Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013

Τόκοι καταθέσεων

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες σήμερα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που θα προβλέπει ότι οι τόκοι καταθέσεων θα εγγράφονται στο έντυπο Ε1 μόνον όταν ξεπερνούν τα 250 ευρώ. Θα ακολουθήσει απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρη η οποία θα προσδιορίζει το τι θα ισχύσει με τους συνδικαιούχους των λογαριασμών. 

Επειδή όμως ακούγονται και γράφονται διάφορα, τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, σε ότι αφορά τον επιμερισμό των τόκων καταθέσεων κοινών λογαριασμών, το Υπουργείο Οικονομικών με το έγγραφό του με Αρ. Πρωτ. 1105231/Α0012/22.7.2011 έχει κάνει δεκτά τα ακόλουθα, τα οποία ισχύουν μέχρι πιθανής ανάκλησής τους από την αναμενόμενη εγκύκλιο :

α) Σε περίπτωση τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης μετρητών σε ονόματα καταθετών περισσότερα του ενός, το ποσό των τόκων μετά την αφαίρεση του φόρου, καταρχήν μερίζεται ισομερώς μεταξύ των καταθετών και του κοινού λογαριασμού. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. έχει την εξελεγκτική εξουσία να ερευνά τα πραγματικά περιστατικά και να προσδιορίζει με άλλη βάση το ποσό των τόκων που αναλογεί σε κάθε συνδικαιούχο του κοινού λογαριασμού. (Σχετικά και τα έγγραφα με Αρ. Πρωτ. 1025717/557/Α0012/6.5.1996, 1080362/1634/Α0012/30.6.1996, 1052802/895/Α0012/4.6.1999, 1075223/147Β/Α0012/7.8.2009).

Επισημαίνεται ότι, με την Εγκύκλιο Διαταγή ΠΟΛ. 1124/25.11.2004 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 38 του N. 3259/2004, σχετικά με τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια» έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, το ποσό καταρχήν επιμερίζεται μεταξύ των συνδικαιούχων, ακόμη και των ανηλίκων, χωρίς να εξετάζεται αν υπάρχει θέμα γονικής παροχής ή δωρεάς.

β) Σε περίπτωση που από πρόσθετα στοιχεία που προσκομιστούν προκύπτει ότι το ποσό της κατάθεσης των συνδικαιούχων προέρχεται από εισοδήματα του ενός εξ’ αυτών, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει το εισόδημα μόνο ο ίδιος (Σχετικά και τα έγγραφα με Αρ. Πρωτ. 1088561/1377/Α0012/24.9.1999 και 1022721/29/Α0012/12.3.2002).

Μετά από όσα αναφέρθηκαν στις ανωτέρω περιπτώσεις α’ και β’, προκύπτει ότι ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης της προέλευσης των κατατιθεμένων κεφαλαίων στην τράπεζα και ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Επισημαίνεται ότι για τις δηλώσεις του οικονομικού έτους 2013 αναμένεται η σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: