Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018

Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 176381/2018 Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Ενεργειακές Υπηρεσίες, Μητρώο και Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών

Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 176381/2018
Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Ενεργειακές Υπηρεσίες, Μητρώο και Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών


Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 176381/21-06-2018

(ΦΕΚ Β' 2672/06-07-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), και ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού.

2. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, ... και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114).

3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).

4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α' 160) και ιδίως τα άρθρα 47, 57 και 58 αυτού.

5. Την οικ.49910/18.11.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 848).

6. Τα άρθρα 10 και 16 του ν. 3855/2010 «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» (Α' 95).

7. Την Δ6/13280/07.06.2011 (Β' 1228) «Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών. Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις» απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

8. Το ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 "Για την ενεργειακή απόδοση, ..." και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση αφορά επιχειρήσεις που κατά την έννοια του ν. 4342/2015, ασκούν, μεταξύ άλλων, τη δραστηριότητα παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και επιθυμούν την καταχώρισή τους στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών.

2. Με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης:
α) Καθορίζεται το περιεχόμενο των έργων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης που παρέχονται/εκτελούνται/ υλοποιούνται/πραγματοποιούνται από τις εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στο Μητρώο Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών.
β) Καθορίζεται το περιεχόμενο του Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών και ορίζεται η Αρμόδια Υπηρεσία για την τήρησή του. Ειδικότερα, καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης, η διαδικασία, τα κριτήρια και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή σε αυτό - καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
γ) Θεσπίζεται Κώδικας Δεοντολογίας Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, στον οποίο αναφέρονται οι αρχές και τις δεσμεύσεις τις οποίες τηρούν οι εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο Μητρώο, Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία και η σωστή ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών.

Άρθρο 2
Ορισμοί

1. Οι ορισμοί που αναφέρονται στην παρούσα έχουν το περιεχόμενο και την έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 3 του ν. 4342/2015, όπως ισχύει.

2. Ειδικότερα, κατά την εφαρμογή της παρούσας λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι ορισμοί και ακρωνύμια:
α) Ενεργειακή απόδοση: σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 3 του ν. 4342/2015.
β) Εξοικονόμηση ενέργειας: σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 3 του ν. 4342/2015.
γ) Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης: σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 3 του ν. 4342/2015.
δ) Ενεργειακή Υπηρεσία: σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 3 του ν. 4342/2015.
ε) ΕΕΥ: Επιχείρηση (ή Πάροχος) Ενεργειακών Υπηρεσιών: όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4342/2015, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο ΕΕΥ.
στ) Μητρώο ΕΕΥ: το πληροφοριακό σύστημα στο οποίο εγγράφονται οι ΕΕΥ.
ζ) Αριθμός Μητρώου ΕΕΥ: ο αύξων αριθμός που αποδίδεται σε επιχείρηση με την εγγραφή της στο Μητρώο ΕΕΥ.
η) ΣΕΑ: Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 3 του ν. 4342/2015 και το άρθρο 16 του ν. 3855/2010.
θ) Προϋπολογισμός ΣΕΑ: το συνολικό οικονομικό αντάλλαγμα της ΕΕΥ ως αμοιβή για τις παρεχόμενες ενεργειακές υπηρεσίες καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της ΣΕΑ.
ι) Τελικός Καταναλωτής: σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 3 του ν. 4342/2015.
ια) Αρμόδια Υπηρεσία: η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Άρθρο 3
Περιεχόμενο Ενεργειακών Υπηρεσιών 


Οι Ενεργειακές Υπηρεσίες αφορούν σε:
α) τοποθέτηση, αντικατάσταση, αναβάθμιση, συντήρηση, λειτουργία ή/και ρύθμιση παραμέτρων λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, φωτισμού και μεταφορικών μέσων,
β) ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους,
γ) εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας,
δ) εγκατάσταση, αντικατάσταση, αναβάθμιση, συντήρηση, λειτουργία ή/και ρύθμιση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας και συστημάτων ΑΠΕ.

Άρθρο 4
Μητρώο ΕΕΥ


1. Καταρτίζεται Μητρώο ΕΕΥ, υπό τη μορφή πληροφοριακού συστήματος, στο οποίο εγγράφονται με αύξοντα Αριθμό Μητρώου οι ΕΕΥ.

2. Η εγγραφή στο Μητρώο ΕΕΥ επιχείρησης η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή ενεργειακών υπηρεσιών γίνεται κατόπιν αιτήσεως της και είναι προαιρετική.

3. Στο Μητρώο ΕΕΥ εγγράφονται οι επιχειρήσεις που έχουν προσκομίσει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος αυτών από την Αρμόδια Υπηρεσία.

4. Στο Μητρώο ΕΕΥ καταχωρίζονται για κάθε ΕΕΥ τα στοιχεία της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της παρούσας.

5. Αρμόδια Υπηρεσία για την τήρηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση του Μητρώου ΕΕΥ είναι η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία μεριμνά ώστε να είναι ασφαλές, απαραβίαστο και ενήμερο.

6. Το Μητρώο ΕΕΥ ενημερώνεται συνεχώς (με προσθήκες, διαγραφές και αλλαγές κατηγορίας) με βάση τις διαδικασίες των άρθρων 7, 8 και 9 της παρούσας.

7. Για τα στοιχεία που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Μητρώο ΕΕΥ τηρείται το επιχειρηματικό και επαγγελματικό απόρρητο.

Άρθρο 5
Κατηγορίες στο Μητρώο ΕΕΥ 


Οι επιχειρήσεις του Μητρώου ΕΕΥ κατατάσσονται σε κατηγορίες, ως εξής:
- Κατηγορία Α: ΕΕΥ που παρέχουν Ενεργειακές Υπηρεσίες με ΣΕΑ.
- Κατηγορία Β: ΕΕΥ που παρέχουν Ενεργειακές Υπηρεσίες με σύμβαση που δεν είναι ΣΕΑ.

Άρθρο 6
Περιεχόμενα Μητρώου ΕΕΥ 


Στο Μητρώο ΕΕΥ καταχωρίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Για φυσικά πρόσωπα:
α) ο Αριθμός Μητρώου ΕΕΥ,
β) το ονοματεπώνυμο,
γ) το ΑΦΜ,
δ) τα στοιχεία επικοινωνίας, (ταχυδρομική διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και ιστοσελίδα),
ε) ο τίτλος, η διάρκεια και ο προϋπολογισμός των συμβάσεων/ΣΕΑ.

2. Για νομικά πρόσωπα:
α) ο Αριθμός Μητρώου ΕΕΥ,
β) η επωνυμία και, εφόσον υφίσταται, ο διακριτικός τίτλος,
γ) το ΑΦΜ,
δ) η νομική μορφή,
ε) τα στοιχεία επικοινωνίας, (ταχυδρομική διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και ιστοσελίδα),
στ) ο τίτλος, η διάρκεια και ο προϋπολογισμός των συμβάσεων/ΣΕΑ.

Άρθρο 7
Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο ΕΕΥ και δικαιολογητικά


1. Η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο ΕΕΥ περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
- Συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης από την επιχείρηση στην ιστοσελίδα του Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.escoregistry.gr).
- Υποβολή από την επιχείρηση προς στην Αρμόδια Υπηρεσία έντυπης αίτησης, υπογεγραμμένη από το φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο (σε περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο), συνοδευόμενης από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης της επιχείρησης.
- Έλεγχος των δικαιολογητικών από την Αρμόδια Υπηρεσία.
- Έκδοση βεβαίωσης από την Αρμόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο Μητρώο ΕΕΥ.

2. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι:
α) Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα:
- φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
- βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ φυσικού προσώπου,
- αντίγραφα συμβάσεων/ΣΕΑ.
β) Προκειμένου για τα νομικά πρόσωπα:
- αντίγραφο καταστατικού του νομικού προσώπου μαζί με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού,
- βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ νομικού προσώπου,
- αντίγραφα συμβάσεων/ΣΕΑ.

3. Για την εγγραφή στο Μητρώο ΕΕΥ απαιτείται η υποβολή αντιγράφου τουλάχιστον μιας σύμβασης/ΣΕΑ.

4. Η ολοκλήρωση μίας σύμβασης/ΣΕΑ αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαίωσης περαίωσης έργου, πρωτοκόλλου παραλαβής έργου, έκθεσης ολοκλήρωσης ή άλλων βεβαιωτικών στοιχείων.

5. Τα αντίγραφα δικαιολογητικών που υποβάλλονται είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).

6. Η Αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει και διασταυρώνει την εγκυρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Στο στάδιο αυτό, δύναται να ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες από την επιχείρηση. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής, η Αρμόδια Υπηρεσία εγγράφει την επιχείρηση στο Μητρώο ΕΕΥ και εκδίδει βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο ΕΕΥ.

Άρθρο 8
Μεταβολές στο Μητρώο ΕΕΥ


1. Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων μιας ΕΕΥ, αυτή δηλώνει τη μεταβολή στην Αρμόδια Υπηρεσία.

2. Οι ΕΕΥ υποβάλουν προς την Αρμόδια Υπηρεσία έκθεση προόδου των υπό εκτέλεση συμβάσεων/ΣΕΑ, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.

3. Η ολοκλήρωση σύμβασης/ΣΕΑ αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαίωσης περαίωσης έργου, πρωτοκόλλου παραλαβής έργου, έκθεσης ολοκλήρωσης ή άλλων βεβαιωτικών στοιχείων.

Άρθρο 9
Διατήρηση ιδιότητας μέλους στο Μητρώο ΕΕΥ


Η ιδιότητα μέλους του Μητρώου ΕΕΥ διατηρείται εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες έγινε η εγγραφή στο Μητρώο ΕΕΥ (παράγραφος 3 του άρθρου 4). Σε αντίθετη περίπτωση, η Αρμόδια Υπηρεσία προ-βαίνει αυτοδικαίως σε διαγραφή της επιχείρησης από το Μητρώο ΕΕΥ.

Άρθρο 10
Δημοσιοποίηση στοιχείων - Εμπιστευτικότητα


Το Μητρώο ΕΕΥ αναρτάται στην ιστοσελίδα www.escoregistry.gr, από όπου παρέχονται για κάθε ΕΕΥ οι εξής πληροφορίες:
α) Αριθμός Μητρώου ΕΕΥ.
β) Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία.
γ) Στοιχεία Επικοινωνίας.
δ) Παρεχόμενες Ενεργειακές Υπηρεσίες.
ε) Κατηγορία Μητρώου ΕΕΥ.
στ) Πλήθος και συνολικός προϋπολογισμός συμβάσεων/ΣΕΑ που έχουν υλοποιήσει ή υλοποιούν στην Ελλάδα.

Άρθρο 11
Κώδικας δεοντολογίας των ΕΕΥ 


Με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των εγγεγραμμένων στο Μητρώο ΕΕΥ, οι ΕΕΥ:
α) χρησιμοποιούν προσωπικό με επαρκή εμπειρία σε Ενεργειακές Υπηρεσίες,
β) χρησιμοποιούν σαφείς και κατανοητούς όρους στις προσφορές ανάληψης έργου και στις συμβάσεις/ΣΕΑ,
γ) εφόσον παρέχουν Ενεργειακές Υπηρεσίες μέσω ΣΕΑ, ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στα υποδείγματα προτύπων συμβάσεων που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.escoregistry.gr,
δ) τηρούν τις αναληφθείσες στην προσφορά τους δεσμεύσεις σχετικά με την τεχνολογία που εφαρμόζουν και τη διαχείριση του έργου που έχουν αναλάβει,
ε) προτείνουν τις βέλτιστες τεχνικοοικονομικά παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης,
στ) αναφέρουν ρητά το είδος των παρεμβάσεων που υλοποιούν οι ίδιες, καθώς και αυτές που αναθέτουν σε τρίτους,
ζ) αναφέρουν, σε περίπτωση υπεργολαβίας, τα πλήρη στοιχεία, την τεχνογνωσία και την εμπειρία των υπεργολάβων στον Τελικό Καταναλωτή,
η) γνωρίζουν και συμμορφώνονται με το ισχύον νομικό καθεστώς, καθώς και με τους αναγνωρισμένους κανόνες και πρότυπα της τέχνης και της επιστήμης,
θ) παρουσιάζουν στον Τελικό Καταναλωτή με διαφανή τρόπο τα αποτελέσματα από την εκτέλεση της σύμβασης/ΣΕΑ,
ι) παρέχουν στον Τελικό Καταναλωτή οδηγίες για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά το πέρας της σύμβασης/ ΣΕΑ,
ια) εμφανίζουν τα οικονομικά στοιχεία της σύμβασης/ ΣΕΑ και τις αναπροσαρμογές τους με σαφή και διαφανή τρόπο.

Άρθρο 12
Καταργούμενες - Μεταβατικές διατάξεις

1. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταργείται η Δ6/13280/7.6.2011 (Β' 1228) υπουργική απόφαση και αντικαθίσταται από την παρούσα.

2. Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο ΕΕΥ βάσει της απόφασης Δ6/13280/7.6.2011 (Β' 1228) εντάσσονται προσωρινά στην Κατηγορία Β του Μητρώου ΕΕΥ της παρούσας απόφασης, οφείλουν δε, εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης να υποβάλλουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 της παρούσας δικαιολογητικά για την οριστική τους κατάταξη σε μία από τις κατηγορίες του Μητρώου ΕΕΥ που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, διαγράφονται αυτοδικαίως από το Μητρώο ΕΕΥ.

Άρθρο 13
Δημοσίευση - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2018 

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ


https://www.taxheaven.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: