Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Δαπάνες που μειώνουν το φόρο ή το εισόδημα.

Δαπάνες που μειώνουν το φόρο ή το εισόδημα.

Το πόνημα περιλαμβάνει τρία άρθρα που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα Finance & Markets Voice

 Πήγες στον γιατρό; Απόδειξη…


Ιατρικές Δαπάνες και τα έγγραφα που πρέπει να διατηρούμε 

Έχουμε αρκετές φορές αναφέρει ότι οι φορολογούμενοι πρέπει να κρατούν στο αρχείο τους μία σειρά έγγραφα που αποδεικνύουν τα όσα δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τις ιατρικές δαπάνες.
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4172, το ποσό του φόρου μειώνεται σε ποσοστό 10% για τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρίες, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογουμένου. Με την ΠΟΛ.1052/20.2.2015, διευκρινίστηκε ότι η μείωση αφορά όλους τους φορολογούμενους, ανεξαρτήτως της πηγής εισοδήματος, και όχι μόνο τους μισθωτούς και συνταξιούχους.
Για τις δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης διευκρινίζεται, επίσης, ότι αφορούν έξοδα που κάνουν οι ίδιοι ή και τα εξαρτώμενα μέλη τους, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.
Μείωση φόρου
Η μείωση του φόρου για ιατρικές δαπάνες επιτυγχάνεται με την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος. Προσοχή, ωστόσο, καθώς το ποσό της έκπτωσης, ανεξάρτητα από το συνολικό ποσό της ιατρικής δαπάνης, δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ για κάθε φορολογούμενο.
Ας δούμε, αναλυτικά, ορισμένες περιπτώσεις.
Αποδεικτικά για έξοδα ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης
1. Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των εξόδων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, απόδειξη λιανικών συναλλαγών εκδοθείσα από τον ιατρό ή φυσικοθεραπευτή ή λογοθεραπευτή κ.λπ., κατά την είσπραξη της αμοιβής.
2. Για την αναγνώριση της δαπάνης για φυσικοθεραπεία, λουτροθεραπεία, λογοθεραπεία, παροχή υπηρεσιών από ψυχολόγο κ.λπ., απαιτείται και σχετική γνωμοδότηση και παραπομπή από τον θεράποντα ιατρό (ή από νοσοκομείο).
3. Για να αποδειχθεί η δαπάνη των νοσηλίων, απαιτείται το προβλεπόμενο νόμιμο παραστατικό, που πρέπει να έχει εκδοθεί από την ιδιωτική κλινική ή το κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα.
4. Επιπλέον, για την απόδειξη της δαπάνης των νοσηλίων, απαιτείται βεβαίωση του διευθυντή της ιδιωτικής κλινικής ή του κρατικού νοσηλευτικού ιδρύματος για τον χρόνο νοσηλείας του ασθενούς και το ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου.
5. Για την αναγνώριση της δαπάνης για την αγορά φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού απαιτείται απόδειξη λιανικής πώλησης από τα φαρμακεία. Ειδικά, για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό απαιτείται και η προσκόμιση αιτιολογημένης ιατρικής γνωμάτευσης.
6. Για τα έξοδα απασχόλησης νοσηλευτή/τριας, βεβαίωση του θεράποντος ιατρού, με την οποία δηλώνεται το είδος της νόσου από την οποία πάσχει ο ασθενής, η διάρκειά της, καθώς και η ανάγκη απασχόλησης νοσηλευτή.
7. Επίσης, για να αναγνωριστούν τα έξοδα απασχόλησης νοσηλευτή, απαιτείται απόδειξη είσπραξης της αμοιβής, εκδοθείσα από το πρόσωπο που πρόσφερε τις σχετικές υπηρεσίες, στην οποία να αναφέρεται το ονοματεπώνυμό του, το όνομα πατρός, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, η διεύθυνση κατοικίας του και η χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών του, υπογεγραμμένη από τον ίδιο.
8. Για να αποδειχτούν τα έξοδα που καταβλήθηκαν σε επιχείρηση περίθαλψης ηλικιωμένων, χρειάζεται η εκδοθείσα απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
9. Για να αποδειχτεί η καταβολή των εξόδων περίθαλψης ηλικιωμένων απαιτείται και βεβαίωση από τον διευθυντή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης για τον ακριβή χρόνο της περίθαλψης, καθώς και το ποσό αυτής.
10. Για να αναγνωριστούν τα έξοδα αγοράς και τοποθέτησης οργάνων στο σώμα του ασθενούς και αντικατάστασης μελών με τεχνητά, απαιτείται απόδειξη λιανικής, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του αγοραστή, καθώς και το είδος του πωλούμενου αντικειμένου.
11. Σε περίπτωση που οι δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης καταβάλλονται από τον ίδιο τον φορολογούμενο, όμως τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στον εργοδότη ή σε ασφαλιστικό ταμείο ή σε ασφαλιστική επιχείρηση για την κάλυψη μέρους του ποσού, για την απόδειξη του υπόλοιπου ποσού της δαπάνης, με το οποίο επιβαρύνθηκε πραγματικά ο φορολογούμενος, απαιτείται σχετική βεβαίωση του εργοδότη, του ασφαλιστικού ταμείου ή της ασφαλιστικής επιχείρησης από την οποία να προκύπτουν:
  • τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη,
  • το συνολικό ποσό της δαπάνης για το οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά,
  • ο αριθμός και η ημερομηνία της απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή της απόδειξης λιανικής πώλησης,
  • το ποσό της δαπάνης που καλύφθηκε από τον εργοδότη ή το ασφαλιστικό ταμείο ή την ασφαλιστική επιχείρηση και
  • το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης με το οποίο επιβαρύνεται ο φορολογούμενος.
Προσοχή: Από τις 22.12.2016 και μετά, οι δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης αναγνωρίζονται μόνο αν έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής.

Απόστολος Αλωνιατης
Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός, Α'  Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Finance & Markets Voice, την Πέμπτη 4 Μαΐου 2017.


 Οι δαπάνες που μειώνουν των φόρο και τα δικαιολογητικά τους.

Είδαμε στο προηγούμενο σημείωμα μας τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να συγκεντρώσουμε για να δικαιολογήσουμε τις ιατρικές δαπάνες που μειώνουν τον φόρο.
Πέρα όμως από τις ιατρικές δαπάνες στον πίνακα 7 (ΠΟΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ή ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ), του εντύπου Ε1, υπάρχουν και άλλες δαπάνες που μειώνουν το φόρο.
Κωδικός 049 (αποδείξεις δαπανών)
Ο κωδικός είναι απενεργοποιημένος και δεν συμπληρώνεται και για το φορολογικό έτος 2016, δεδομένου ότι δεν απαιτούνται αποδείξεις για τη μείωση του φόρου εισοδήματος με βάση το άρθρο 16 του ΚΦΕ.

Κωδικοί 059-060 (Δωρεές χρηματικών ποσών) 

Συμπληρώνονται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλατε, λόγω δωρεάς, προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, τους ιερούς ναούς, τις ιερές μονές του Αγίου Όρους, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, την Ιερά Μονή Σινά, την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, τα δημοτικά νοσοκομεία και τα νοσοκομεία που είναι ν.π.ι.δ. και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα ημεδαπά ν.π.δ.δ., τα ν.π.ι.δ. που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που διέπονται από το ν.1514/1985 (Α’ 13) και τα ερευνητικά κέντρα που αποτελούν ημεδαπά ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ν.π.ι.δ. που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.

Ως χρόνος πραγματοποίησης της δωρεάς θεωρείται ο χρόνος κατάθεσης αυτών και όχι ο χρόνος είσπραξής τους από το δωρεοδόχο.
Για την απόδειξη της δωρεάς χρηματικών ποσών απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) γραμμάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς, το οποίο εκδίδεται από το πιστωτικό ίδρυμα όπου υφίσταται ειδικός λογαριασμός του νομικού προσώπου για το σκοπό αυτό και το οποίο θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία κατάθεσής του και την υπογραφή του δωρητή, κατά περίπτωση, β) βεβαίωση ή αντίγραφο της οικείας πράξης του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώρηση του ποσού αυτής στα επίσημα βιβλία του δωρεοδόχου.

Το συνολικό ποσό των δωρεών επί του οποίου υπολογίζεται μείωση φόρου δε μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος του δωρητή. Η μείωση διενεργείται εφόσον τα ποσά των δωρεών υπερβαίνουν συνολικά τα 100 ευρώ. Το 10% του ποσού των δωρεών αυτών θα αφαιρεθεί από το φόρο σας.

Κωδικοί 075-076 (Δωρεές χρηματικών ποσών στο λογ/σμο αλληλοβοήθειας για την απόσβεση του Δημόσιου χρέους)

Συμπληρώνονται τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε λόγω δωρεάς είτε απευθείας είτε μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων στο «Λογαριασμό αλληλεγγύης για την απόσβεση του Δημόσιου Χρέους» με κωδικό αριθμό 26132462 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας. Για να αναγνωριστεί η δαπάνη απαιτείται το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού στην ΤτΕ ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στο οποίο πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι έγινε η κατάθεση στο  «Λογαριασμό Αλληλεγγύης για την απόσβεση του Δημόσιου Χρέους». Ποσοστό 20% της δαπάνης αυτής θα αφαιρεθεί από το φόρο σας.

Κωδικοί 061-062 (Πολιτιστικές χορηγίες του Ν.3525/2007)
Συμπληρώνονται τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε για πολιτιστικές χορηγίες του ν.3525/2007 (ΦΕΚ16Α) στο Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, τα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες του άρθρου 741 Α.Κ., που επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.
Το αφαιρούμενο συνολικό ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος το οποίο θα αφαιρεθεί από το εισόδημά σας.
Για την απόδειξη της καταβολής των ποσών της πολιτιστικής χορηγίας του ν.3525/2007 που αναγράφηκαν στους κωδικούς αριθμούς 061-062, απαιτείται α) ευκρινές αντίγραφο της απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού με την οποία χαρακτηρίζεται η απαιτούμενη από το νόμο έγγραφη σύμβαση χορηγίας μεταξύ χορηγού και αποδέκτη της χορηγίας ως πολιτιστική, β) σε περίπτωση χορηγίας χρηματικών ποσών, και τα πρωτότυπα αποδεικτικά καταβολής των ποσών της χορηγίας και γ) σε περίπτωση χορηγίας σε είδος ή άυλα αγαθά ή υπηρεσίες, και ευκρινές φωτοαντίγραφο της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού για την εκτίμηση της αξίας τους, καθώς και τα αποδεικτικά παράδοσης της χορηγίας από τον χορηγό και παραλαβής της από τον αποδέκτη αυτής.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι τα ποσά των δωρεών γενικά, καθώς και των χορηγιών που συμπληρώθηκαν στους παραπάνω κωδικούς αριθμούς, δεν πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη για έκπτωση με βάση άλλη διάταξη νόμου.

Κωδικοί 055-056 και 057-058 (Χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων βουλευτών από ιδιώτες)
Αφορά τα ποσά που δόθηκαν ως ιδιωτική χρηματοδότηση σε πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων (κωδ. 055-056), καθώς και σε υποψήφιους και αιρετούς βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (κωδ. 057-058). Το ποσό αυτό εκπίπτει ολόκληρο από το φορολογητέο εισόδημα του χρηματοδότη.
Για την απόδειξη της δαπάνης για ιδιωτική χρηματοδότηση πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων, υποψήφιων και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απαιτείται να έχει εκδοθεί και να έχει ληφθεί από τον φορολογούμενο που κατέβαλε τα χρήματα απόδειξη είσπραξης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ο αριθμός δελτίου ταυτότητάς του. Η δαπάνη για ιδιωτική χρηματοδότηση πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων εκπίπτει μέχρι ποσού 20.000 ευρώ από το φορολογητέο εισόδημα, ενώ η δαπάνη για την ιδιωτική χρηματοδότηση υποψηφίου ή αιρετού βουλευτή ή ευρωβουλευτή εκπίπτει μέχρι ποσού 5.000 ευρώ από το φορολογητέο εισόδημα.
Κάθε ποσό χρηματοδότησης προς πολιτικό κόμμα ή συνασπισμούς κομμάτων που υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ καθώς και κάθε ποσό χρηματοδότησης άνω των 500 ευρώ προς υποψήφιους ή αιρετούς βουλευτές, πρέπει να δίνεται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού με ονομαστική κατάθεση, για να αναγνωριστεί η σχετική έκπτωση. Ποσά μικρότερα των ανωτέρω ορίων πρέπει να δίνονται με οποιαδήποτε μέθοδο επιτρέπει τη σύνδεση του προσφερόμενου ποσού με κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο να μπορεί να ταυτοποιηθεί.

Απόστολος Αλωνιατης
Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός, Α'  Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Finance & Markets Voice, την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017.
Λοιπές δαπάνες που μειώνουν το φόρο ή το εισόδημα.

Στο τρίτο αφιέρωμά μας στις δαπάνες που επιφέρουν μειώσεις φόρων ή το εισόδημα, θα δούμε τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο νόμο.
Μείωση φόρου 200 ευρώ.

Δικαιούνται πρόσθετη μείωση φόρου ύψους 200,00 ευρώ ο φορολογούμενος και τα εξαρτώμενα μέλη του που είναι:

α) Πρόσωπα με τουλάχιστον 67% αναπηρία βάσει γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανώτατης του Στρατού Υγειονομικής Υπηρεσίας (ΑΣΥΕ) για την πιστοποίηση αναπηρίας (δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία).
β) Ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες οι οποίοι έχουν αποστρατευτεί ή/ και αξιωματικοί οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόσημα που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο.
γ) Θύματα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών που δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία, συμπεριλαμβανομένων μελών των οικογενειών αξιωματικών και οπλιτών που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, τα οποία δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από τον κρατικό προϋπολογισμό.
δ) Πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα Εθνικής Αντίστασης ή Εμφυλίου Πολέμου.

Προσοχή: Την ανωτέρω μείωση φόρου τη δικαιούνται όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως της κατηγορίας εισοδήματος που αποκτούν.

Για να έχει ο φορολογούμενος την έκπτωση των 200,00 ευρώ, απαιτείται απαραίτητα γνωμάτευση υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε). Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί ελλιπείς γνωματεύσεις ή γνωματεύσεις από αναρμόδιες, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, υγειονομικές επιτροπές δεν είναι δυνατό να γίνουν δεκτές για την αναγνώριση φορολογικών ελαφρύνσεων. Οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την 01.09.2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α) από τις υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών ή περιφερειών, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη φορολογικής ελάφρυνσης επ' αόριστον, αν πρόκειται για επ' αόριστον κρίση ή αλλιώς μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους. Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί ελλιπείς γνωματεύσεις, δεν θα γίνονται δεκτές για την αναγνώριση της εν λόγω φορολογικής ελάφρυνσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ2: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗTH ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Στον πίνακα Δ2 του Ε1, που μεταφέρονται τα εισοδήματα από ενοίκια από το έντυπο Ε2 υπάρχουν κωδικοί που μειώνουν το εισόδημα που δηλώνεται από τον φορολογούμενο.

Σύμφωνα με τον άρθρο 39 παρ. 3, του N.4172/2013 από το εισόδημα από ενοίκια εκπίπτουν οι παρακάτω δαπάνες 

«3. Οι ακόλουθες δαπάνες εκπίπτουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι φυσικό πρόσωπο εκπίπτει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου.
β) Αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και τα κάθε είδους ιδρύματα οι κάθε είδους δαπάνες εκπίπτουν σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%). Ειδικά για το Άγιο Όρος το ποσοστό της έκπτωσης για τις δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
γ) Αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκπίπτουν σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), οι δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, καθώς και οι πάγιες και λειτουργικές δαπάνες.
δ) Το μίσθωμα που καταβάλλεται στις περιπτώσεις υπεκμίσθωσης.
ε) Οι δαπάνες αντιπλημμυρικών έργων και έργων αποξήρανσης ελών σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
στ) Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στο μισθωτή για τη λύση της μισθωτικής σχέσης του ακινήτου.»

Κωδικοί που συμπληρώνονται στο έντυπο Ε1.
Α) Υπεκμίσθωση ακινήτων και γαιών.

Κωδικοί 111-112

Συμπληρώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτήσατε από υπεκμίσθωση ακινήτων μεταφέροντας, από τα συνολικά ποσά των αντίστοιχων στηλών του εντύπου Ε2, τα επιμέρους ποσά αυτών κατά κατηγορία γης ή ακινήτου.

Κωδικοί 113-114

Συμπληρώνεται το ενοίκιο που καταβάλατε στον εκμισθωτή, εφόσον έχετε αποκτήσει εισόδημα από υπεκμίσθωση ακινήτων.

Κωδικοί 115-116

Συμπληρώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτήσατε από υπεκμίσθωση γαιών-γης μεταφέροντας, από τα συνολικά ποσά των αντίστοιχων στηλών του εντύπου Ε2, τα επιμέρους ποσά αυτών κατά κατηγορία γαιών-γης.

Κωδικοί 117-118

Συμπληρώνεται το ενοίκιο που καταβάλατε στον εκμισθωτή, εφόσον έχετε αποκτήσει εισόδημα από υπεκμίσθωση γαιών-γης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης τμήματος του ακινήτου πρέπει να συμπληρώνεται το ενοίκιο που καταβάλατε για το τμήμα αυτό και όχι το ενοίκιο ολόκληρου του ακινήτου. 

Β) Αποζημίωση που καταβλήθηκε από το μισθωτή στον εκμισθωτή.

Κωδικοί 121-122

Συμπληρώνεται το ποσό της αποζημίωσης που καταβλήθηκε από το μισθωτή στον εκμισθωτή λόγω πρόωρης λύσης της μίσθωσης (άρθρο 43 του Π.Δ. 34/10.2.1995). Επίσης συμπληρώνονται και τα ποσά της άυλης εμπορικής αξίας που καταβλήθηκαν από τον μισθωτή πέρα από τα ενοίκια, κατά την μίσθωση γης ή ακινήτου.

Κωδικοί 163-164

Συμπληρώνεται το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλατε το έτος 2016 με βάση νόμο (ν.813/1978, όπως τροποποιήθηκε με το ν.2041/1992) στο μισθωτή ακινήτου, σε περίπτωση λύσης επαγγελματικής μίσθωσης.

Κωδικοί 165-166

Συμπληρώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτήσατε το 2016 από την εκμίσθωση του ακινήτου στην περίπτωση που καταβλήθηκε αποζημίωση που συμπληρώθηκε στους κωδικούς 163-164.

Προσοχή:  Για την απόδειξη του ποσού της αποζημίωσης που καταβάλλει ο ιδιοκτήτης ακινήτου στον ενοικιαστή για τη λύση της μισθωτικής σχέσης, απαιτείται το σχετικό δικαιολογητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώην ΚΦΑΣ.

Γ) Λοιπές μειώσεις στα ακίνητα.

Κωδικοί 159-160

Συμπληρώνεται το συνολικό ποσό των δαπανών που εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα ακίνητης περιουσίας για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης ελών για τις περιπτώσεις 1δ, 3, 4γ και 5β.
Προσοχή: Για την απόδειξη του ποσού των δαπανών που καταβάλλει ο εκμισθωτής για αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποξήρανσης το νόμιμα εκδοθέν δικαιολογητικό.

Υ.Γ. Για τις καταργήσεις των φοροαπαλλαγών με το πολυνομοσχέδιο θα ασχοληθούμε σε επόμενο σημείωμα.

Απόστολος Αλωνιατης 
Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός, Α'  Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE, Συγγραφέας.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Finance & Markets Voice, την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια: