Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

Αριθμ. πρωτ.: ΔΝΥ 0001732 ΕΞ 2018 Γνωστοποίηση της νέας ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την κοινοποίηση των ερωτημάτων προς το Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (Ε.Ν.Γ.Δ.Ε.) του Ν.Σ.Κ. και την κοινοποίηση της ενημέρωσης αυτού για την αποδοχή ή μη των σχετικών γνωμοδοτήσεων

Αριθμ. πρωτ.: ΔΝΥ 0001732 ΕΞ 2018
Γνωστοποίηση της νέας ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την κοινοποίηση των ερωτημάτων προς το Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (Ε.Ν.Γ.Δ.Ε.) του Ν.Σ.Κ. και την κοινοποίηση της ενημέρωσης αυτού για την αποδοχή ή μη των σχετικών γνωμοδοτήσεων

Αθήνα, 5/7/2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΝΥ 0001732 ΕΞ2018/05-07-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Γραμματεία
Τηλέφωνο : +30 210 337 5571
Fax : +30 210 337 5986
E-Mail : aade.legal@aade.gr
Url : www.aade.gr

Θέμα: Γνωστοποίηση της νέας ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την κοινοποίηση των ερωτημάτων προς το Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (Ε.Ν.Γ.Δ.Ε.) του Ν.Σ.Κ. και την κοινοποίηση της ενημέρωσης αυτού για την αποδοχή ή μη των σχετικών γνωμοδοτήσεων.

Σχετ: α) Το με αρ. πρ. ΔΝΥ 0004084 ΕΞ 2017/26.6.2017 έγγραφο με θέμα: «Παροχή Οδηγιών προς τις Κεντρικές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για την ομοιόμορφη σύνταξη των ερωτημάτων που υποβάλλονται προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, των εισηγητικών σημειωμάτων αποδοχής των γνωμοδοτήσεων και των εγκυκλίων κοινοποίησης των γνωμοδοτήσεων που γίνονται δεκτές».
β) Το με αρ. πρ. ΔΝΥ 0000405 ΕΞ 2018 /13.02.2018 έγγραφο με θέμα: «Υπόμνηση ως προς τη διαδικασία υποβολής ερωτημάτων προς το Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (Ε.Ν.Γ.Δ.Ε.) του Ν.Σ.Κ. και ενημέρωση αυτού για την αποδοχή ή μη των σχετικών γνωμοδοτήσεων».

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, και προς διασφάλιση της έγκαιρης αποστολής των ερωτημάτων για την έκδοση γνωμοδοτήσεων στο Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (Ε.Ν.Γ.Δ.Ε.), ενημερώνουμε τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ότι όσον αφορά στον αποδέκτη των ερωτημάτων προς το Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων (Ε.Ν.Γ.Δ.Ε.) του Ν.Σ.Κ. και των πράξεων αποδοχής ή μη των γνωμοδοτήσεων ισχύουν τα ανωτέρω σχετικά, πλην, όμως, η κοινοποίηση δεν θα ενεργείται πλέον στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.karagiannis@nsk.gr, λόγω της από 30.06.2018 συνταξιοδότησης του Αντιπροέδρου του Ν.Σ.Κ. και Προϊσταμένου του Ε.Ν.Γ.Δ.Ε. κ. Αλ. Καραγιάννη, αλλά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του νέου Προϊσταμένου του Ε.Ν.Γ.Δ.Ε., κ. Στ. Δέτση, s.detsis@nsk.gr.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΛΥΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΑ

https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: