Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

Ο.Α.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Ο.Α.Ε.Ε.
Κωδικοποίηση συνταξιοδοτικών διατάξεων

Ο.Α.Ε.Ε.
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Έχει ολοκληρωθεί από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Παροχών, η κωδικοποίηση των συνταξιοδοτικών διατάξεων, που αφορούν φυσικά τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ.

Με την εργασία αυτή παρουσιάζεται σε πλήρη και ολοκληρωμένη μορφή, το σύνολο της νομοθεσίας (νόμοι, διατάγματα, ευρωπαϊκοί κανονισμοί, υπουργικές αποφάσεις) της σχετικής με τις συνταξιοδοτικές διατάξεις ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ. 
 

Πίνακας Περιεχομένων

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
Σύνταξη γήρατος

1. Παλαιοί ασφαλισμένοι (ασφαλισθέντες μέχρι 31.12.1992) 1
2. Νέοι ασφαλισμένοι ( ασφαλισθέντες από 1.1.1993) 1
3. Σύνταξη γήρατος τυφλών - αναπήρων ειδικών κατηγοριών ν.612/1977 (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι) 2
4. Γονείς - Σύζυγοι- Αδελφοί αναπήρων για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
Σύνταξη αναπηρίας

1. Παλαιοί ασφαλισμένοι( ασφαλισθέντες μέχρι 31.12.1992) 3
2. Νέοι ασφαλισμένοι(ασφαλισθέντες από 1.1.1993)  3
3. Οριστικοποίηση συντάξεων αναπηρίας 4
4. Μετατροπή αναπηρικής σύνταξης σε γήρατος παλαιών και νέων ασφαλισμένων 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου- συνταξιούχου

1. Παλαιοί ασφαλισμένοι( ασφαλισθέντες μέχρι 31.12.1992)  5
2. Νέοι ασφαλισμένοι(ασφαλισθέντες από 1.1.1993)  6
3. Συρροή συντάξεων θανάτου από τα πρώην ταμεία  6
4. Συνταξιοδότηση επιζώντων συζύγων μετά την λήξη της τριετίας  6
5. Συνταξιοδότηση διαζευγμένου/ης σε περίπτωση θανάτου του/της πρώην συζύγου  7
6. Συνταξιοδότηση άγαμων - διαζευγμένων θυγατέρων  7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
Διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων 7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Συνταξιοδότηση θυμάτων τρομοκρατών και πληγέντων από πυρκαγιές 7  

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ- ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Αναγνωριζόμενοι χρόνοι για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξηση 10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

1. Ευρωπαική Ένωση - Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (Ε.Ο.Χ) Ελβετία  12
2. Διμερείς Συμβάσεις Κλασικού Τύπου 12
3. Ιδιόμορφες συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης 13

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
Υπολογισμός ποσού σύνταξης

1. Παλαιοί ασφαλισμένοι (ασφαλισθέντες μέχρι 31.12.1992)  13
2. Νέοι ασφαλισμένοι ( ασφαλισθέντες από 1.1.1993)  14
3. Υπολογισμός ποσού σύνταξης (ασφαλισθέντες από 1.1.2011). ... 14
4. Ανώτατο όριο σύνταξης  15
5. Χορήγηση δώρων και επιδομάτων  15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Παρακράτηση οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών σε υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένο 15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
Απασχόληση συνταξιούχων 15

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

1. Εξωιδρυματικό (παραπληγικό) επίδομα 17
2. Επίδομα απολύτου αναπηρίας ( συμπαράστασης) 18
3. Ε.Κ.Α.Σ 18
4. Επίδομα αεροθεραπείας 18

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ

1. Χορήγηση προσωρινής σύνταξης 19
2. Αίτηση σύνταξης χωρίς διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας 19
3. Προσωρινή αναπηρική σύνταξη χωρίς διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας 19
4. Απονομή σύνταξης: Διαδικασία και Δικαιολογητικά  19
5. Διεκδίκηση αξιώσεων ΟΑΕΕ κατά τρίτων Υπευθύνων ατυχημάτων σε ασφαλισμένους- συνταξιούχους του Οργανισμού 20

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Θέματα γενικού περιεχομένου σχετικά με συνταξιοδοτικές παροχές 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
Εντασσόμενα Ταμεία
1. Τ.Α.Χ.Μ.Α 22
2. Τ.Α.Ε.Κ 22
3. Τ.Σ.Ε 22
4. ΤΑ.Ν.Π.Υ 22
5. Τ.Π.Ξ 22
6. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.1 23
7. Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών 23

1. Αλφαβητικό Ευρετήριο Κωδικοποίησης 24
2. Νομοθετικό Ευρετήριο κατ' έτος  29 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ

1. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ασφαλισθέντες μέχρι 31.12.1992)


παρ. 6
αρθρ. 6 αρθρ. 47
π.δ 116/1988 ν. 2084/1992

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γήρατος πρώην ΤΕΒΕ
παρ. 6
αρθρ. 95 αρθρ. 47
π.δ.668/1981 
ν. 2084/1992

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γήρατος πρώην ΤΑΕ
παρ. 6
αρθρ. 36 αρθρ. 47
π.δ 669/1981 
ν. 2084/1992

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γήρατος πρώην ΤΣΑ

αρθρ. 20
Π.Δ. 258/2005

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γήρατος ΟΑΕΕ
παρ. 5, 8
αρθρ. 10
ν. 3863/2010

Σταδιακή αύξηση του απαιτουμένου συντάξιμου χρόνου των 35 ετών από το έτος 2011 κατά ένα έτος και μέχρι την συμπλήρωση 40 ετών με συνυπολογισμό χρόνων άρθ 39,40 και 41 ν.3996/2011
παρ. 5 παρ.18
αρθρ. 40 αρθρ.10
ν.3996/2011ν. 3863/2010

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με 35 έτη ασφάλισης ως 31/12/2010 με συνυπολογισμό χρόνων άρθρου 40 ν.2084/1992 εφόσον υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης μέχρι 31/12/2013

αρθρ. 39
ν. 3996/2011

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με διατάξεις που ίσχυαν μέχρι 31/12/2010 με συνυπολογισμό χρόνου άρθρου 141 ν.3655/2008

2. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ασφαλισθέντες από 1.1.1993)

 

αρθρ. 24
ν.2084/1992

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γήρατος
παρ. 2
αρθρ. 145
αρθρ. 47 αρθρ. 24
ν.3655/2008
ν.3518/2006 ν.2084/1992

Καθορισμός ποσοστού μείωσης κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από την συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.
παρ. 10
αρθρ. 10
ν.3863/2010

Χορήγηση σύνταξης σε ηλικία 60 ετών και συντάξιμο χρόνο 40 ετών
παρ.17 ε
παρ. 6
αρθρ. 10
αρθρ. 24
ν.3863/2010
ν.2084/1992

Καθορισμός ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης μητέρων ή χήρων πατέρων ανηλίκων στο 65ο έτος για πλήρη σύνταξη και στο 60ο έτος για μειωμένη
παρ.17 ε παρ. 6
αρθρ. 10 αρθρ. 24
ν.3863/2010ν.2084/1992

Χορήγηση σύνταξης σε μητέρες ή χήρους πατέρες ανικάνων τέκνων με συντάξιμο χρόνο 20 ετών στο 55ο για πλήρη ή στο 50ο για μειωμένη

 

3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΤΥΦΛΩΝ - ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ν.612/1977 (ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ)

 

αρθρ. 1
ν. 612/1977

Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος τυφλών ανεξαρτήτως ηλικίας με 15 έτη ασφάλισης. Υπολογισμός ποσού σύνταξης ως να έχουν πραγματοποιηθεί 35 έτη ασφάλισης, με τον επιπλέον χρόνο στην 1η ασφαλιστική κατηγορία
παρ. 7
αρθρ. 40
ν.1902/1990

Επέκταση σε παραπληγία - τετραπληγία

αρθρ. 16
ν.2227/1994

Επέκταση σε Β ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική η μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με π.α 67% και άνω που υποβάλλονται σε μετάγγιση.
παρ. 2 παρ. 3
αρθρ. 2 αρθρ. 5
ν.3075/2002 ν.3232/2004

Επέκταση σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβολή σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Οριστικοποίηση μετά από 6 έτη συνταξιοδότησης και εξέταση δύο φορές από υγειονομικές επιτροπές. Οριστικοποίηση εξαρχής εφόσον η 15ετία έχει διανυθεί στο τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας.
παρ. 1
αρθρ. 5
ν.3232/2004

Επέκταση σε αιμορροφιλία τύπου Α, Β, σε μεταμοσχευμένους συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας) που βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή, με π.α. 67% και άνω.

αρθρ. 61
ν.3518/2006

Επέκταση σε μεταμόσχευση μυελού των οστών υπό συνεχή ανοσοκαταστολή , σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία - τετραπληγία, ακρωτηριασμό κατά τα δύο άνω ή κάτω άκρα ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο με π .α. 67% και άνω.

αρθρ. 37
ν.3996/2011

Επέκταση σε κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή με π. α 67% και άνω.

αρθρ. 42
ν.3996/2011

Εξαίρεση από τους περιορισμούς άρθρου 16 ν.3863/2010 περί απασχόλησης συνταξιούχων.

 

 
4. ΓΟΝΕΙΣ - ΣΥΖΥΓΟΙ - ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 

 
παρ. 8
 παρ. 6
 παρ. 4
αρθρ. 26
αρθρ. 37
αρθρ.140
αρθρ. 61
αρθρ. 5

ν.4075/2012
ν.3996/2011
ν.3655/2008
ν.3518/2006
ν.3232/2004

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γονέων-συζύγων-
αδελφών αναπήρων με την συμπλήρωση 25 ετών
πραγματικής ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου
ηλικίας και χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση .

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

1. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ(ασφαλισθέντες μέχρι 31.12.1992)


   

αρθρ. 7
π.δ.116/1988

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αναπηρίας πρώην ΤΕΒΕ

αρθρ. 93,
94 αρθρ. 1
π.δ.668/1981 π.δ 629/1985

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αναπηρίας πρώην ΤΑΕ

αρθρ. 37 αρθρ. 4
π.δ 669/1981 π.δ 17/1985

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αναπηρίας πρώην ΤΣΑ

αρθρ. 50 αρθρ. 21
ν. 3996/2011Π.Δ. 258/2005

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αναπηρίας ΟΑΕΕ

αρθρ. 22
Π.Δ. 258/2005

Διαδικασία διαπίστωσης αναπηρίας- επιδείνωση

 

 
2. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ(ασφαλισθέντες από 1.1.1993)

 

 

αρθρ. 25
ν.2084/1992

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αναπηρίας νέων ασφαλισμένων

αρθρ. 26
ν.2084/1992

Συνταξιοδότηση λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας

αρθρ. 29 αρθρ. 27
ν.2084/1992ν.1902/1990

Ποσοστό αναπηρίας και ποσό σύνταξης

 

 
3. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

 

 
παρ. 7
αρθρ. 7
π.δ116/1988

Οριστικοποίηση με διατάξεις πρώην ΤΕΒΕ
παρ. 4
αρθρ. 94
π.δ668/1981

Οριστικοποίηση με διατάξεις πρώην ΤΑΕ

αρθρ. 10 αρθρ. 36
π.δ425/1983 π.δ669/1981

Οριστικοποίηση με διατάξεις πρώην ΤΣΑ
παρ. 7,8
αρθρ. 22
Π.Δ. 258/2005

Οριστικοποίηση με διατάξεις ΟΑΕΕ
παρ. 3
αρθρ. 8 αρθρ. 25
ν.3863/2010ν.2084/1992

Οριστικοποίηση σύνταξης αναπηρίας νέων ασφαλισμένων

αρθρ. 16
ν.3846/2010

Εξ αρχής οριστικοποίηση σύνταξης με ποσοστό 80 % και άνω στις παθήσεις: σύνδρομο Down-αυτισμός- υψηλού βαθμού νοητική υστέρηση, ακρωτηριαστικές βλάβες άνω ή κάτω άκρων, φωκομέλειες , νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμόσχευση νεφρών ή άλλων συμπαγών οργάνων, τυφλότητα, παραπληγία τετραπληγία, ινώδης κυστική νόσος

 

 4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΓΗΡΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

 

 
παρ. 7
αρθρ.
Π.Δ. 258/2005

Μετατροπή σύνταξης αναπηρίας σε γήρατος
παρ. 1
22&
άρθρ. 20
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ

1. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ(ασφαλισθέντες μέχρι 31.12.1992)

 

αρθρ. 40 αρθρ. 5 αρθρ. 10
ν.1902/1990β.δ 5/1955 π.δ116/1988

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου
Καθορισμός του ποσού της σύνταξης των μελών οικογένειας για το πρώην ΤΕΒΕ

αρθρ. 96 αρθρ. 3 αρθρ. 98
π.δ668/1981
π.δ629/1985 π.δ668/1981

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου
Καθορισμός του ποσού της σύνταξης των μελών οικογένειας για το πρώην ΤΑΕ

αρθρ. 38 αρθρ. 8 αρθρ. 40
π.δ669/1981
π.δ425/1983 π.δ669/1981

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου
Καθορισμός του ποσού της σύνταξης των μελών οικογένειας για το πρώην ΤΣΑ

αρθρ. 23
αρθρ. 25 αρθρ.62
Π.Δ. 258/2005
Π.Δ. 258/2005ν.2676/1999

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου Καθορισμός ορίου ηλικίας (26ο) σπουδαζόντων τέκνων
Συνταξιοδότηση ανικάνων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων με π.α 67% και άνω
Καθορισμός του ποσού της σύνταξης των μελών οικογένειας για τον ΟΑΕΕ
Χορήγηση σύνταξης σε χήρες , χήρους

αρθρ.12
ν.3863/2010

Διάρκεια γάμου
παρ. 3
αρθρ. 6
ν.2335/1995

Καθορισμός ορίου ηλικίας (24ο ) τέκνων ορφανών εξ αμφοτέρων γονέων ανεξαρτήτως σπουδών

αρθρ. 20
ν.2556/1997

Καθορισμός ορίου ηλικίας (24ο ) σπουδαζόντων τέκνων
Κατάργηση κάθε αντίθετης καταστατικής διάταξης.
παρ. 1
αρθρ. 61
ν.3518/2006

Συνταξιοδότηση τέκνων με ψυχιατρικές παθήσεις εφόσον αυτές επήλθαν πριν την συμπλήρωση του 25ου έτους
παρ. 3
παρ. 5
αρθρ. 26
αρθρ. 5
ν.4075/2012
ν.3232/2004

Καθορισμός ποσού σύνταξης για παιδιά ορφανά και από τους δύο γονείς με ποσοστό αναπηρίας 67% που οφείλεται σε νοητική υστέρηση, αυτισμό, πολλαπλές βαριές αναπηρίες ή χρόνιες ψυχικές διαταραχές.

 

 2. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ(ασφαλισθέντες από 1.1.1993)

 

αρθρ. 27 αρθρ. 31
ν.2084/1992ν.2084/1992

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου Υπολογισμός ποσού σύνταξης δικαιοδόχων μελών

αρθρ.12
ν.3863/2010

Διάρκεια γάμου

3. ΣΥΡΡΟΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΑ

αρθρ. 55
αρθρ. 37
ν.3996/2011
Π.Δ. 258/2005

Προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης σε περίπτωση συρροής συντάξεων θανάτου από τα πρώην ταμεία

4. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

αρθρ. 62
ν.2676/1999

Περιορισμός σύνταξης θανάτου μετά την παρέλευση τριετίας εφόσον συντρέχει απασχόληση ή σύνταξη εξ' ιδίου δικαιώματος.(θάνατος από 5/01/1999) Εξαιρέσεις: ΟΓΑ, πολεμικές συντάξεις, Δημόσιο, ΝΠΔΔ

αρθρ. 4
ν.3385/2005

Περιορισμός σύνταξης θανάτου μετά παρέλευση τριετίας εφόσον συντρέχει απασχόληση ή σύνταξη εξ' ιδίου δικαιώματος ή σύνταξη θανάτου (θάνατος από 19/08/2005)
Εξαιρέσεις: ΟΓΑ, πολεμικές συντάξεις, Δημόσιο, ΝΠΔΔ Κατάργηση του ηλικιακού ορίου των 40 ετών κατά την ημερομηνία θανάτου

αρθρ.12, 13
ν.3863/2010

Οι ίδιοι ως άνω περιορισμοί με την προσθήκη των συντάξεων λόγω θανάτου από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ (θάνατος από 15/07/2010)
Εξαιρέσεις: ΟΓΑ, πολεμικές συντάξεις, Δημόσιο εξ ιδίου δικαιώματος , ΝΠΔΔ
παρ. 5 α
αρθρ. 2
ν.4002/2011

Οι ίδιοι ως άνω περιορισμοί με την προσθήκη των συντάξεων εξ ιδίου δικαιώματος από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ (θάνατος από 22/08/2011) Εξαιρέσεις: ΟΓΑ, πολεμικές συντάξεις

 

 
5. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥ

 

 
παρ. 3
αρθρ. 37
αρθρ. 4
ν.3996/2011
ν.3232/2004

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης διαζευγμένου/ης λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου (θάνατος μετά την 5/8/2011)

αρθρ. 4
ν.3232/2004

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης διαζευγμένου/ης λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου (θάνατος πριν την 5/8/2011)

 

 
6. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΓΑΜΩΝ - ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ

 

 

αρθρ. 9 αρθρ. 10 αρθρ. 24 αρθρ. 19 αρθρ. 5
ν.1976/1991 ν.1902/1990
ν.1276/1982 ν. 997/1979 β.δ 5/1955

Προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης

αρθρ. 51 αρθρ. 51
ν.2084/1992ν.1140/1981

Καθορισμός εισοδηματικού κριτηρίου

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

 

 
παρ. 14 παρ.9,10
αρθρ. 42
αρθρ. 10 αρθρ. 47
ν.3996/2011
ν.3863/2010ν.2084/1992

Θεμελίωση δικαιώματος για δεύτερη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας ασφαλισμένων που λαμβάνουν σύνταξη από άλλο ασφαλιστικό φορέα
παρ. 5 παρ. 6
αρθρ. 42 αρθρ. 19
ν.3996/2011ν.2150/1993

Εξαίρεση: Άσκηση θεμελιωμένου συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος ταυτόχρονα ή μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη συνταξιοδότησης από τον πρώτο φορέα.

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

 
αρθρ. 2 ν. 1977/1991 και άρθρο 5 παρ.2 Συνταξιοδότηση θυμάτων τρομοκρατών πράξης νομοθετικού περιεχομένου Συνταξιοδότηση πληγέντων από πυρκαγιές έτους έτους 2007 «Κοινωνικές Παροχές και 2007 οικονομικές Ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές»

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

 
παρ. 2
αρθρ. 3
ν.δ4202/1961

Παράλληλος χρόνος: περίοδοι ταυτόχρονης ασφάλισης σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικούς οργανισμούς λαμβάνονται υπόψη μόνο μια φορά κατ επιλογήν του υποψηφίου συνταξιούχου .

αρθρ. 6
ν.δ4202/1961

Επί εργατικών ατυχημάτων εφαρμογή νομοθεσίας στην ασφάλιση του φορέα στον οποίο επαλήθευσε ο ασφαλιστικός κίνδυνος

αρθρ. 63 αρθρ. 9
ν. 2676/1999ν. 1405/1983

Προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε μετά την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.

αρθρ. 8
ν. 1027/1980

Κατάταξη χρόνου διαδοχικής ασφάλισης πρώην ΤΕΒΕ

αρθρ. 6
π.δ 668/1981

Κατάταξη χρόνου διαδοχικής ασφάλισης πρώην ΤΑΕ

αρθρ. 1-6
ν. 1405/1983

Αναγνώριση από το Δημόσιο χρόνου απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και αναγνώριση χρόνου δημόσιας υπηρεσίας από τους ασφαλιστικούς φορείς με καταβολή εισφορών. Καταλαμβάνει όσους διορίστηκαν στο Δημόσιο πριν την 1/1/1983.
παρ. 3, 7, 8
παρ. 3 παρ. 4
αρθρ. 5
αρθρ. 17 αρθρ. 20
ν. 2320/1995
ν. 2084/1992ν.2084/1992

Επέκταση του θεσμού της διαδοχικής ασφάλισης στο Δημόσιο με αναδρομική εφαρμογή .Καταλαμβάνει όσους διορίστηκαν στο Δημόσιο από 1/1/1983 και μετά

αρθρ. 69
ν. 2084/1992

Χορήγηση τμηματικού ποσού συμμετέχοντα φορέα ανάλογα με το όριο ηλικίας που προβλέπεται από την νομοθεσία του
παρ. 2
παρ. 2
αρθρ. 8
αρθρ. 13
ν. 3050/2002
ν. 2458/1997

Εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής μεταξύ Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και φορέων κοινωνικής ασφάλισης για τους ασφαλιζόμενους στην Κύρια Ασφάλιση του ΟΓΑ από 1/1/1998

  
   

αρθρ. 15
ν. 2556/1997

Συμψηφισμός καταβληθέντων ποσών συντάξεων που χορηγήθηκαν από αναρμόδιο οργανισμό με οφειλόμενα από οργανισμό που κρίθηκε αρμόδιος

αρθρ. 1
ν. 3232/2004

Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης- υπολογισμός ποσού συμμετέχοντα- ποσοστό για συντάξιμες αποδοχές
παρ. 3
αρθρ. 1
ν. 3232/2004

Υπολογισμός της σύνταξης και με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.1902/1990όταν συμμετέχων φορέας είναι φορέας αυτοτελώς απασχολουμένων
παρ. 12
αρθρ. 1
αρθρ. 10 αρθρ. 5
ν. 3232/2004
ν. 1405/1983
ν.δ 4202/1961

Υπολογισμός της σύνταξης με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.1405/1983 για ασφαλισμένους οι οποίοι μέχρι και την31/12/1978 είχαν υπαχθεί διαδοχικά στην ασφάλιση δύο ή περισσοτέρων οργανισμών που ασφαλίζουν ή μόνο μισθωτούς ή μόνο αυτοτελώς απασχολουμένους

αρθρ. 2
ν. 3232/2004

Συμμετοχή των οργανισμών στην δαπάνη συνταξιοδότησης (αλληλόχρεος λογαριασμός)
παρ. 7
αρθρ. 75
ν. 3863/2010

Αλλαγή του διακανονισμού επί προσωρινών συντάξεων αναπηρίας, καθιέρωση οριστικού διακανονισμού όπως στις περιπτώσεις γήρατος

αρθρ. 3
ν. 3232/2004

Αναλογιστικοί Συντελεστές
παρ. 1-4
παρ. 1 -4
αρθρ. 5
αρθρ. 14 αρθρ. 9 αρθρ. 2
ν. 3863/2010
ν. 1902/1990
ν. 1405/1983 ν.δ4202/1961

Αρμοδιότητα κρίσης δικαιώματος γήρατος, αναπηρίας, θανάτου
παρ. 2
παρ. 4β
αρθρ. 5
αρθρ. 1
ν. 3863/2010
ν. 3232/2004

Καταβολή τμηματικού ποσού συμμετέχοντα φορέα ταυτόχρονα με του απονέμοντα κατ' επιλογή του ασφαλισμένου , μειωμένο κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται έως την συμπλήρωση των προβλεπομένων από τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.2084/1992ορίων ηλικίας
παρ. 3
αρθρ. 5
ν. 3863/2010

Ανακαθορισμός συντάξιμων αποδοχών φορέων κύριας ασφάλισης μισθωτών που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του ποσού της σύνταξης με συντελεστές ωρίμανσης
παρ. 4
παρ. 1β
αρθρ. 5
αρθρ. 1
ν. 3863/2010
ν. 3232/2004

Καθορισμός σε 2% του ποσοστού επί των συντάξιμων αποδοχών του ΟΑΕΕ όταν είναι συμμετέχων φορέας και επιλεγούν οι καταστατικές του διατάξεις

 

 
παρ. 9
αρθρ. 48
ν. 3996/2011

Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της επιβάρυνσης του αλληλόχρεου λογαριασμού. Δεν υπολογίζονται δώρα και επιδόματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Ή ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
παρ.
1,2,5,7 παρ. 18
παρ. 1 παρ. 12
αρθρ. 40
αρθρ. 10
αρθρ. 5 αρθρ. 40,
47 άρθρ. 23 άρθρ. 1
ν. 3996/2011
ν. 3863/2010
ν. 2335/1995
ν. 2084/1992

Συνυπολογισμός χρόνου στρατιωτικής θητείας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξηση του ποσού
παρ.1
ν. 1539/1985
ν. 1358/1983


παρ.2
αρθρ.15
αρθρ.2
αρθρ.14
ν.3232/2004ν. 1759/1988
ν. 1276/1982 
ν. δ 172/1974

Συνυπολογισμός χρόνου εκτόπισης ή φυλάκισης κατά την δικτατορική περίοδο 21/4/1967-24/7/1974

αρθρ.34, 35
ν. 1543/1985

Συνυπολογισμός χρόνου Εθνικής Αντίστασης
παρ.
1,2,5,7 παρ. 18
παρ. 1 παρ. 12
αρθρ. 40
αρθρ. 10
αρθρ. 5 αρθρ. 40, 47
ν. 3996/2011
ν. 3863/2010
ν. 2335/1995
ν. 2084/1992

Συνυπολογισμός των παρακάτω χρόνων: Χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών Χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας μέχρι 200 ημέρες την τελευταία δεκαετία
Χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας μέχρι 200 ημέρες την τελευταία δεκαετία Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών μέχρι 2 έτη

αρθρ. 40 αρθρ. 141
ν.3996/2011ν. 3655/2008

Συνυπολογισμός χρόνου παιδιών με ημερομηνία γέννησης από 1/1/2000 και μετά.
παρ. 1
αρθρ. 39
ν. 3996/2011

Συνυπολογισμός χρόνου παιδιών ανεξαρτήτως ηλικίας

αρθρ. 40 αρθρ. 40
ν.3996/2011ν. 2084/1992

Συνυπολογισμός των παρακάτω χρόνων: Χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών Χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας μέχρι 300 ημέρες Χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας μέχρι 300 ημέρες
Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών μέχρι 2 έτη

 
Χρόνος σπουδών
Χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρίσει ασφάλιση σε φορείς κύριας ασφάλισης μετά την υπαγωγή για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο ( κενά ασφάλισης) Χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας
Χρόνος απεργίας
Χρόνος μαθητείας μέχρι δύο έτη
Χρόνος προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή ανυποταξίας του στρατιωτικού ποινικού κώδικα
Χρόνος που μεσολαβεί από την απόκτηση του πτυχίου μέχρι και την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος των ασφαλισμένων Ε.Τ.Α.Α
παρ. 4
αρθρ. 40
ν. 3996/2011

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για τις αναγνωρίσεις
παρ. 1
αρθρ. 41
ν. 3996/2011

Συνυπολογισμός και καταβολή εισφορών χρόνου προεγγραφής μέχρι πέντε έτη
παρ. 1
αρθρ. 40 αρθρ. 5 αρθρ. 40
ν. 3996/2011ν. 2335/1995 ν. 2084/1992

Συνυπολογισμός χρόνου αναπηρικής σύνταξης για συμπλήρωση ελάχιστων χρονικών προϋποθέσεων, με πραγματικό χρόνο ασφάλισης δώδεκα (12) ετών
παρ. 6
αρθρ. 40
ν. 3996/2011

Καθορισμός μέγιστου συνυπολογιζόμενου χρόνου από αναγνώριση
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
1. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (Ε.Ο.Χ) - ΕΛΒΕΤΙΑΕυρωπαϊκοί Κανονισμοί 883/2004 & 988/2009
Ευρωπαϊκός Κανονισμός 987/2009

Ευρωπαϊκή Ένωση από 1 -5-2010 Ελβετία από 1-4-2012
Καθορισμός διαδικασίας εφαρμογής του Ε. Κ 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας
Κανονισμός (ΕΟΚ) 1408/1971 Κανονισμός (ΕΟΚ) 574/1972
Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (Ε.Ο.Χ): Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Ελβετία (μέχρι 30-3-2012)
Τρόπος εφαρμογής Κανονισμού (ΕΟΚ) 1408/1971 σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας

2. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ν.2186 /1994

Διμερής Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης Ελλάδας - Η.Π.Α από 1/9/1994
ν.2492/1997 
ν.1318/1983

Διμερής Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης Ελλάδας- Καναδά από 1/5/1983
ν.3476 /2006 
ν.1317/1983

Διμερής Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης Ελλάδας- Κεμπέκ από 1/9/1983
ν.1602/1986

Διμερής Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης Ελλάδας-Αργεντινής από 1/5/1988
ν.1533 /1985

Διμερής Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης Ελλάδας-Βραζιλίας από 1/9/1988
ν..2259/1994

Διμερής Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης Ελλάδας-Βενεζουέλας από 1/2/1995
ν. 2258/1994

Διμερής Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης Ελλάδας-Ουρουγουάης από 1/3/1997
ν. 2185/ 1994

Διμερής Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης Ελλάδας-Νέας Ζηλανδίας από 1/4/1994
ν. 3977/2008

Διμερής Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης Ελλάδας-Αυστραλίας από 1/10/2008 μόνο για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος

3. ΙΔΙΟΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ν.1595/1986

Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας Ελλάδας - Αιγύπτου από 26/9/1986
ν.1909/1990

Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας Ελλάδας - Λιβύης από 1/3/1991

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙαρθρ. 9 αρθρ.6
π.δ116/1988 β.δ 5/1955

Υπολογισμός ποσού σύνταξης με διατάξεις ΤΕΒΕ Καθορισμός κατωτάτου ορίου

αρθρ. 97 αρθρ.110
π.δ668/1981

Υπολογισμός ποσού σύνταξης με διατάξεις ΤΑΕ Καθορισμός κατωτάτου ορίου

αρθρ. 9 αρθρ. 39
π.δ425/1983 π.δ669/1981

Υπολογισμός ποσού σύνταξης με διατάξεις ΤΣΑ Καθορισμός κατωτάτου ορίου

αρθρ. 24, 37
Π.Δ. 258/2005

Υπολογισμός ποσού σύνταξης με διατάξεις ΟΑΕΕ Καθορισμός κατωτάτου ορίου

παρ. 2 α παρ. 2
αρθρ. 8 αρθρ. 7
ν.3552/2007 ν2676/1999

Επιλογή καταστατικών διατάξεων πρώην ταμείων ή διατάξεων Ο.Α.Ε.Ε για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, το ποσό της σύνταξης, τα χορηγούμενα επιδόματα και τα κατώτατα όρια.

αρθρ. 1, 2
ν.3863/2010

Βασική σύνταξη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από την 1.1.2015 και εφεξής
παρ. 1
αρθρ. 4
ν.3863/2010

Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισμένων που έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο έως και 31.12.2010 και θεμελιώνουν δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας μετά την 1.1.2015
παρ. 2
αρθρ. 4
ν.3863/2010

Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισμένων που έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο έως και 31.12.2010 και θεμελιώνουν δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας ως31/12/2014
2. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

αρθρ. 28
29 αρθρ. 30
ν.2084/1992ν.2084/1992

Υπολογισμός σύνταξης λόγω γήρατος και αναπηρίας των νέων ασφαλισμένων
Προσαύξηση σύνταξης με επίδομα τέκνων

αρθρ. 16
ν.3232/2004

Καθορισμός κατωτάτου ορίου

αρθρ. 1, 2
ν.3863/2010

Βασική σύνταξη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από την 1.1.2015 και εφεξής
παρ. 1
αρθρ. 4
ν.3863/2010

Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισμένων που έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο έως και 31.12.2010 και θεμελιώνουν δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας μετά την 1.1.2015
παρ. 2
αρθρ. 4
ν.3863/2010

Αναλογικό ποσό σύνταξης ασφαλισμένων που έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο έως και 31.12.2010 και θεμελιώνουν δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας ως31/12/2014

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 1.1.2011 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

αρθρ. 1, 2
ν.3863/2010

Βασική σύνταξη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από την 1.1.2015 και εφεξής

αρθρ. 3
ν.3863/2010

Αναλογικό ποσό σύνταξης για ασφαλισμένους πρώτη φορά από 1.1.2011 και εφεξής

4. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ


αρθρ. 2
ν.2084/1992

Καθορισμός ανωτάτου ορίου σύνταξης
5 . ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
παρ. 10-15
αρθρ. 3 αρθρ. 26
ν.3845/2010Π.Δ. 258/2005

Δικαιούχοι - Ύψος - Συρροή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟπαρ. 3
αρθρ. 32
αρθρ. 39, 40, 43 αρθρ. 61
ν. 4075/2012
ν. 3996/2011
ν. 3863/2010

Συνταξιοδότηση αν το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν ξεπερνά τις τριάντα (30) μηνιαίες συντάξεις κατωτάτων ορίων λόγω γήρατος προσαυξημένο με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις και μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ.
παρ. 2
αρθρ. 30 αρθρ. 6
Π.Δ. 258/2005π.δ.258/1983

Έναρξη δικαιώματος σύνταξης υπό τον όρο της εξόφλησης της οφειλής ή του περιορισμού της στο εκάστοτε προβλεπόμενο όριο.
Καταβολή ποσού που τυχόν υπερβαίνει το εκάστοτε ανωτέρω όριο.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ


αρθρ. 42 αρθρ. 16 αρθρ. 63
ν.3996/2011ν.3863/2010ν2676/1999

Περιορισμοί συνταξιοδότησης μετά την απασχόληση και επιπτώσεις ανάλογα με την ηλικία, το είδος και το ύψος της χορηγουμένης σύνταξης καθώς και το είδος της απασχόλησης.
Εξαιρέσεις : συνταξιούχοι ν. 612/77 όπως ισχύει και συνταξιούχοι γήρατος που λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα ν. 1140/81 όπως ισχύει.
παρ. 2 παρ. 2
αρθρ. 16 αρθρ. 77 αρθρ. 2
ν.3863/2010ν.3852/2010 ν.3833/2010

Εξομοίωση με μισθωτούς ως προς τους περιορισμούς της απασχόλησης των συνταξιούχων που κατέχουν θέση συμπαραστάτη του δημότη ή αιρετών οργάνων Ο.Τ.Α. και λοιπά.
παρ. 3
αρθρ. 42 αρθρ. 32
ν.3996/2011Π.Δ. 258/2005

Διατήρηση σε ισχύ καταστατικών διατάξεων των φορέων που προβλέπουν διακοπή ή αναστολή καταβολής της σύνταξης στην περίπτωση που ο συνταξιούχος ασκήσει επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται. Διατήρηση σε ισχύ των διατάξεων άρθρου 63 ν2676/99 ως 31-12-2012 για όσους συνταξιούχους έχουν ήδη υπαχθεί σε αυτές έως την έναρξη ισχύος του νέου νόμου (15-7-2010) , και υπαγωγή από 1-1­2013 στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
1. ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ (ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ) ΕΠΙΔΟΜΑ
αρθρ. 42
ν.1140/1981

Χορήγηση σε ασφαλισμένους , συνταξιούχους λόγω γήρατος- αναπηρίας- θανάτου και προστατευόμενα μέλη αυτών, πάσχοντες από τετραπληγία- παραπληγία
υ.α. Φ35/1733/1985 υ.α. Φ407/57/1982

Όροι χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος στο ΤΕΒΕ
υ. α. Φ408/294/1982

Όροι χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος στο ΤΑΕ
υ. α Φ 437/1272/1982

Όροι χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος στο ΤΣΑ
υ. α.10035/25796/1144/2006

Όροι χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος στον ΟΑΕΕ
υ. α Φ21/9/οικ3437/1986

Συνυπολογισμός χρόνου διαδοχικής στον απαιτούμενο χρόνο των 40 μηνών προκειμένου να χορηγηθεί το επίδομα από τον οργανισμό στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί ο μεγαλύτερος αριθμός ημερών εργασίας
παρ. 3 παρ. 2
παρ. 4
αρθρ. 61 αρθρ. 5
αρθρ. 26
ν.3518/2006 ν.3232/2004
ν4075/2012

Επέκταση σε μυασθένεια - μυοπάθεια, ακρωτηριασμό ενός άνω και ενός κάτω ή δύο άνω ή δύο κάτω άκρων, φωκομέλεια, σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία - τετραπληγία με π. α 67% και άνω.
Ακρωτηριασμός ενός άνω ή κάτω άκρου με π. α 67% με ποσό επιδόματος το δεκαπλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη
παρ. 3
αρθρ. 61
ν.3518/2006

Επέκταση σε σύνδρομο κλάματος γαλής, ατελή οστεογένεση ή οστεοψαθύρωση με π.α 80% και άνω

αρθρ. 42
ν.3996/2011

Εξαίρεση από τους περιορισμούς άρθρου 16 ν3863/2010 περί απασχόλησης συνταξιούχων.

2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ( ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ)

παρ. 3
αρθρ. 24 αρθρ. 42
Π.Δ. 258/2005ν.1140/1981

Προσαύξηση μηνιαίας σύνταξης κατά 50% συνταξιούχων λόγω γήρατος (τυφλοί) αναπηρίας ή θανάτου εφόσον χρήζουν συμπαράστασης ετέρου προσώπου (παλαιοί ασφαλισμένοι)
παρ. 2 παρ. 1
αρθρ. 30 αρθρ. 26
ν.2084/1992ν.4075/2012

Προσαύξηση βασικής σύνταξης κατά 25% συνταξιούχων αναπηρίας και κατά 50% συνταξιούχων γήρατος τυφλών εφόσον χρήζουν συμπαράστασης ετέρου προσώπου (νέοι ασφαλισμένοι)
3. Ε.Κ.Α.Σ.

αρθρ. 34 αρθρ. 24 άρθρ. 20
ν.3996/2011ν.2556/1997ν2434/1996

Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης και συμπαράστασης.
4. ΕΠΙΔ
ΟΜΑ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

αρθρ. 14 αρθρ. 12
ν.1066/1980 ν.1276/1982

Καθιέρωση επιδόματος σε πάσχοντες από φυματίωση
Επέκταση σε νεφροπαθείς
παρ. 5
αρθρ. 59
ν.3518/2006

Επέκταση σε μεταμόσχευση πνευμόνων , καρδιάς, ήπατος και πνευμονοπάθεια με ποσοστό 80%
αρθρ. 1 υ.α. Φ 90380/25916/3294/2011

Χορήγηση επιδόματος από τον Ε.Ο.Π.Υ. Υ.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ /ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ
1 . ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

αρθρ. 15
ν.3607/2007

Χορήγηση προσωρινής σύνταξης.

αρθρ. 38
ν.3996/2011

Χορήγηση προσωρινής σύνταξης από 5-8-2011

2. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


αρθρ. 49
ν.3996/2011

Υποβολή συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω γήρατος με διατήρηση του επαγγέλματος μετά την αίτηση συνταξιοδότησης για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών.

3 . ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
παρ. 2γ
αρθρ. 50
ν.3996/2011

Προσωρινή αναπηρική σύνταξη χωρίς διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας εφόσον δεν υπάρχει αυτοαπασχόληση.

4 . ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

αρθρ. 29 Π.Δ. 258/2005
Διαδικασία απονομής συντάξεων
αρθρ. 13 υ. α. Φ 80000/7228/308/2006
Δικαιολογητικά σύνταξης λόγω γήρατος και αναπηρίας
αρθρ. 1 υ.α. Φ 135/17289/934/2009 αρθρ. 14 υ .α. Φ 80000/7228/308/2006
Διαδικασία απονομής σύνταξης λόγω γήρατος
αρθρ. 1 υ.α. Φ 135/17289/934/2009 αρθρ. 15 υ .α. Φ 80000/7228/308/2006
Διαδικασία απονομής σύνταξης λόγω αναπηρίας
αρθρ. 16 υ .α. Φ 80000/7228/308/2006
Παράταση αναπηρίας
αρθρ. 17 υ .α Φ 80000/7228/308/2006
Δικαιολογητικά σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου
αρθρ. 18 υ .α. Φ 80000/7228/308/2006
Δικαιολογητικά σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου (μεταβίβαση σύνταξης)
αρθρ. 19 υ .α. Φ 80000/7228/308/2006
Διαδικασία απονομής σύνταξης λόγω θανάτου
αρθρ. 20 υ .α. Φ 80000/7228/308/2006
Δικαιολογητικά για την απόδοση των κληρονομικών
αρθρ. 21 υ .α. Φ 80000/7228/308/2006 άρθρ. 46 ν.2676/1999
Απορριπτικές Αποφάσεις Πρόσκληση σε ακρόαση
αρθρ. 22 υ .α. Φ 80000/7228/308/2006
Διαδοχική ασφάλιση
αρθρ. 23 υ .α. Φ 80000/7228/308/2006 με απόφαση Δ. Σ. 740/907/7-7-2008
Συμμετέχων φορέας ο Ο.Α.Ε.Ε Γνωστοποίηση πληρωμένου χρόνου για υπολογισμό ποσού σύνταξης
αρθρ. 24 υ .α. Φ 80000/7228/308/2006
Παραπληγικά επιδόματα


αρθρ.16
αρθρ. 5
ν.3448/2006
ν.3242/2004

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

αρθρ.1 - 10
π.δ114/2005

Υποχρεωτική ανασύσταση φακέλου ο οποίος έχει απολεσθεί από υπαιτιότητα της υπηρεσίας
αρθρ. 1-3 υ.α. Φ10035/31008/2208/07

Σύσταση - Αρμοδιότητες - Λειτουργία Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών

αρθρ. 76
αρθρ. 6
ν.3996/2011ν.3863/2010

Σύσταση ΚΕ.Π.Α

5 . ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΟΑΕΕ ΚΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
 
παρ.
6
αρθρ. 47
ν. 3518/2006

Αξιώσεις του
ΟΑΕΕ κατά
τρίτων υπευθύνων


αρθρ. 18
ν. 1654/1986

ατυχημάτων σε
ασφαλισμένους
- συνταξιούχους του
παρ.
1
αρθρ. 18
ν. 4476/1965

Οργανισμού.


παρ.
5
αρθρ. 10
ν.δ4104/1960

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ - ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ


παρ.2
αρθρ.43
ν.2084/1992

Ισχύς γενικών ή καταστατικών διατάξεων για νέους ασφαλισμένους σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον ν.2084/1992

αρθρ.19
Π.Δ. 258/2005

Συντάξιμος χρόνος

αρθρ.4
Π.Δ. 258/2005

Προαιρετική ασφάλιση

αρθρ.7,18
Π.Δ. 258/2005

Τυπική ασφάλιση

αρθρ. 30
Π.Δ. 258/2005

Έναρξη - λήξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αναζήτηση συντάξεων

αρθρ. 31 αρθρ. 37
Π.Δ. 258/2005 
Π.Δ. 258/2005

Συρροή Συντάξεων
Συρροή συντάξεων πρώην ταμείων και ΟΑΕΕ

αρθρ. 32
Π.Δ. 258/2005

Αναστολή - Διακοπή καταβολής της σύνταξης, προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης κατά την διάρκεια αναστολής της σύνταξης- Αδράνεια συνταξιοδοτικού δικαιώματοςαρθρ. 33
Π.Δ. 258/2005

Στέρηση - Έκπτωση από το δικαίωμα της σύνταξης

αρθρ. 34 αρθρ. 31 αρθρ.34
Π.Δ. 258/2005 ν.1027/1980 
Π.Δ. 258/2005

Απαράγραπτό συνταξιοδοτικού δικαιώματος Παραγραφή αξιώσεων για συντάξεις

αρθρ. 35
Π.Δ. 258/2005

Εκχώρηση - Κατάσχεση συντάξεων - Συμψηφισμός συντάξεων

αρθρ. 36
Π.Δ. 258/2005

Υποχρεώσεις Συνταξιούχων
παρ. 2α
αρθρ. 8 αρθρ. 7
ν.3552/2007 ν.2676/1999

Επιλογή καταστατικών διατάξεων πρώην ταμείων ή ΟΑΕΕ για προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ποσό σύνταξης, επιδόματα, κατώτατα όρια

αρθρ. 27
Π.Δ. 258/2005

Ηλικία

αρθρ. 28
Π.Δ. 258/2005

Τόπος και χρόνος καταβολής της σύνταξης- Κληρονομικά


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ
1. Τ.Α.Χ.Μ.Α.

αρθρ. 15
ν.1759/1988

Συγχώνευση του Ταμείου Ασφαλίσεως Χρηματιστών
Μεσιτών Αντικρυστών και Υπαλλήλων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στο ΤΑΕ
2. Τ.Α.Ε.Κ.

αρθρ. 15 αρθρ.21
ν.1759/1988 ν.1976/1991

Ένταξη του Κλάδου και Ταμείου Ασφαλίσεως Επιχειρηματιών Κινηματογράφου στο ΤΑΕ
3. Τ.Σ.Ε.

αρθρ.1-3
ν.2217/1994

Ένταξη του Κλάδου Σύνταξη του καταργηθέντος Ταμείου Συντάξεως Εκτελωνιστών στο ΤΕΒΕ

4. ΤΑ.Ν.Π.Υ.

αρθρ. 7


Ένταξη του Ταμείου Ναυτικών Πρακτόρων και


ν.3655/2008

Υπαλλήλων στον κλάδο σύνταξης του ΟΑΕΕ
  
5. Τ.Π.Ξ.

αρθρ. 8
ν.3655/2008

Ένταξη του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων στον ΟΑΕΕ
Υπολογισμός ποσού σύνταξης Διαδοχική ασφάλιση
παρ. 1-6
αρθρ. 55 αρθρ. 37
ν.3996/2011 
Π.Δ. 258/2005

Παράλληλη ασφάλιση- συνταξιοδότηση ασφαλισμένων πρώην Τ .Π. Ξ
6. ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.

αρθρ. 9
ν. 3655/2008

Ένταξη των αναβατών και προπονητών του ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι στον κλάδο σύνταξης του ΟΑΕΕ
Κανονισμός συντάξεων ΤΑΠΕΑΠΙ

Συνταξιοδοτικά θέματα


7. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

αρθρ. 12
ν.3655/2008

Σύσταση Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών στον Ο.Α.Ε.Ε

αρθρ.20
ν.3655/2008

Ένταξη στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης ως τομείς των:
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (Τ.Ε.Α.Π.Υ.Κ.)

αρθρ. 17
ν.3655/2008

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

αρθρ. 18
ν.3655/2008

Καθορισμός ποσού σύνταξης


ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σελίδες
Α

Άγαμες θυγατέρες
7
Αδελφοί αναπήρων
3
Αδράνεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος
21
Αεροθεραπεία
18
Αιμοκάθαρση
2
Αιμορροφιλία
2
Αιρετά όργανα ΟΤΑ
16
Ακρωτηριασμός
2,4,17
Ακρωτηριασμός ενός άκρου
17
Αλληλόχρεος λογαριασμός
9
Αναβάτες
22
Αναζήτηση συντάξεων
21
Αναλογικό ποσό
14
Αναλογιστικοί συντελεστές
9
Αναπηρίας διαπίστωση
3
Αναπηρική σύνταξη προσωρινή χωρίς διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας
19
Αναπηρικής σύνταξης χρόνος
11
Αναστολή σύνταξης
16,21
Ανασύσταση φακέλου υποχρεωτική
20
Ανεργίας τακτικής χρόνος
10,11
Ανίκανα τέκνα
5
Ανοσοκαταστολή συνεχής
2
Ανώτατο όριο σύνταξης
15
Αξιώσεις ΟΑΕΕ κατά τρίτων
20
Απαράγραπτο συνταξιοδοτικού δικαιώματος
21
Απασχόληση συνταξιούχων
3,15
Απεργίας χρόνος
11
Απολύτου αναπηρίας επίδομα (συμπαράστασης)
18
Απονομή συντάξεων: διαδικασία, δικαιολογητικά
19
Απορριπτικές αποφάσεις
20
Απουσία λόγω κύησης και λοχείας
11
Αρμοδιότητα κρίσης
9
Αρτοποιοί
23
Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
20
Αυτισμός
4,5
B

Βασική σύνταξη
13,14
Γ

Γάμου διάρκεια
5,6
Γονείς αναπήρων
3
Γονική άδεια ανατροφής παιδιών
10,11
Δ

Δαπάνη συνταξιοδότησης
9
Δημόσιο
6
Δημοσίου αναγνώριση
8
Διαδικασία απονομής συντάξεων
19
Διαδοχική Ασφάλιση
8,2
Διαδοχική Ασφάλιση- άρθρο 10 ν.1405/83
9
Διαδοχική ασφάλιση και Δημόσιο
8
Διαζευγμένες θυγατέρες
7
Διαζευγμένος/η σύζυγος
7
Διακανονισμός προσωρινών συντάξεων αναπηρίας
9
Διακοπή σύνταξης
16,21
Διατήρηση επαγγέλματος σε σύνταξη γήρατος
19
Δικαιολογητικά
19,20
Διμερής Συμφωνία Ελλάδας- Αργεντινής
12
Διμερής Συμφωνία Ελλάδας- Αυστραλίας
12
Διμερής Συμφωνία Ελλάδας- Βενεζουέλας
12
Διμερής Συμφωνία Ελλάδας- Βραζιλία
12
Διμερής Συμφωνία Ελλάδας- ΗΠΑ
12
Διμερής Συμφωνία Ελλάδας- Καναδά
12
Διμερής Συμφωνία Ελλάδας- Νέας Ζηλανδίας
12
Διμερής Συμφωνία Ελλάδας- Ουρουγουάης
12
Διπλοσυνταξιούχοι
7
Δρεπανοκυτταρική αναιμία
2
Δώρα- επιδόματα
10,15
Ε

Εθνική Αντίσταση
10
Εισοδηματικό κριτήριο
7
Ε.Κ.Α.Σ.
18
Εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών
10,11
Έκπτωση σύνταξης
21
Εκτελωνιστές
22
Εκτόπιση - φυλάκιση κατά την δικτατορία
10
Εκχώρηση
21
Έναρξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος
15,21
Εξαιρέσεις από περιορισμούς απασχόλησης
15
Εξωεργατικό ατύχημα
3
Εξωιδρυματικό επίδομα (παραπληγικό)
15,17
Επιδείνωση
3
Επίδομα συμπαράστασης (απολύτου αναπηρίας), νέοι ασφαλισμένοι
18
Επίδομα τέκνων (προσαύξηση σε σύνταξη νέων)
14
Επιδότηση λόγω ασθενείας
10,11
Επιδότηση λόγω τακτικής ανεργίας
10,11
Επιζώντες σύζυγοι
6
Εργατικό ατύχημα
3,8
Ευρωπαϊκή Ένωση
12
Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
12
Η

Ηλικία
21

Θ

Θύματα τρομοκρατών
7
Ι

Ινώδης κυστική νόσος
4
Κ

Καταβολή εισφορών για τις αναγνωρίσεις
11
Κατάργηση ηλικιακού ορίου 40 ετών για τον επιζώντα σύζυγο
6
Κατάσχεση
21
Κατάταξη χρόνου διαδοχικής ασφάλισης
8
Κατώτατο όριο
13,14,21
Κενά ασφάλισης αναγνώριση
11
ΚΕ.Π.Α
20
Κινηματογράφου Επιχειρηματίες
22
Κλάδος επικουρικής ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
23
Κλάδος κύριας ασφάλισης αγροτών
8
Κλάμα γαλής σύνδρομο
17
Κληρονομικά
20,21
Κυστική ίνωση
2
Λ

Λήξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος
21
Μ

Μαθητείας χρόνος
11
Μέγιστος αναγνωριζόμενος χρόνος
11
Μείωσης ποσοστό
1
Μέλη οικογενείας ποσό σύνταξης
5
Μεσογειακή ομόζυγος Β αναιμία
2
Μεταβίβαση σύνταξης
19
Μεταμόσχευση μυελού
2
Μεταμόσχευση νεφρού
2,4
Μεταμόσχευση πνευμόνων - καρδιάς- ήπατος
18
Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων
2,4
Μετατροπή αναπηρικής σύνταξης σε γήρατος
4
Μητέρες ανηλίκων
2
Μητέρες ανικάνων τέκνων
2
Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία
2
Μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή
2
Μυασθένεια
17
Μυοπάθεια
17
Ν

Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου
2,4
Νεφροπαθείς αεροθεραπεία
18
Νοητική υστέρηση
4,5
ΝΠΔΔ
6
Ο

ΟΓΑ
6
Οριστικοποίηση προνομιακής σύνταξης
2
Οριστικοποίηση συντάξεων αναπηρίας
4
Οριστικός διακανονισμός
9
Ορφανά τέκνα
5
Οστεογένεση ατελής
17
Οστεοψαθύρωση
17
Οφειλόμενες εισφορές παρακράτηση
15
Π

Παραγραφή αξιώσεων για συντάξεις
21
Παράλληλος χρόνος
8
Παραπληγία
2,4,17
Παραπληγικό επίδομα (εξωιδρυματικό επίδομα)
20
Παράταση αναπηρίας
19
Περίοδοι ταυτόχρονης ασφάλισης
8
Περιορισμός σύνταξης θανάτου
6
Περιτοναϊκή κάθαρση
2
Πλασματικός χρόνος παιδιών
1,10,11
Πληγέντες από πυρκαγιές
7
Πληρωμένος χρόνος διαδοχικής ασφάλισης
20
Πνευμονοπάθεια
18
Πολεμικές συντάξεις
6
Πολλαπλές βαριές αναπηρίες
5
Ποσό σύνταξης
3,5,6,21
Ποσοστό αναπηρίας
3
Πρατηριούχοι υγρών καυσίμων
23
Προαιρετική ασφάλιση
21
Προεγγραφής χρόνος
11
Προπονητές
23
Προσαύξηση σύνταξης νέων με επίδομα τέκνων
14
Πρόσκληση σε ακρόαση
20
Προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης μετά την συνταξιοδότηση
8
Προσωρινή σύνταξη
19
Προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης χρόνος
11
Προϋποθέσεις σύνταξης αναπηρίας
3
Προϋποθέσεις σύνταξης αναπηρίας νέων
3
Προϋποθέσεις σύνταξης γήρατος
1
Προϋποθέσεις σύνταξης γήρατος νέων
1
Προϋποθέσεις σύνταξης θανάτου
5
Προϋποθέσεις σύνταξης θανάτου νέων
6
Σ

Σκλήρυνση κατά πλάκας
2,17
Σπουδάζοντα τέκνα
5
Σπουδών χρόνος
11
Σταδιακή αύξηση απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου
1
Στέρηση σύνταξης
21
Στρατιωτική θητεία
10
Σύζυγοι αναπήρων
3
Συμμετέχων φορέας ΟΑΕΕ
20
Συμπαράστασης επίδομα (απολύτου αναπηρίας)
18
Συμπαραστάτης του Δημότη
16
Συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου
13
Συμφωνίας Ελλάδας -Λιβύης
13
Συμψηφισμός συντάξεων
9,21
Σύνδρομο DOWN
4
T

Συντάξιμες αποδοχές
8,9
Συντάξιμος χρόνος
21
Συντελεστές ωρίμανσης
9
Συρροή συντάξεων
21
Συρροή συντάξεων θανάτου
6
Τ. Π. Ξ
22
ΤΑ.Ν.Π.Υ.
22
ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι.
23
Ταυτόχρονη θεμελίωση για διπλοσυνταξιούχους γήρατος
7
Ταυτόχρονης ασφάλισης περίοδοι
8
Τέκνα με ψυχιατρικές παθήσεις
5
Τετραπληγία
2,4,17
Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές
20
Τόπος καταβολής
21
Τριετίας παρέλευση
6
Τυπική ασφάλιση
21
Τυφλοί
2,4,18
Υ

Υπολογισμός ποσού σύνταξης
13,14
Υποχρεώσεις συνταξιούχων
21
Φ

Φυματίωση
18
Φωκομέλειες
4
Χ

Χήρες/ χήροι
5
Χήροι πατέρες ανηλίκων
2
Χήροι πατέρες ανίκανων τέκνων
2
Χορήγηση τμηματικού ποσού συμμετέχοντα
8,9
Χρηματιστές Μεσίτες Αντικρυστές Υπάλληλοι Χρηματιστηρίου
22
Χρόνος καταβολής
21
Ψ

Ψυχικές διαταραχές χρόνιες
5


ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΝΟΜΟΣ
ΑΡ. ΦΕΚ
ΤΕΥΧΟΣ
ν.δ 4104/1960
147
Α
ν.δ 4202/1961
175
Α
4476/1965
103
Α
ν.δ 172/1974
345
Α
612/1977
164
Α
825/1978
189
Α
997/1979
287
Α
1027/1980
49
Α
1066/1980
183
Α
1140 /1981
68
Α
1276/1982
100
Α
1317/1983
4
Α
1318/1983
4
Α
1358/1983
64
Α
1405/1983
180
Α
1469/1984
111
Α
1533/1985
98
Α
1539/1985
64
Α
1595/1986
66
Α
1602/1986
79
Α
1654/1986
177
Α
1759/1988
50
Α
1902/1990
138
Α
1909/1990
163
Α
1976/1991
184
Α
1977/1991
185
Α
2042/1992
75
Α
2084/1992
165
Α
2150/1993
98
Α
2185/1994
14
Α
2186/1994
15
Α
2217/1994
83
Α
2227/1994
129
Α
2258/1994
202
Α
2259/1994
203
Α
2320/1995
95
Α
2335/1995
185
Α
2434/1996
96
Α
2458/1997
15
Α
2492/1997
83
Α
2556/1997
270
Α
2676/1999
1
Α
3029/2002
160
Α
3075/2002
297
Α
3230/2004
44
Α
3232/2004
48
Α
3242/2004
102
Α
3385/2005
210
Α
3448/2006
57
Α
3476/2006
149
Α
3518/2006
272
Α
3552/2007
77
Α 

 
 

Πράξη νομοθετικού
205/2007
Α
περιεχομένου


3607/2007
245
Α
3655/2008
58
Α
3677/2008
140
Α
3845/2010
65
Α
3846/2010
66
Α
3852/2010
87
Α
3863/2010
115
Α
3865/2010
120
Α
3996/2011
170
Α
4002/2011
180
Α
4075/2012
89
ΑΔΙΑΤΑΓΜΑ
ΑΡ. ΦΕΚ
ΤΕΥΧΟΣ
β.δ. 5/1955
18
Α
π.δ. 258/1983
93
Α
π.δ. 425/1983
158
Α
π.δ 17/1985
8
Α
π.δ . 629/1985
232
Α
π.δ. 668/1981
167
Α
π.δ. 669/1981
169
Α
π.δ . 116/1988
48
Α
π.δ. 114/2005
165
Α
Π.Δ. 258/2005
316
Α
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΡ. ΦΕΚ
ΤΕΥΧΟΣ
Φ 407/57/1982
448
Β
Φ 408/294/1982
112
Β
Φ 437/1272/1982
867
Β
Φ 35/1733/1985
385
Β
Φ21/9/3437/1986
121
B
Φ 80000/7228/308/2006
1397
Β
Φ 10035/25796/1144/2006
1931
Β
Φ 10035/31008/2208/2007
187
Β
Φ 10035/17289/934/2009
1998
Β
Φ 90380/25916/3294/2011
2456
Β
Δεν υπάρχουν σχόλια: