Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1090818 ΕΞ 2018 Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων από συνταξιούχους στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ποσών συντάξεων που είναι προσυμπληρωμένα στο έντυπο E1 και των ποσών που αναγράφονται στις αντίστοιχες βεβαιώσεις αποδοχών.

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1090818 ΕΞ 2018
Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων από συνταξιούχους στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ποσών συντάξεων που είναι προσυμπληρωμένα στο έντυπο E1 και των ποσών που αναγράφονται στις αντίστοιχες βεβαιώσεις αποδοχών.


Αθήνα, 13 Ιουνίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1090818 ΕΞ 2018


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ:Α'
Ταχ. Δ/νση Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας 10184 Αθήνα
Πληροφορίες Δ. Παπαγιάννης
Τηλέφωνο Fax 210.3375315-6 210.3375001Θέμα: Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων από συνταξιούχους στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ποσών συντάξεων που είναι προσυμπληρωμένα στο έντυπο E1 και των ποσών που αναγράφονται στις αντίστοιχες βεβαιώσεις αποδοχών.

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν.4174/2013 ορίζεται ότι αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει κάποιο λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση.

2. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται ότι αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

3. Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1083/2018 εγκύκλιο έγινε δεκτό ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται λόγω επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών ή συντάξεων όπως και αυτές που υποβάλλονται εξαιτίας λάθους του εργοδότη ή του ταμείου κοινωνικής ασφάλισης και όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των αποδοχών ή συντάξεων, θεωρούνται εμπρόθεσμες και υποβάλλονται χωρίς κυρώσεις εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν από τον εκκαθαριστή οι διορθωτικές βεβαιώσεις αποδοχών / συντάξεων.

4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι δεν επιβάλλονται κυρώσεις στις τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με τα ως άνω εκτεθέντα.

Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ε. Σαϊτης


https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: