/2017.

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: